x close

กฟผ. มอบทุนโครงการวิจัย

กฟผ. มอบทุนโครงการวิจัย
 
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มสมรรถนะ การทำงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการของกฟผ. โดยได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่องปัญหาการอุดตันระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมพระนครใต้ อันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

          โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลัก เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น จะทำให้น้ำในบริเวณนี้มีความเค็ม ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับสัตว์ทะเลบางชนิดในการดำรงชีวิตอยู่ และสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าที่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตะแกรงดักวัสดุและสิ่งสกปรกก่อนเข้าสู่ปั๊มน้ำ บริเวณระบบหล่อเย็น (Condenser) และบริเวณหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ส่งผลทำให้โรงไฟฟ้าต้องลดกำลังการผลิตลง จนกระทั่งไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จำเป็นจะต้องหยุดการผลิตและดำเนินการแก้ไขการอุดตันอยู่เป็นประจำ
         
          ในการแก้ปัญหาได้มีการศึกษาในเบื้องต้น สำรวจพบว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบ่อพักของน้ำของโรงไฟฟ้า เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเกาะอยู่ตามผนังคอนกรีต จำนวน 23 ชนิด ประกอบไปด้วย Phylum Protozoa 2 ชนิด ที่เกาะอยู่กับสัตว์อื่น Phylum Cnidaria 2 ชนิด เป็น Colonial Hydroid 1 ชนิด และ Sea Anemone 1 ชนิด Phylum Platyhelminthes 3ชนิด Phylum Nemertea 3ชนิด Phylum Nematoda ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบชนิด Phylum Annelida 6 ชนิด Phylum Bryzoa 2 ชนิด Phylum Ectoprocta 1 ชนิด Phylum Arthropoda 2 ชนิด งานศึกษาเบื้องต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเค็มสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ทั้งยังสร้างท่อเป็นเครื่องป้องกันตัว และเป็นอุปสรรคในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า

          ทางแผนกเคมีและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าได้มีการทดลองกำจัดโดยการใช้ แก๊สคลอรีน กรดเกลือผสมกับแคลเซี่ยมคลอไรด์ไดออกไซด์ ก็สามารถชลอได้เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาด และจะเกิดปัญหานี้อยู่เป็นประจำทุกปี จึงเปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อคัดมอบเงินสนับ สนุนโดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2553

ขอบเขตการทำงาน

          1. เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์หาสิ่งมีชีวิตที่สร้างปัญหาในการอุดตันของระบบหล่อ เย็น
          2. หาแนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหาการอุดตันของระบบหล่อเย็น ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ได้แนวทางหรือวิธีการกำจัดหรือลดปริมาณการอุดตันของตะแกรงปั๊มน้ำ Condenser และระบบหล่อเย็น เป็นการแก้ปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในการผลิตไฟฟ้า

ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

          ไม่เกิน 2 ปี

กำหนดการดำเนินงาน

          ปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal)  วันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ส่งไปที่ข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ได้ที่  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  อาคาร ท. 101 ห้อง 1511  53 หมู่ 2  ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อสอบถามสอบถามรายละเอียดได้ที่

          นายสุรเชษฐ์  จึงเกษมโชคชัย โทรศัพท์ 0 2436 4910  โทรสาร 0 2436 4990  e-mail: surachate.j@egat.co.th
          นายไวยกูล  พรศักดิ์ประเสริฐ  โทรศัพท์ 0 2436 4913  โทรสาร 0 2436 4990   e-mail: vaigool.p@egat.co.th


ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กฟผ. มอบทุนโครงการวิจัย อัปเดตล่าสุด 24 มีนาคม 2553 เวลา 10:43:09 260 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP