x close

วิทยาลัยนานาชาติ นเรศวร รับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ปี 53
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2553


 สมัคร


          1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
          2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
          3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 วันรับสมัคร    

          1.  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ วันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริการวิชาการ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ  โทรศัพท์ 055-968575  โทรสาร 055-968558

          2.  Download ใบสมัครที่นี้ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 25523  และนำหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมชำระเงิน ค่าสมัครและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 หรือ

          3.  สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
ส่งที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พร้อม ชำระเงินค่าสมัครโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สถานที่สมัครเข้าศึกษา   

          งานบริการวิชาการ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์   0-5596-8558 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5596-8558

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
   

          1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          1.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากต่างประเทศ หรือนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือ 
          1.2  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ 
          1.3  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2552

          2.  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

          3.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50

          4.  มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย รับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา เล่าเรียน และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          5.  ไม่เป็นผู้ที่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          6.  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 หลักฐานประกอบการสมัคร 

          1.  ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยติดต่อขอรับใบสมัครที่งานวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ หรือโหลดจาก เมนูทางด้านซ้าย

          2.  ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบระเบียนการศึกษา (รบ.) Transcript ทั้งฉบับจริง และสำเนาที่ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

          3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

          4.  สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

          5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 อัตราค่าสมัคร 
         
          1.  ค่าสมัครเข้าศึกษา     800 บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิทยาลัยนานาชาติ นเรศวร รับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ปี 53 อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2553 เวลา 18:35:02 468 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP