รวมข่าวรับตรงหลัง admission 58


รวมข่าวรับตรงหลัง admission 58

          ข่าวรับตรงหลัง admission 58 วันนี้ เรามีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิด รับตรงหลัง admission 58 มาฝาก ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย

          สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังรอลุ้นผลแอดมิชชั่น 58 แต่ก็อยากรู้ไปพร้อม ๆ กันว่า หากต้องพลาดหวังจาก แอดมิชชั่น 58 แล้ว จะหันหน้าไปทางไหนดี ลองมาดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 58 ที่เรานำมาฝาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้อง ๆ โดยเฉพาะ

สาขา/คณะ ของมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดรับตรงหลัง admission 58 มีดังนี้

 สถาบัน 
 คณะ/สาขา 
 หมดเขตรับสมัคร 
 รายละเอียด 
 ม.บูรพา 
           
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1 : 15-21 พ.ค. 58
 ครั้งที่ 2 : 19-25 มิ.ย. 58
         
 คลิกที่นี่ 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาการสารสนเทศ
 คณะโลจิสติกส์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 โครงการรับตรงสาขาวิชานิเทศศิลป์
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 3 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการรับตรง (เพิ่มเติม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทางไปรษณีย์ : 25 พ.ค.-6 มิ.ย. 58

 ด้วยตนเอง : 25 พ.ค.-9 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี  ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 รับตรงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 รับตรงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 รับตรงภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 58  คลิกที่นี่
 รับตรงภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 58  คลิกที่นี่
 โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 58  คลิกที่นี่
 ม.ศิลปากร และสถาบันวาแตล  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
 ครั้งที่ 1 : 1-29 พ.ค. 58
 ครั้งที่ 2 : 2-28 มิ.ย. 58
 ครั้งที่ 3 : 1-15 ก.ค. 58
 คลิกที่นี่
 ม.เชียงใหม่  รับตรงสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์   โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
 ทางไปรษณีย์ : 20 เม.ย.-29 พ.ค. 58

 ด้วยตนเอง : 20 เม.ย.-5 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)  1-10 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการรับตรงคณะวิทยาการจัดการ
(ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา)
 ตั้งแต่วันนี้ - 8 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.ขอนแก่น     โครงการพิเศษสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ออนไลน์ : 16 มี.ค.-29 พ.ค. 58
 ด้วยตนเอง : 16 มี.ค.-10 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 11 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 11 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษสาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ออนไลน์ : 16 มี.ค.-29 พ.ค. 58
 ด้วยตนเอง : 16 มี.ค.-10 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ออนไลน์ : 16 มี.ค.-29 พ.ค. 58
 ด้วยตนเอง : 16 มี.ค.-10 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โควต้านักกีฬา  ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6-10 ก.ค.
 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 58 
 
 คลิกที่นี่ 

 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
(ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
(ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
 ม.มหิดล  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 4 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏสวนดุสิต  รับตรง ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม  ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.นวมินทราธิราช  รับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 โครงการรับตรง ครั้งที่ 2
  ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.รามคำแหง  รับตรงหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
คณะทัศนมาตรศาสตร์
 ไปรษณีย์ถึง 10 มิ.ย. 58
 ด้วยตนเองถึง 17 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 ม.มหาสารคาม
 
 โครงการรับตรง ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ออนไลน์ถึง 26 มิ.ย. 58
 ด้วยตนเองถึง 3 ก.ค. 58
 คลิกที่นี่
 รับตรงประเภททั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ  ออนไลน์ถึง 29 มิ.ย. 58
 ด้วยตนเองถึง 3 ก.ค. 58
 คลิกที่นี่
 ม.รังสิต  คณะเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 สจล.
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาเขตชุมพร)  ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 58     
 คลิกที่นี่ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพร)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพร)
 ม.ราชภัฏธนบุรี  โครงการรับตรงของ วิทยาลัยนานาชาติ  ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 58  
 คลิกที่นี่
 ม.สงขลานครินทร์
 
 โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
 ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 58  คลิกที่นี่
 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC วิทยาเขตภูเก็ต  ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 58  คลิกที่นี่
 ม.วลัยลักษณ์
         
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 ตั้งแต่วันนี้ - 8 มิ.ย. 58        
   
 คลิกที่นี่       
 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 สำนักวิชาการจัดการ
 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
 ทางไปรษณีย์ : 27 พ.ค-8 มิ.ย. 58

 ด้วยตนเอง : 27 พ.ค-10 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27 พ.ค-10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 ม.สงขลานครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)  ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิ.ย. 58   
 
 คลิกที่นี่
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
 ม.ธรรมศาสตร์      โครงการหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (iSC) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิ.ย. 58  คลิกที่นี่
 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทางไปรษณีย์ : 18 พ.ค-10 มิ.ย. 58

 ด้วยตนเอง : 18 พ.ค-12 มิ.ย. 58
 คลิกที่นี่
 ม.แม่โจ้-ชุมพร      สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 58
 
 คลิกที่นี่ 

  
 สาขาวิชาการประมง
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 58
    
 คลิกที่นี่      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 วิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมข่าวรับตรงหลัง admission 58 โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 02:55:30 3,030 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP