ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2553
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2553

         
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2553

รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2553 

          สาขาวิชาที่ให้ทุน : สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), สาขาการเงิน (Finance) 
          ประเทศที่ให้ทุนการศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา (TOP 20), ประเทศอังกฤษ (TOP 5)
          (สถาบันการศึกษาอ้างอิงจาก Financial Times – Global MBA Ranking 2010)

          หมายเหตุ  ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

          1) อายุไม่เกิน 28 ปีในวันที่สมัคร 
          2) ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
          3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          4) ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
          5) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
          6) ได้รับการตอบรับในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ธนาคารกำหนด

          กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

         
7) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ ข้อ 1)–6) 
          8) อายุงานในธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี 
          9) ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ขึ้นไปในปีล่าสุด 
          10) หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงาน ให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน

หลักฐานการสมัครขอรับทุน

          กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก


          1) ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
          2) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          3) ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
          4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          5) สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
          6) สำเนาผลการสอบ TOEFL IELTS GMAT หรือ GRE หรืออื่นๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          7) ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
          8) หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 1 ฉบับ 

          กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

         
9) หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1)–7)
          10) หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

          เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

การพิจารณาให้ทุน 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และผ่านการสอบคัดเลือกจากธนาคารทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

          1) การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
          2) การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร

การรับสมัคร 

          ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการสมัครต่างๆ ได้ที่ http://www.bangkokbank.com/ หัวข้อ งานกับธนาคาร เลือก ทุนธนาคารกรุงเทพ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้นที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) ชั้น 2 เลขที่ 2222 สำนักงานพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กทม. 10120 ตามกำหนดการที่ได้ระบุไว้ 

          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2685-7480 

กำหนดการ 

          รับสมัคร  ภายใน 20 พ.ค. 2553
          แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พ.ค. 2553
          (สอบข้อเขียน : แบบทดสอบวัดความถนัดทาง -เชาวน์ปัญญา, แบบทดสอบบุคลิกภาพ, แบบทดสอบภาษาอังกฤษ) 
          สอบสัมภาษณ์  มิ.ย.-ก.ค. 2553
          ประกาศผล  ก.ค. 2553
          รายงานตัวและวันปฐมนิเทศ (Orientation)  ส.ค. 2553

          หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

การแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) โทร. 0-2685-7480 

          ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวในวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด เพื่อยืนยันการรับสิทธิในการเป็นนักเรียนทุน และรับเอกสาร สำหรับตรวจร่างกาย, เอกสารชี้แจงรายละเอียดที่จะต้องนำมาในวันลงนามในสัญญาจ้างงานและสัญญารับทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

ติดต่อ 

          งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2685-7480 โทรสาร 0-2685-7709ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารกรุงเทพ

 

 


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2553 โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:42:23 186 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP