ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ปี 53
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอโครงการสมัครทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ 

          1. ทุนประเภท Window I (โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย : ทุน สกว. - อุตสาหกรรม) จำนวน 80 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 30 ทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร (ข้าว แป้ง นม ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และอื่นๆ) 

          - ลักษณะโจทย์วิจัย ใช้โจทย์ของผู้ประกอบการเป็นงานวิทยานิพนธ์ 
          - จำนวนเงินทุน ทุนละไม่เกิน (เงินสด) 270,000 บาท (แบ่งเป็นจาก สกว. 250,000 บาท และผู้ประกอบการร่วมทุนมูลค่าเทียบเท่า 35,000 บาท โดยต้องเป็นเงินสด 20,000 บาท และ in kind เทียบเท่า 15,000 บาท) 
          - การดำเนินการ อาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนและกรอกข้อมูลหรือ update ข้อมูลเพื่อประมวลผลคัดเลือกที่ http://biodata.trf.or.th/ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 

          สกว. จะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการในวันที่ 3 มีนาคม 2553 

          อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการและรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการที่ http://www.trfmag.org/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 

          2. ทุนประเภท Window II (ทุน สกว. - สถาบันการศึกษา) จำนวน 27 ทุน ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับต้นสังกัดที่ นิสิต/นักศึกษาสังกัดฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โดยงบประมาณรวมของแต่ละโครงการไม่เกิน 200,000 บาท 

          ทั้งนี้ก่อนส่งข้อเสนอโครงการอาจารย์ผู้สนใจต้องตรวจสอบการร่วมสนับสนุนจากต้นสังกัด เช่น สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ ภาควิชา เป็นต้น และส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ www.trfmag.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

          3. ทุน สกว. – บริษัท POYRY ENERY LTD. จำนวน 1 ทุน รับข้อเสนอโครงการประเภทเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ www.trfmag.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 

          รายละเอียดเพิ่มเติมของการส่งข้อเสนอโครงการ ฯลฯ http://www.trfmag.org/ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2739-2387, 0-2326-4423-4 และ 0-2739-2418-9 ต่อ 152 และ 167 อีเมล์ trfmag@yahoo.com , trfmag@kmitl.ac.th โทรสาร 0-2326-4423-4ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ปี 53 โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17:45:11 184 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP