คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          - สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
         - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะพยาบาลศาสตร์ โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09:58:39 12,527 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP