มข. เปิดรับสมัครสอบ ป.โท-เอก ปี 2553 รอบที่ 2             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนที่ประกาศรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2

 1 ขายใบสมัคร   

             -ที่บัณฑิตวิทยาลัย 1-30 เมษายน 2553 (วันเวลาราชการ) 
             -ทางไปรษณีย์/ทางเว็บไซต์ 1-23 เมษายน 2553 

 2 การยื่นใบสมัคร   

             -ที่บัณฑิตวิทยาลัย 1-30 เมษายน 2553 (วันเวลาราชการ) 
             -ทางไปรษณีย์/ทางเว็บไซด์ (ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลทางเว็บไซด์ แล้ว จะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยส่งเอกสารให้ถึงบัณฑิตวิทยาลัยรับเอกสาร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 )  1-23 เมษายน 2553 

 3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก 

             4 พฤษภาคม 2553

 4 สอบคัดเลือก   

             - วิชาพื้นฐาน/วิชาเฉพาะ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. 
             - สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา) 8 พฤษภาคม 2553  เวลา 13.00-15.00 น. (ป.โท)  และ เวลา 13.00-16.00 น. (ป.เอก) 
             - สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.

 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 พฤษภาคม 2553

 6 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทาง Website 17-19 พฤษภาคม 2553

 7 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 21 พฤษภาคม 2553 

             - เวลา 08.30-12.00 น.  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  
             - เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด 

             ***หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ทุกคน จะต้องส่งเอกสารประกอบกอบการรายงานตัว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มข. เปิดรับสมัครสอบ ป.โท-เอก ปี 2553 รอบที่ 2 โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2553 เวลา 15:30:07 145 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP