คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาที่เน้นให้มีความรูทัศนคติ ทักษะของ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสวิสดิการ และการพัฒนาสังคม รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับนักวิชาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาค วิชา คือ

          ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          ภาควิชาการพัฒนาชุมชน

สำหรับภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้น ยังแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา คือ

          สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
          สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
          สาขาสังคมสงเคราะห์ในกรบวนการยุติธรรม และ
          สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ควรเป็นผู้มีใจรักและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มองโลกในแง่ดี มีจิตในเสียสละ มีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์สามารถเป็นมิตร และปรับตัวเข้ากับคนทั่วไปได้โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ ยิ่งกว่านั้นยังต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตในเยือกเย็น และมีความอดทนเป็นเลิศเหมาะสมกับการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม

นวทางในการประอาชีพ

          สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมตำรวจ โรงพยาบาล เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท เป็นต้น ซึ่งอาจได้บรรจุในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ( ซึ่งจัดว่าเป็นตำแหน่งขาดแคลน) หรือตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่น เช่น นักสวัสดิการสังคม นักแรงงาน ผู้ประสานงานโครงการ พนักงานฝ่ายบุคคล และวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ในการ ประกอบอาชีพอื่น ๆ และอาชีพอิสระได้อีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2553 เวลา 14:50:10 255 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP