แม่โจ้ เปิดรับสมัคร ปริญญาตรีที่ 2 ด้านไอที
แม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีที่ 2

          
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีที่ 2 ที่มีระยะเวลาเรียน 4 ภาคการศึกษา (45 หน่วยกิต) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพ เข้าสู่งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงาน อื่น ๆ เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2553 รับสมัครจำนวน 45 คน ดำเนินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2553

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

           เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศและต้องการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

 ค่าใช้จ่าย

          • ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย เทอมปกติ เทอมละ 13,500 บาท และ ภาคฤดูร้อน 6,750 บาท 
          • 3 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน รวมทั้งสิ้น 47,250 บาทตลอดหลักสูตร

 ติดต่อสอบถาม           

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
          โทร. 053-873599
          มือถือ. 087-0664430
          Email: apply_itmju@hotmail.com

 เอกสารประกอบการสมัคร 

          1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
          2. รายละเอียดวิชาของทุกวิชาที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) เพื่อการเทียบโอน
          3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 การจัดการเรียนการสอน 

          • จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา ปกติ 3 - 4 วิชา และ ภาคฤดูร้อน 2 วิชา 
          • ทุก วิชา มีระยะเวลา เรียน ตั้งแต่ 2 เดือน และ/หรือ 4 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นหลัก)

          บรรยาย วันอังคารและ พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
          ปฏิบัติ วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00 น.

หมายเหตุ ตารางเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่โจ้ เปิดรับสมัคร ปริญญาตรีที่ 2 ด้านไอที โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2553 เวลา 14:03:28 191 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP