ศธ. ตั้งโรงเรียนสุจริต ดึงผู้บริหารโรงเรียน 225 แห่งเข้าอบรม


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

การศึกษา

ตั้งโรงเรียนสุจริตสอนผู้บริหารไม่โกง หวังถ่ายทอดจิตสำนึกให้เด็กอีกทอดหนึ่ง/พบทุจริตเบียดบังเวลาราชการมากสุด (ไทยโพสต์)

          ศธ. ตั้ง "โรงเรียนสุจริต" ดึงผู้บริหารโรงเรียน 225 แห่งเข้าอบรม หวังมาถ่ายทอดปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอีกต่อหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ศึกษาพฤติกรรมการทุจริตที่พบมากที่สุดคือ การเบียดบังเวลาราชการเพื่องานอื่น ส่วนปัจจัยการทุจริตคือความโลภของคน

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวภายหลังการเปิดงานผลการศึกษา "แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตในสถานศึกษาและการสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี ที่ไม่คดโกง" ว่า สพฐ. ในฐานะรับผิดชอบการจัดการศึกษาและสร้างเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน จึงได้ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนสุจริต" โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนนำร่องทุกภาค จำนวน 225 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ในการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของชาติ

          "ไม่มีโรงเรียนใดสอนให้เด็กเป็นคนไม่ดี หากแต่เด็กเห็นพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นและซึมซับมา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี และสร้างสิ่งแวดล้อมของความถูกต้องให้เด็กเคยชิน หากคนเราเคารพในกฎกติกาแล้ว ประเทศชาติก็จะมั่งคงมากขึ้น" นางพจมานกล่าว

          นางสาวรุ่งนภา นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และผู้เข้าร่วมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 เปิดเผยผลการศึกษาว่า ร้อยละ 53.08 เคยพบเห็นการทุจริตในสถานศึกษา พฤติกรรมการทุจริตที่พบเห็นมากที่สุดคือ การเบียดบังเวลาราชการเพื่องานอื่น รองลงมาคือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์แก่บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานในระบบการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษาต่าง ๆ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และให้มีน้ำหนักความสำคัญเท่าเทียมกับความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ รายงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ.2543-2548 พบว่ามีการกล่าวหาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเกือบทุกกระทรวง โดยกระทรวงมหาดไทยถูกกล่าวหามากที่สุดถึง 9,317 เรื่อง ตามด้วยกระทรวงศึกษาธิการ 1,387 เรื่อง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปัจจัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา พบว่าความโลภเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด รองลงมาคือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ผู้นำขาดคุณธรรมจริยธรรม ความทะเยอทะยาน และการถูกบีบบังคับ ตามลำดับ

          นอกจา่กนี้ การวิจัยศึกษาพบอีกว่า การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่มีระดับความสำเร็จสูงสุดในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา 57.14 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาในระดับมาก 40.14 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ 2.72 มีความพึงพอใจน้อย ปัจจัยสำคัญที่สุดในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ของนักเรียนคือ การเลี้ยงดูของครอบครัว รองลงมาคือ การเรียนการสอน การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงปริมาณใน 45 โรงเรียน โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 45 คน ครูผู้สอน 90 คน นักเรียน 90 คน นักวิชาการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 294 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.09


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ศธ. ตั้งโรงเรียนสุจริต ดึงผู้บริหารโรงเรียน 225 แห่งเข้าอบรม
สมัยนี้ วัถุนิยม อะไรๆๆก็ได้มาง่ายๆๆเพิยงแต่มีเงินจริงๆๆแล้วเด็กชั้นประถมหนึ่งไม่จําเป็นต้องให้เรียนเท็ปเล็ตเลย ควรจะสอนจริยธรรม คุณธรรมมากกว่า และภาษาอังกฤษโดยการพูดตอบโต้ม่่ามก่วาการฟังจากเครืองคอม ศธ ไม่รู้ถึงปัญหาคือเด็กฟังรู้เรืองแต่ตอบไม่ได้พูดเป็นประโยคไม่ได้ ท่านแก้ไม่ถูกจุด
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 11:32:25 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ศธ. ตั้งโรงเรียนสุจริต ดึงผู้บริหารโรงเรียน 225 แห่งเข้าอบรม
เสนอเรี่มแรกต้องเริ่มภายในครอบครัว โดยการปฎิบัตการกินการอยู่อย่าง พอเพียงใช้จ่ายแบบประหยัด และที่สําคัญพ่อแม่ที่ทําทุกอย่างเพื่อทีจะให้ลูกๆๆ เข้าเรืยนใน ร ร ทีมีชื่อเสียงใช้เงินเพือให้ลูกได้เข้าเรืยน วิ่งเต้นเข้าหาผู้บริหาร ใช้เส้นสายทั้งจ่ายเงินเป็นจํานวนมาก ผลที่ตามก็คือปลุกฝังให้ลูกหลานเดินทางลัดในการใช้ชีวิต
จากคุณ สยาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 10:28:32 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ศธ. ตั้งโรงเรียนสุจริต ดึงผู้บริหารโรงเรียน 225 แห่งเข้าอบรม
เสนอให้เริ่มที่ครูอาจารย์ก่อนนะคะ เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดีให้กับเด็กค่ะ
จากคุณ ครูบ้านนอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 09:49:21 ]