ก.พ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคนพิการ ระดับปริญญา ปี 53


 


ก.พ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคนพิการ ระดับปริญญา ปี 53

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ระดับปริญญา) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตร และวิธีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

 ทุนที่รับสมัครคัดเลือก 

          - ทุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ทุน
          - ทุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 5 หน่วย รวม 5 ทุน

 ข้อผูกพันในการรับทุน

          - ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
          - กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิน/ ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

          ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)
          - เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          - เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
          - เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          - เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

 การรับสมัครคัดเลือก

          ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครได้ที่ 

          - สำนักงาน ก.พ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
          - สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          - วิทยาลัยราชสุดา 
          - สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
          - สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
          - สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
          - สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
          - มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
          - มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
          - มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร 
          - กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet ที่ Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/

 วัน เวลา สถานที่ และวิธีการยื่นใบสมัคร

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2553 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

          การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นในวัน และเวลาราชการ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ชัJน 2 อาคาร 8 ศูนย์สรรหา และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หรือจะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้

          ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนิ้วหัวแม่มือ ใบสมัครเอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จะไม่รับสมัคร

          การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุนคนพิการ” ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

          ทั้งนี้จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ ใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จะไม่รับสมัคร

 ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

          คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ทาง Internet ที่ Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/ หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ก.พ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคนพิการ ระดับปริญญา ปี 53 โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2553 เวลา 12:17:38 161 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP