x close

ทุน UNESCO/People’s Republic of China


ทุน UNESCO/People’s Republic of China

         องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 จำนวน 27 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นทุนประเภท non-degree สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นในสาขาเกษตรกรรมรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้ไปศึกษาและวิจัยในสาขาที่ตนเลือกในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นผู้สมัครสาขาเกษตรกรรมวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

           - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)

           - อายุไม่เกิน 45 ปี

           - มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เอกสารประกอบการสมัคร


           - ใบสมัคร China/UNESCO/The Great Wall Co-Sponsored Fellowships (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)

           - สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

           - สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว)

           - หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน

           - เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400 คำ)

           - ผู้สมัครต้องระบุสาขาที่ต้องการเรียน 1 สาขา โดยเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3 แห่ง (รายชื่อสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยตามเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)

           - ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก)

           - ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้)

        เว็บไซต์ของยูเนสโก  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

การรับสมัคร

         ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่  กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2628 5646 ต่อ 119

วันหมดเขตรับสมัคร 

           ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553ขอขอบคุณข้อมูลจาก

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน UNESCO/People’s Republic of China อัปเดตล่าสุด 15 มีนาคม 2553 เวลา 13:44:55 199 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP