x close

แอดมิชชั่น 53 เด็กแห่สมัครคุรุฯ จุฬาฯ, รัฐศาสตร์มช.


แอดมิชชั่น53เด็กเมิน520สาขา แห่สมัครคุรุฯจุฬาฯ,รัฐศาสตร์มช.สังคม-มนุษย์ฯไม่มีใครเลือก (ไทยโพสต์) 

          แอดมิชชั่น  53  มาแปลกเด็กแห่สมัครครุศาสตร์ จุฬาฯ  เลือกเยอะสุดเป็นที่หนึ่ง  ขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มช.  อัตราการแข่งขันสูงสุดถึง 71  ต่อ 1 พบ 520 สาขายอดฮิตปีนี้ดวงตก  เช่น  รัฐศาสตร์  มช.,  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่มีเด็กเลือก ทำ ทปอ. กลุ้มต้องหาสาเหตุต่อไป

          ศ.ดร.ประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.)  ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม  ทปอ. เมื่อเร็วๆ  นี้  ว่า  ตนได้รายงานข้อมูลการดำเนินการในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง  ประจำปีการศึกษา  2553  ที่มีจำนวนผู้สมัคร  และชำระเงินจำนวน  91,590  คน  ลดลงเกือบ  2  หมื่นคนจากปี  2552 ที่สมัคร  1.2 แสนคน  ซึ่งตนคิดว่าสาเหตุที่ผู้สมัครน้อยลงอาจจะเนื่องจากเด็กไปรับตรงมากขึ้น  และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ  GAT  และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ  PAT  จึงทำให้เด็กยังไม่เชื่อมั่น 

         นอกจากนั้นเด็กซิลที่ไม่มีคะแนน  GAT/PAT  ก็ไม่สามารถสมัครแอดมิชชั่นได้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบลดค่าสมัครสอบ GAT/PAT จากสมัครสอบวิชาละ 200 บาท ลดเหลือวิชาละ 150 บาท โดยเริ่มได้ตั้งแต่การสมัครสอบครั้งที่ 2/2553 สอบเดือน ก.ค.ทันที รวมทั้งเห็นชอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ดำเนินการสมัครและสอบ  GAT/PAT ตามปฏิทินเดิม คือ สอบเดือน ก.ค.,  ต.ค.  และ  มี.ค.

          ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเสนอว่าควรจะมีการเลื่อนการสอบ  GAT/PAT  เดือน  ก.ค.  เป็นเดือน  ส.ค.  เพราะนักเรียนเพิ่งเปิดเรียนไม่ถึงเดือนนั้น  ที่ประชุมยืนยันว่าจำเป็นต้องสอบเดือน   ก.ค.   เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งยังต้องการนำคะแนนดังกล่าวไปใช้ในการรับตรง   และ  ทปอ.ก็สนับสนุนให้ใช้คะแนนดังกล่าวด้วย  เพื่อเด็กจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้  ทปอ.ยืนยันมติองค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชั่น  ประจำปีการศึกษา  2554  ที่ยังใช้เหมือนกับปี  2553  คือ  ใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ม.ปลาย  หรือ  GPAX  20%  คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ  O-NET  30%  คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป  หรือ  GAT  10-50%  และคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  หรือ  PAT  0-40%

          ศ.ดร.ประสาทกล่าวอีกว่า  การสมัครแอดมิชชั่นปี  2553  พบว่า  คณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยรัฐ  23  แห่ง  ที่มีผู้สมัครมากที่สุด  10  อันดับ  และสัดส่วนการแข่งขันดังนี้ 
 
          คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน  3,409  คน  สัดส่วนการแข่งขัน  9  ต่อ   1,  คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ม.บูรพา  2,740  คน  สัดส่วน  23  ต่อ  1,  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ม.เชียงใหม่  2,134  คน  สัดส่วน  71  ต่อ  1,  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี  ม.เกษตรศาสตร์  2,121  คน  สัดส่วน  14  ต่อ  1,  คณะบริหารธุรกิจ  ม.เชียงใหม่  1,789  คน  สัดส่วน  19  ต่อ  1,  คณะสังคมศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  1,629  คน  สัดส่วน  70  ต่อ 1,  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (พื้นฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบ)  ม.ศิลปากร  1,580 คน สัดส่วน 4 ต่อ 1, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (คอมพิวเตอร์เคมี,  เครื่องกล,  ไฟฟ้า,  โยธา,  ยานยนต์,  สิ่งแวดล้อม,  อุตสาหกรรม)  ม.เทคโนโลยีสุรนารี  1,569  คน  สัดส่วน  2  ต่อ  1,  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ม.ขอนแก่น  1,558  คน  สัดส่วน  37  ต่อ  1  และคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  ม.เกษตรศาสตร์  1,555  คน  สัดส่วน 17 ต่อ 1


          ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า การสมัครครั้งนี้ยังพบอีกว่ามีรหัส/สาขาวิชาที่มีผู้ไม่เลือกเลยถึง 520 รหัส/สาขาวิชา ทั้งที่เป็นสาขายอดฮิต เช่น คณะรัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง ทปอ.ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เด็กไม่เลือกเพราะอะไร แต่เมื่อลงลึกพบว่าคณะดังกล่าวกำหนดให้ต้องสอบ PAT ภาษาต่าง ๆ ด้วย เช่น ภาษาเยอรมัน อาหรับ ภาษาบาลี ภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ทปอ. คงจะต้องกลับไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอดมิชชั่น 53 เด็กแห่สมัครคุรุฯ จุฬาฯ, รัฐศาสตร์มช. อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2553 เวลา 16:00:32 318 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP