คณะรัฐศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์


          รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองเปรียบเทียบแนวความคิด และระบบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่ช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้าน

เมืองและสังคม ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้อาจประกอบอาชีพในหน่วยงานรการ และเอกชน โดยเฉพาะงานทางด้านบริหาร จัดการข้อมูล และวิจัย

สาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์

          สาขาการเมืองการปกครอง ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ การปกครอง ของประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ

          สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การระหว่างประเทศ) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของกลุ่มต่าง ๆ องค์การและกฎหมายระหว่างประเทศ

          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การของรัฐ การวางแผนและการดำเนินนโยบายการบริหารต่าง ๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลัง และงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการวางแผนกำลังคน นโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

          สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้าง และการจัดระเบียบแต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะของวัฒนธรรม

          สาขาบริหารงานยุติธรรมและ ความปลอดภัย (อาชญวิทยา) ศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้หลายๆแขนงด้วยกัน เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับการบริหารในระบบ งานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอาญาการแก้ปัญหาการกระทำผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยในองค์กรเอกชน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          คณะรัฐ ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ภาค วิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1]
          ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ ศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
          หลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ (สิงห์ไพล)[2]
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงห์ไพร)
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการ จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (U-MDC)
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
          หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะรัฐศาสตร์ โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2553 เวลา 14:17:00 7,052 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP