ทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ของไทย เพื่อศึกษาภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 – 1 สิงหาคม 2554 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ทุนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะให้การสนับสนุน

          1.1 ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน
          1.2 ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ศึกษา มูลค่า 2,400 หยวน/คน

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบ

          2.1 ค่าตำราเรียน ประมาณ 500 หยวน/คน/ปี
          2.2 ค่าลงทะเบียน ประมาณ 500 หยวน/คน
          2.3 ค่าอาหารโดยเฉลี่ย 500 หยวน/คน/เดือน
          2.4 ค่าการตรวจร่างการและการประกันสุขภาพ
          (ทั้งนี้ ขอให้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น)
          2.5 ค่าศึกษาดูงานระหว่างการศึกษา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,200 หยวน/คน
          2.6 ค่าเดินทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เซียะเหมิน (ไป-กลับ) รวมทั้งค่าวีซ่า

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

          3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
          3.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
          3.3 มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
          3.4 รับราชการ หรือทำงานในภาคเอกชน
          3.5 สามารถเดินทางไปเข้ารับการศึกษาตามกำหนดได้

หมายเหตุ 

          ขอให้หน่วยงานมีหนังสือเสนอชื่อบุคคล ประวัติโดยย่อ และหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก และ ขอให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2552 เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครไปยังสมาคมฯ ต่อไป

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์กลาง 0 2628 5646, 0 2628 5648, 0 2281 6370, 0 2281 0565 โทรสาร 0 2281 0953 E-mail : bicinfo@bic.moe.go.thขอขอบคุณข้อมูลจาก
 และ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2553 เวลา 17:46:54 137 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP