MBA KKU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2553           วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิด หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA ) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดการ รับสมัครต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ

           ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
           Master of Business Administration (General Management) 

           Young Executive MBA

           - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง 
           - สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

           Executive MBA

           - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง 
           - มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป 
           - สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

           วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร 
           อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25 
           25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
           โทรศัพท์ 0-2677-4140-3 โทรสาร 0-2677-4145
           * พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,000 บาท 

2. สมัครทางไปรษณีย์ 

           แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดย สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ตามที่อยู่ข้างล่าง

           สำนักงาน : กรุงเทพมหานคร
           วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
           ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
           เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


หมดเขตการรับสมัคร

           * Young Executive MBA       ถึงวันที่  30  เมษายน  2553
           * Executive MBA                  ถึงวันที่  6  พฤษภาคม 2553


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6774140-3  สายด่วน  08-9002-2699 หรือที่ http://www.mbakku.com/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
MBA KKU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2553 โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:57:23 187 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP