รับสมัครทุน ป.ตรี บุตรหลานเกษตรกร
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร

          จำนวน 9 ทุน ได้แก่ สาขาการเกษตร วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ชลประทาน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารหรือการจัดการ
ธุรกิจเกษตร

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

          2.1 ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้     
     
          2.1.1 เป็นบุตรหลานเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย
จะต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          2.1.2 มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันสมัครขอรับทุน

          2.1.3 มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          2.1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นผู้พิการ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขานั้น ๆ

          2.1.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีวศึกษา (ปวช.)) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับสายอาชีวศึกษา (ปวช.)) หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

          2.1.6 มีศีลธรรม และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่ตนสังกัดมาแสดง

          2.1.7 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

          2.1.8 ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

          2.2 ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่น ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศหรือในประเทศมาแล้ว
จะต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนหรือหน่วยงานต้น
สังกัดแล้ว และถ้ายังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมให้
สมัครสอบ และยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานเจ้าของทุนในการปฏิบัติงาน


3. การรับสมัคร (สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

          3.1 กำหนดวันรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
          
          3.1.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 มีนาคม 2553

          3.1.2 ขั้นตอนการสมัคร

          (1) ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้ที่
http://www.arda.or.th/ หัวข้อ “สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร หรือรับ
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัครให้เรียบร้อย

          (2) การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาในเอกสารการสมัครทุกฉบับ และส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกับซองจดหมายขนาด 11x22 เซนติเมตร ติดแสตมป์ราคา 3 บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน ไปยังสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “(สมัครสอบทุนศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสำคัญ เพื่อทางสำนักงานฯ จะได้จัดส่งหลักฐานการสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบกลับมายังผู้สมัครภายใน 15 วัน นับจากวันส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร หากกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับเอกสารตามวันดังกล่าวกรุณาติดต่อกับสำนักงานฯโดยด่วน โทร. 0 2579 7435 ต่อ 123,122ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับสมัครทุน ป.ตรี บุตรหลานเกษตรกร โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2553 เวลา 17:31:25 214 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP