ทุน IFP ปริญญาโท ปี 2553

 


โครงการทุน IFP ประกาศทุนประจำปี 2553 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
Ford Foundation International Fellowships Program (IFP)


          ทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด ประกาศทุน IFP ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในการมอบทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุน IFP เน้นการสรรหาผู้รับทุนที่มีภาวะผู้นำและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัครเข้ารับทุน IFP

     • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรที่อยู่ใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     • ปัจจุบันอาศัยและทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     • มีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาในงานด้านบริการชุมชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครขอทุน

     • ผู้ที่จบปริญญาตรีจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

     • สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยนอกภาคะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้นไม่น้อยกว่า 5 ปี

     • มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและสังคมหลังจากสำเร็จ การศึกษาและเสร็จสิ้นการรับทุน IFP

     • สมัครขอรับทุนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและอาชีพ รวมทั้งการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

     • มิได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท

     • ผู้สมัครที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วสามารถสมัครขอรับทุน IFP สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานปัจจุบันและไม่ซ้ำกับสาขาวิชาเดิม

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน

     ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฟอร์ด ดังนี้

     • ศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts & Culture) 
     • พัฒนาชุมชน (Community Development) 
     • ประชาสังคม (Civil Society) 
     • การเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Development Finance & Economic Security) 
     • การศึกษาและทุน (Education & Scholarship) 
     • สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment & Development) 
     • การปกครอง (Governance) 
     • สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
     • สื่อ (Media) 
     • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities) 
     • เพศศึกษา และการเจริญพันธุ์ (Sexuality & Reproductive Health) 
     • การพัฒนากำลังคน (Workforce Development) 
 
การให้ความสนับสนุนของทุน IFP


         
หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน IFP ประจำประเทศไทย ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 

     • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา (Pre-Academic Training) ซึ่งเนื้อหาที่ครอบคลุมรวมถึงภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด พร้อมกับหลักสูตรการทำวิจัยและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ก่อนการเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโท

     • ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโทภาคปกติของ มหาวิทยาลัยทั้งในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง  ค่าหนังสือ  เงินทุนสนับสนุนการทำวิจัย

หมายเหตุ

     • โครงการทุน IFP อนุมัติการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภาคปกติของ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงาน ก.พ.เท่านั้น

     • การได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษาต่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ พื้นฐานการศึกษา และระดับคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ได้รับทุนแต่ละท่าน

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก

     • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ถึงมูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียฯ โดยจะต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ 

     • มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชียฯ จะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเดือนมิถุนายน 2553 และจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2553 

     • คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยนักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

          การคัดเลือกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของทุน IFP รวมทั้งการพิจารณาถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ และการพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพของผู้สมัคร ความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2553
         
สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

          มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย
          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
          โทรศัพท์ 02-655-1615-7 โทรสาร 02-655-7977 
          E-mail: info@asianscholarship.org   Website: www.asianscholarship.org

          รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการทุน IFP ทั่วโลก กรุณาคลิ๊ก www.fordifp.orgขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
asianscholarship.org


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน IFP ปริญญาโท ปี 2553 โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17:14:00 180 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP