คณะเภสัชศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์


          เภสัชศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับยารูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมในการให้บริการทางยา ไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาหรือผลิตโดยสังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ หรือประดิษฐ์ จากแหล่งกำเนิดธรรมชาติให้ได้มาตรฐานถูกต้อง การตรวจ พิสูจน์ การเลือกสรรพคุณยา การเก็บรักษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้ควรจะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใช้ความ คิดในการวินิจฉัยมนุษย์สัมพันธ์ดี สนใจวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวภาพ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ การเรียนจะต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 2 ปีแรก อีก 3 ปีต่อมาจะเรียนวิชาชีพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานโดยวิชาชีพได้แก่ เทคนิคเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป เภสัชอุตสาหกรรม อนินทรีย์ เภสัชวิเคราะห์ เภสัชเคมี

แนวทางในการประกอบอาชีพ

           1. เภสัชกรผู้ผลิตหรือผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงานเภสัชกรรม
           2. ผู้ควบคุมมาตรฐานอาห่ารและยาบริสุทธิ์
           3. นักวิเคราะห์ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หรือสถาบันวิจัยต่างๆ
           4. เภสัชกรชุมชนในร้านขายยาทั่วไป
           5. ผู้บริหารการจำหน่ายยา


รายชื่อคณะและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           สำนักวิชา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
           คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
           คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
           คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
           สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2553 เวลา 15:06:55 254 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP