แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกัน ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เพียงพอ แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป พบว่า ปัจจุบัน มีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นจำนวนมาก และการขาดแคลนนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขและภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช จึงมีดำริที่จะจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ มหาวิจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และโครงการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดทำและเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล

          และในที่สุดสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2550 และมีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และต่อมาสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550


หลักสูตรการศึกษา


ระดับปริญญาตรี

            หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

                      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


ระดับปริญญาโท

             หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

                      สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพสถานที่ติดต่อ

          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
          จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300

          โทรศัพท์ : 02 160 1206-7
          โทรสาร : 02 160 1204

          เว็บไซต์ : http://www.nurse.ssru.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , เฟซบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....