รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง 57 แบบพิเศษ 4 โครงการ


           ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครจำนวน 113 ที่นั่ง และโครงการที่เปิดรับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้

            - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
            - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
            - โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
            - โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารอากาศ


คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

           - เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดย

                  ก. มีหลักฐานทะเบียนบ้านแสดงว่าผู้สมัครหรือบิดาหรือมารดาอยู่หรือเคยอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

                  ข. เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ใน 9  จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในพื้นที่รับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และนครนายก และ

           - มีหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้สมัครอยู่ใน 6 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมือง) ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือบิดาหรือมารดาต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมือง) ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

           - มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5

           - ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

           - เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

           - ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556)

           - ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


กำหนดการรับสมัคร

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)

คลิกอ่านประกาศ รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ) ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....