ระบบการศึกษาในประเทศอเมริกา

ระบบการศึกษาในประเทศอเมริกา

          ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ระดับอนุบาล ( Kindergarten) 

          การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ 

ระดับประถมศึกษา (Elementary School)  

          เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6) 

ระดับมัธยมศึกษา(Secondary School)  

          เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6 ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

          โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนเป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น 

          โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ 

     1. Independent School หรือ Prep. School เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
     2. Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค 
     3. Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ 

ระดับอุดมศึกษา  

          การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

          1. วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

          Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้ 

          Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา
  

          วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

          2. วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท  

          3. มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ  

          4. สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก 
 
 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระบบการศึกษาในประเทศอเมริกา โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2553 เวลา 14:16:43 139 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP