รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


           กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา 2553 เปิดรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2553 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

           ทุน UTCC Platinum [ทุนเรียนดีวิชาการ คณะละ 5 ทุน จำนวน 40 ทุน]

           ทุน UTCC Gold [ทุนส่งเสริมการศึกษากึ่งหนึ่ง สำหรับเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ คณะละ 40 ทุน รวมทั้งหมด 200 ทุน]

           ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา [จำนวน 160 ทุน]

           ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ [จำนวน 24 ทุน]

เอกสารประกอบการขอรับทุน

           1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.utcc.ac.th และชำระเงินค่าสมัครที่กองการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           2. เอกสารรับรองผลการเรียน

           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย)

           4. เรียงความระบุถึงบุคคลที่ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตน (สำหรับผู้สมัครทุน UTCC-Platinum คณะบัญชี เท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดเฉพาะด้าน

           ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วันที่ 5 มีนาคม 2553

           ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วันที่ 5 มีนาคม 2553

กำหนดผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดเฉพาะด้าน

           ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา 13-14 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://department.utcc.ac.th/sport

           ทุนผู้มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 24 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://department.utcc.ac.th/thaiculture

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

           ทุน UTCC Platinum [ทุนเรียนดีวิชาการ] 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แต่ละคณะวิชา โทร 0-2697-6000 ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ที่สำนักคณบดี อาคาร 3 ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2697-6404 หรือทาง E-mail: vdhanate@hotmail.com

           ทุน UTCC Gold [ทุนส่งเสริมการศึกษากึ่งหนึ่ง] 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2697-6404 หรือทาง E-mail: vdhanate@hotmail.com

           ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป พร้อมส่งผลตรวจสุขภาพที่ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1

           ทุนผู้มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดที่ http://department.utcc.ac.th/thaiculture

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

           ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 เมษายน 2553 ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.utcc.ac.th

           [มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนตามความเหมาะสมและความจำเป็น]

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 0-2697-6000

           กองส่งเสริมการรับนักศึกษา โทร. 0-2692-3007

           กองสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2697-6911, 0-2697-6913, 0-2697-6920

           คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2697-6105

           คณะบัญชี โทร. 0-2697-6205

           คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-2697-6305

           คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2697-6405

           คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2697-6505

           คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 0-2697-6605

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2697-6705

           คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2697-6805


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
utcc.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:17:39 214 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP