คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์/จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์

           คณะศิลปกรรมศาสตร์/จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎีประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรี และการรำ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีจุดหมายให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งบุกเบิกสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

           สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศึกษาศิลปะบริสุทธิ์ที่รับรู้ผ่านการมองเห็น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีศิลปะ ประวิติศิลปะ ปรัชญาศิลปะ และวิชาปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะต่าง ๆ

           สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ศึกษาการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวความคิด เช่น การออกแบบกราฟฟิก เครื่องปั้นดินเผา แฟชั่น และนิทรรศการ โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการออกแบบประวิติการออกแบบ ปรัชญาการออกแบบต่าง ๆ                                             สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษาดนตรีไทย
           สาขาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก ศึกษาดนตรีคลาสสิก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติดนตรี และวิชาปฏิบัติการบรรเลง ขับร้อง และประพันธ์ดนตรี

           สาขาวิชานาฎยศิลป์ แยกเป็นนาฎศิลป์ไทยซึ่งศึกษาการรำไทย และนาฎยศิลป์ตะวันตกเป็นการศึกษาการเต้นบัลเล่ต์และการเต้นรำแบบตะวันตก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการรำ ประวัติการรำ ปรัชญาการรำ และวิชาปฏิบัติการรำแบบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

           1 .ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และทักษะในการค้นคว้า และการแสดงออกทางศิลปกรรม
           2 .ต้องยินดีที่จะสละเวลาเพื่อการฝึกฝนทักษะนอกเวลาเป็นพิเศษด้วยตนเอง
           3 .ต้องไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

           สามารถทำงานในหน่วยงานราชการ สถาบันเอกชน และงานอิสระของตนเองได้ เนื่องจากศิลปการรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาชีพ เฉพาะทางซึ่งเป็นที่ต้องการของ สังคมไทย ซึ่งกำลังมีการพัฒนาการด้านศิลปะและการออกแบบ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
           คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           คณะศิลป ประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
           คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2553 เวลา 11:59:41 38,374 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP