สกอ.เผยชื่อสถาบัน สภาวิชาชีพรับรอง
สกอ.เผยชื่อสถาบัน สภาวิชาชีพรับรอง (ไทยโพสต์)

         
รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ.)  กล่าวว่า  สถาบันของสภาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองและยังไม่รับรอง  ซึ่งหากปรับปรุงคุณภาพก็อาจจะได้รับการรับรองมีดังนี้ 

          สภาทันตแพทย์  รับรองครั้งละ 5 ปี และไม่รับรองเป็นรายปี  มี  9  สถาบันที่รับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ม.มหิดล,  ม.เชียงใหม่  (มช.),  ม.ขอนแก่น (มข),  ม.สงขลานครินทร์  (มอ.),  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว),  ม.นเรศวร  (มน.),  ม.ธรรมศาสตร์  (มธ.)  และ  ม.รังสิต  

          สถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองมี  1  แห่ง  ได้แก่  ม.เวสเทิร์น  สภาเภสัชกรรมมีระยะเวลาในการรับรอง   1   ปี  สถาบันที่รับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข  13  แห่ง  ได้แก่  จุฬาฯ,  ม.ขอนแก่น  (มข.),  ม.เชียงใหม่  (มช.),  ม.นเรศวร  (มน.),  ม.มหาสารคาม,  ม.มหิดล,  ม.ศรีนครินทริโรฒ  (มศว),  ม.ศิลปากร  (มศ.),  ม.สงขลานคริทร์  (มอ.),  ม.อุบลราชธานี,   ม.รังสิต,  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,  ม.สยาม  สถาบันที่ยังไม่ได้รับรอง  3  แห่ง  ได้แก่  ม.วลัยลักษณ์,  ม.พายัพ  และ  ม.อีสเทิร์นเอเชีย

          สภากายภาพบำบัดซึ่งรับรองคณะ/สาขาวิชากายภาพบำบัด  โดยมีเงื่อนไขในการรับรองครั้งละ  5  ปี  ไม่รับรองเป็นรายปี  มี  13  สถาบันรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข  ได้แก่  จุฬาฯ,  มธ.,  ม.มหิดล,  มศว,  มช.,  มข.,  มน.,  มอ.,  ม.วลัยลักษณ์,  ม.แม่ฟ้าหลวง,  ม.หัวเฉียวฯ,  ม.รังสิต  และ  ม.คริสเตียน  ส่วนสถาบันที่ยังไม่ได้รับรอง  4  แห่งได้แก่  มน. วิทยาเขตพะเยา,  ว.นครราชสีมา,  ว.เซนต์หลุยส์  และ  ม.บูรพา

          ขณะที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองคณะ/สาขาเทคนิคการแพทย์  โดยมีเงื่อนไขในการรับรองเป็นรายปีจนกว่าจะมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษารับรอง  5  ปี  มี  9  สถาบันที่รับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข   ได้แก่   จุฬาฯ,  มธ.,  ม.มหิดล,  มช.,  มข.,  มน. วิทยาเขตพิษณุโลก,  ม.วลัยลักษณ์,  ม.รังสิต  และ  ม.หัวเฉียวฯ  ส่วนสถาบันที่ยังไม่ได้รับรอง  6  แห่ง  ได้แก่  มน. วิทยาเขตพะเยา,  ม.บูรพา,  มอ.,  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  ม.เวสเทิร์น  และ  ว.นครราชสีมา  สภาวิชาชีพสัตวแพทยสภารับรองคณะ/สาขาสัตวแพทย์  โดยมีเงื่อนไขให้รับรองครั้งละ  5  ปี  ไม่รับรองเป็นรายปี  มี  6  สถาบันรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข  ได้แก่  จุฬาฯ,  ม.เกษตรศาสตร์  (มก.),  มข.,  มช.,  ม.มหิดล  และ  ม.เทคโนโลยีมหานคร  ส่วนสถาบันที่ยังไม่มีรับรอง  4  แห่ง  ได้แก่  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,  ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,  ม.เวสเทิร์น  และ  ม.มหาสารคาม

          ดังนั้น  นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกเรียน  ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  http://www.mua.go.th/knowing  หรือสอบถามไปยังคณะและมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจเข้าเรียนโดยตรง.ขอขอบคณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ.เผยชื่อสถาบัน สภาวิชาชีพรับรอง โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2553 เวลา 15:20:10 337 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP