x close

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2558


ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2558

         ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 23 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2558

         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2558 ทั้งพนักงานของธนาคารและบุคคลภายนอก  ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2558 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการรับสมัคร

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2558


ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) จำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย

             - สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน

             - สาขา Computer Science, IT และ MIS จำนวน 1 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

2. สหราชอาณาจักร รจำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย

             - สาขาวิชา MBA และ Finance จำนวน 3 ทุน

             - สาขาวิชา Computer Science, IT และ MIS จำนวน 1 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

3. ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ


ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ


คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

           1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 10 เมษายนของปีที่สมัคร)

           2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

           3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

           4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

           5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

           6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

           7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1-6 

           8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้


หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

           1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร

           2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

           4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

           6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT และ GRE

           7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

           8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

           9. หลักฐานการสมัครต่าง ๆ ตามข้อ 1-7

           10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ :

           เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที


การรับสมัคร

           ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2558 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

           งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
           บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
           เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
           แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

           ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2296-8358
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ธนาคารกรุงเทพ 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2558 อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2558 เวลา 15:20:31 3,554 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP