รับตรง มศว 58 เปิดรับสมัคร รอบ 2


รับตรง 58  รับตรง มศว 58

          รับตรง มศว 58 รอบ 2 เปิดรับสมัครถึง 20 มิถุนายนนี้ ดูรายละเอียด การสมัครรับบตรง มศว 58 รวม 11 คณะได้ที่นี่

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 กำหนดการรับตรง มศว 58

รับตรง มศว 58

คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดรับตรง มศว 58

          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เปิดรับตรง 3 สาขา จำนวน 25 คน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับตรง 1 สาขา จำนวน 10 คน

          - คณะพลศึกษา เปิดรับตรง 5 สาขา จำนวน 162 คน

          - คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับตรง 1 สาขา จำนวน 7 คน

          - คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดรับตรง 2 สาขา จำนวน 10 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับตรง 6 สาขา จำนวน 68 คน

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับตรง 8 สาขา จำนวน 100 คน

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับตรง 1 สาขา จำนวน 10 คน

          - คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับตรง 7 สาขา จำนวน 65 คน

          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับตรง 2 สาขา จำนวน 35 คน

          - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เปิดรับตรง 1 สาขา จำนวน 20 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบรับตรง มศว 58

          - ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2558

          - ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือกรับตรง มศว 58

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558-2/2558

           - คะแนน 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

           - เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2557(สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558) และคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2558เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง มศว 58 เปิดรับสมัคร รอบ 2 โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 11:49:26 3,795 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP