สทศ.ออกข้อปฏิบัติสอบ o-net ปี 53

          ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และข้อ 28/1 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ. 2550ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับลงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และเห็นสมควรกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้

         1. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนและหรือบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบกรณีผู้เข้าสอบไม่มีเลขที่นั่งสอบ หรือไปผิดสนามสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

         2. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจำ ตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำ ตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียน และตามตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามาสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

         3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาทีเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสนามสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบยกมือและให้กรรมการคุมสอบนำเข้าห้องน้ำได้ครั้งละหนึ่งคน

         4. อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำสองบี กบเหลาดินสอ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิดเข้าห้องสอบได้เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุติดตามตัวโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูปและไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

         5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำ อธิบายหน้าปกแบบทดสอบอย่างละเอียด
และรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

         6. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

         6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลมจะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มสองบีขึ้นไปเท่านั้นจะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้

         6.2 การระบายคำตอบให้ระบายคำตอบตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในข้อสอบของแต่ละวิชา

         6.3 กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

         7. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ โดยที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา

         8. ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และเมื่ออนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้ และห้ามนำแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

         9. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน)
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ.ออกข้อปฏิบัติสอบ o-net ปี 53 โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:15:55 156 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP