กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร นักเรียนนายสิบ ปี 2553ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2553

           กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1  ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ ของกองทัพบก

1. ประเภทของผู้สมัคร

           1.1 บุคคลพลเรือน ชาย  อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ.2536 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2553 ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก  จังหวัดทหารบก สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ.2532 และ พ.ศ. 2531 ) ต้องมีหลักฐาน ใบกองหนุน ( สด.8 ) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการ            

           1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2529 )

           1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ  (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.2529 )          

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

           2.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

           2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

           2.3 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

           2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

           2.5 ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

           2.6 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

           2.7 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ  ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งในเวลาที่กำหนด

3. หลักฐานการสมัคร

           3.1 ใบสมัคร

           3.1.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

           3.1.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน  ในส่วนของกองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องแนบ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 5 รูป

           3.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม-ศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ )

           3.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

           3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

           3.5 ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9 ) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( สด.43 ) หรือ ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8 ) แล้วแต่กรณี

4. กำหนดการ

           4.1 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

           4.1.1 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31  มกราคม 2553

           -  ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท (ค่าใบสมัคร 120 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท) พร้อมชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง

            4.1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่  4  มกราคม 2553 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 
          
           ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4  จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ  ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

           4.1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

           ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ )

           ระหว่างวันที่ 22 – 28  กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

           4.2 การรับสมัคร

           4.2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค

           วันที่ 20 - 21 มกราคม  2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  จังหวัดเชียงใหม่

           วันที่ 24 – 25 มกราคม  2553 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

           วันที่ 27 - 28 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13  จังหวัดลพบุรี

           วันที่ 30 – 31 มกราคม 2553  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2  จังหวัดนครราชสีมา

           วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  จังหวัดอุบลราชธานี

           วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์  2553 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์  2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24  จังหวัดอุดรธานี 

           วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4  จังหวัดนครศรีธรรมราช              

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร  จังหวัดชุมพร

           4.2.2  พื้นที่ กรุงเทพมหานคร    

           วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์  2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

           4.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ 

           4.3.1 บุคคลพลเรือน วันอาทิตย์ที่  21 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)

           4.3.2  ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน วันจันทร์ที่  22  มีนาคม 2553  ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)

           4.4  ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 27 มีนาคม 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร

           4.5 การสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และการทดสอบสมรถภาพร่างกาย 

           ระหว่างวันที่ 29  มีนาคม 2553 ถึง 2  เมษายน 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ

           4.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 10  เมษายน 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร

           4.7 รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา เรียกทำสัญญาและรายงานตัวเข้ารับการศึกษาเป็น 2 รุ่น

           รุ่นที่ 1/53 รายงานตัววันที่ 1 – 2  พฤษภาคม 2553 และรุ่นที่ 2/53  รายงานตัว วันที่  1 – 2  พฤศจิกายน 2553

5. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร

           5.1 สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

           5.2 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด  เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ำ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง ) ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด

6. สถานศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.  ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4๐68 – 9 , 0–2243–6124-6 , 0–2241–4๐36, 0–2241–4๐46, 0–2241–1660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646,53–23683, 53–23684, โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  95430,  95433,  95446, 95447  ต่อ 1234   หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241–0274, 0–2297–6190  และ  96190  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552

           (ลงชื่อ) พลโท สสิงห์ศึก สิงห์ไพร งห์ศึก สิงห์ไพร อดุลหล สง่าเนตร

           (สิงห์ศึก สิงห์ไพร )
           (ตำแหน่ง) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
atc-rta.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร นักเรียนนายสิบ ปี 2553 โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17:08:55 394 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP