เมืองไทยประกันชีวิต ให้ทุนปริญญาตรี

เมืองไทยประกันชีวิต ให้ทุนปริญญาตรี

          เมืองไทยประกันชีวิต มอบทุนระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาการเงินการธนาคาร คณิตศาสตร์ประกันภัย/การประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารความเสี่ยงและจิตวิทยา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 เมษายน 2553

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

          เป็นนิสิต/นักศึกษาปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เปิดให้ทุน ผ่านการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 อายุไม่เกิน 21 ปี และเป็นบุคคลที่ทางสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้การรับรอง ว่ามีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS โดยให้ยื่นผลสอบพร้อมใบสมัครภายในวันที่ 9 เมษายน 2553 และต้องผ่านการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ทั่วไป) วันที่ 21 เมษายน 2553 ณ เมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วต้อง เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวัน เวลา และสถานที่ บริษัทจะแจ้งให้ทราบหลัง

ประกาศผลสอบข้อเขียน

          ทั้งนี้ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ หากได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน และถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาการรับทุน ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดพร้อมค่าปรับ 2 เท่า หรือกรณีขอยกเลิกทุนหรือเรียนไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ 2 เท่า เช่นเดียวกัน ข้อผูกพันเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เท่า หากลาออกก่อนครบระยะเวลาการใช้ทุน ต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้ทำงานใช้ทุนแล้ว พร้อมค่าปรับ 2 เท่า

หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่

          รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละจำนวน 1 ชุด
          หลักฐานจากมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่กำหนด พร้อมสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ muangthai.co.th

ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมืองไทยประกันชีวิต ให้ทุนปริญญาตรี โพสต์เมื่อ 31 มีนาคม 2553 เวลา 11:48:44 151 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP