x close

คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์


          คณะนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้

การศึกษานิติศาสตร์คือ

          1. นิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับสาระของ กฎหมายในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของบุคคลต่อกันตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท รวมตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐและหน่วยงานรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ

          2. นอกจากนั้น นิติศาสตร์ยังมุ่งศึกษาบทบาทของกฎหมาย ทั้งในฐานะที่ะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของรัฐมิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการนำนโยบายมาปฎิบัติให้ได้ผลจริงจัง ดังนั้น โดยนัยนี้กฎหมายจึงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง คือ อาจส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ การศึกษานิติศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วย

          3. นิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญต่อคุณค่าเชิงคุณธรรมของกฎหมาย ย่อมมีขึ้นเพื่อความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อยในสังคม การศึกษานิติศาสตร์จึงเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่าต้อง “ บริสุทธิ์ “ เพื่อความมุ่งหมายสุดท้าย คือยุติธรรม การศึกษาจึงมิได้เน้นเฉพาะตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ อาจแบ่งแนวทางในการทำงานได้ 2 ประเภท

          1. ผู้ซึ่งใช้วิชากฎหมายในการประกอบอาชีพโดยตรง ซึ่งผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ ไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ เลย ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกร ฯลฯ

          2. ผู้ซึ่งใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ แก่การประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ตำรวจ ปลัดอำเภอ นักธุรกิจพนักงานบริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางกฎหมายสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาอื่น ๆ เพราะนอกจากจะสามารถประกอบอาชีพที่กันไว้เฉพาะสำหรับนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้อีกด้วย

สถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ในประเทศไทยได้แก่

          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          คณะนติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
          สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          คณนิติศาสตร์ วิทยาลัยโยนก
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีโสภณ
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ภาควิชา นิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          วิทยาลัย บัณฑิตพิษณุโลก
          วิทยาลัย ศรีอีสาน(คณาสวัสดิ์)
          สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          คณะนิติศาสตร์ (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะนิติศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 11 กันยายน 2553 เวลา 17:50:32 20,409 อ่าน
TOP