รับตรง 58 ม.อ. ตรัง เปิดรับสมัคร รอบ 2


รับตรง 58 ม.อ. ตรัง เปิดรับสมัคร รอบ 2

           รับตรง 58 ม.อ. ตรัง ล่าสุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัคร รับตรง 58 รอบ 2 ดูรายละเอียดโครงการที่เปิด รับตรง 58 ม.อ. ตรัง ที่นี่

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี2558 (รอบที่ 2) ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง"

           รับสมัครเข้าศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับนักศึกษา จำนวน 20  คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
           2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
           3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25                           
           4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
           5. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีเจตคติที่ดีต่อศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง

ปฏิทินรับตรง 58

 กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี
 กำหนดวันรับสมัคร (ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์)  บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์
http://www.trang.psu.ac.th
 15 พฤษภาคม 2558
 สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
และการจัดการ
-  สอบทฤษฎี (เวลา 09.00-10.30 น.)
สอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
(ปรนัย 50 ข้อ 50 คะแนน)

-  สอบปฏิบัติ (เวลา10.30 – 14.00 น.)
สอบปฏิบัติความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง (ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุด
การแสดง 1 ชุด ตามความถนัด และความสามารถ 50 คะแนน
หมายเหตุ : การแต่งกายให้นุ่งผ้าโจงกระเบน,เตรียมแผ่นซีดี/ม้วนเทปมาเอง

- สอบสัมภาษณ์  (เวลา14.00-16.30 น.)  หลักฐานที่ใช้  ได้แก่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
2. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามีนำมาในวันสอบฯ)   

 22 พฤษภาคม 2558
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
 25 พฤษภาคม 2558
 แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยยื่นแบบฟอร์มใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2558 ล่วงหน้า
 25 พฤษภาคม ถึง
15 มิถุนายน 2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  22 มิถุนายน 2558


คลิกดูรายละเอียด โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 58 ม.อ. ตรัง เปิดรับสมัคร รอบ 2 โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2558 เวลา 11:14:11 204 อ่าน
TOP