นิสิตวิศวฯ มก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ


นิสิตวิศวฯ มก. โชว์ผลงาน “ธนาคารนวัตกรรมขยะ 3R กับโลกสีเขียว” คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศจาก ธ.ก.ส. 

         ธนาคารนวัตกรรมขยะ 3R กับโลกสีเขียว เป็นผลงานของ นายพงษ์ศิริ เตี๋ยมนา นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ (Innovation Day) ประจำปีบัญชี 2552 ซึ่งจัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะเข้ารับทุนการศึกษาเพื่ออนาคต ระดับอุดมศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในงานวันขับเคลื่อนองค์กรของ ธ.ก.ส. ประมาณปลายเดือนเมษายน 2553

         นายพงษ์ศิริ เตี๋ยมนา กล่าวว่า "ธนาคารนวัตกรรมขยะ 3R กับโลกสีเขียว" มีแนวคิดเกิดจากการได้เห็นโครงการธนาคารขยะตามโรงเรียนซึ่งมีระบบจัดการที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยการออมของนักเรียน  จึงนำมาประยุกต์กับการเรียนรู้ในสาขาวิชาพลังงานในวิชา Combustion  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อให้ได้พลังงานทดแทน  และนำมาบูรณาการให้เกิดกับชุมชน  โดยใช้ระบบการจัดการแบบ 3R คือ  Reduction (กาลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น) เป็นการส่งเสริม/อบรมให้ลดใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการอบรมความรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางความรู้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   Reuse (การใช้ซ้ำ) ส่งไปยังศูนย์ซ่อม/ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  

         โดยมีการอบรมช่างซ่อมก่อนปฏิบัติงานจริง หรือ นำแปรรูปเป็นสินค้าคหกรรม อาทิ ดอกไม้จากขวดน้ำพลาสติก เมื่อผลิตหรือซ่อมเสร็จ ฝ่ายการตลาดจะหาแหล่งรับซื้อสินค้าและมีการประกาศโฆษณาในการขายสินค้า เมื่อได้รับเงินค่าสินค้า ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมหรือช่างซ่อมจะได้รับเงินในรูปของการออม 80 % ของรายได้ อีก 20% จะสมทบเข้าไปในกองทุนธนาคารไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการต่าง ๆ หรือจัดทำในรูปแบบเงินกู้สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร  Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)  โดยนำขยะไปผ่านการแปรรูปเมื่อผ่านกระบวนการคัดแยกแล้วนั้น ก็จะถูกคัดแยกอีกครั้งโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1 การผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับเป็นพลังงานทดแทน 2 การทำสารปรับสภาพดิน
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นิสิตวิศวฯ มก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2553 เวลา 13:51:23 132 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP