การเขียนโครงงานภาษาไทย


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


การเขียนโครงงานภาษาไทย

การเขียนโครงงานภาษาไทย

          การเขียนโครงงานภาษาไทย หรือ การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย เป็นการนำเสนอผลของการศึกษาในรูปแบบของการเขียนรายงาน ทั้งนี้ ในการเขียนโครงงานต้องแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการทำโครงงาน ผลของการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำการศึกษาด้วย


          การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย มีหลักการเขียนโครงงาน ดังนี้

 1. ชื่อโครงงาน

          ชื่อโครงงานต้องเป็นชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน และยังต้องเป็นชื่อที่เรียกความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดีด้วย

 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีใครบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดบ้างของการทำโครงงาน

 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมาย 

 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

          วัตถุประสงค์ คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

          ต้องสามารถบอกผู้อ่านโครงงานได้ว่า การทำโครงงานนี้ช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อาทิ เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านใดให้มีมากขึ้นหรือไม่ นำผลที่ได้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์กับผู้ทำโครงงานอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร เป็นต้น

7. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน

          สมมติฐานของการศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

8. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

          ผู้ทำโครงงานต้องกำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดเรื่องที่ต้องการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา และวิธีที่จะใช้ในการศึกษา

9. วิธีดำเนินการโครงงาน

          วิธีดำเนินการ คือ วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

 10. วัสดุและอุปกรณ์

          เป็นการระบุสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาตามโครงงาน อาทิ อุปกรณ์ในการทำโครงการ หนังสือที่ต้องใช้ประกอบการอ้างอิงข้อมูล หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพื่อให้โครงงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 

          นำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย    

 12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

          อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมติฐานที่ตั้งไว้  หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่ เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย   


          ประเภทของโครงงานภาษาไทย

          ในการประเภทของโครงงานภาษาไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. โครงงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

          เป็นโครงงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะง่าย เพียงแค่ทำการรวบรวมข้อมมูลที่มีอยู่ และนำมาจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

          การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ
          การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์
          การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์

2. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง

          มีขั้นตอนการทำศึกษาโครงงานประเภทนี้คล้ายกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดปัญหาที่จะศึกษ วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า การออกแบบการทดลอง เป็นต้น สำหรับตัวอย่างโครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง มีดังนี้

          ทดลองออกเสียงคำควบกล้ำ
          ทดลองอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์
          การศึกษาความจำจากการฟัง

3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์

          สำหรับวิชาภาษาไทยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มากมาย เช่น การประดิษฐ์โคลงกลอน ประดิษฐ์บทละครและอื่น ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนตัวแปรบางตัวเสียใหม่ให้ต่างจากของเดิม ก็จะเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ อาทิ

          การประดิษฐ์เกมภาษาไทย
          การประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหม่
          การประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย...

4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี

          เป็นโครงงานที่นักเรียนต้องทำการนำเสนอหลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยใช้แนวความคิดหรือการจินตนาการของผู้ทำโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน หรืออธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในวิชาภาษาไทย อาจเป็นการเสนอทฤษฎีหรือหลัการขึ้นมาสนับสนุน หรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม ๆ เช่น นักเรียนเสนอโครงงานประเภททฤษฎีขึ้นมาว่าท่านสุนทรภู่ไม่ดื่มเหล้า โดยนำทฤษฎีหรือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะห์ว่า หากท่านดื่มเหล้าเป็นคนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้จำนวนมากมายดังที่ทราบ แต่ที่เห็นพฤติกรรมว่าเมานั้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทั่วไปก็ได้

          โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการนำเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้าง อาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการ ในวิชาภาษาไทยมีเนื้อหามากมายที่นักเรียนสามารถคิดขึ้นมาในแง่ทฤษฎีได้ เพียงแต่ครูที่ปรึกษา จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนหรือไม่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
muslimthaipost.com , chula.ac.th
           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 139 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เยียมไปเลย
จากคุณ วาสนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-18 11:01:02 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
สุดยอด
จากคุณ เรืองวุฒิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-12 09:06:51 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ชานนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-12 09:04:42 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 19:16:23 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ,kpouh, เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-05 18:08:40 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ไม่เข้าใจ
จากคุณ ...........ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-05 18:02:19 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เหนือรักน้ำ
จากคุณ คนหลอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:51:32 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
อิอิ
จากคุณ เทพเกรียน นะจะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:46:59 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ โหดเด็กดง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:46:30 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
55555.
.

จากคุณ แกผหฟฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:44:43 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ มา สาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:44:23 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ดำัดีำัภ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 13:43:29 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ก็okot
จากคุณ อิศริยศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 17:22:30 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ ธิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-19 20:43:51 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอขอบคุนพี่พี่นะคราฟ
จากคุณ ป๊อบแอนกระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 09:02:05 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลโครงงานค้า
จากคุณ วันเ็พ็ญ ถมยา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 21:30:20 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณคะที่ให้ข้อมูลมากมายแบบนี้
Thank you for you
จากคุณ daranee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-13 17:09:21 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณที่ให้ความรู้
จากคุณ จิดาภา คำปันปู่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-13 13:19:31 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
สอนผมเอารูปลงหน่ยครับ
จากคุณ ธนวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 09:56:47 ]
ความคิดเห็นที่ 115 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณที่ให้ความรู้ผมครับทุกคน
จากคุณ ธนวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 09:54:46 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
อยากเป็นเพื่อน
จากคุณ ธนวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 09:49:23 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณคะที่ให้ความความรุ้
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-08 16:26:09 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ดเืห่ถุค- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 19:43:17 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ก้อดีนะแต่อ่านยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
จากคุณ โสดดด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 17:27:48 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ดีจัง เข้าใจง่ายดีคะ
จากคุณ ชมพูนุช เชาว์ช่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 16:39:59 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ต้องการข้อมูลามกกว่าเกี่ยวกับโครงงานมากกว่านี้น่ะค่ะ
จากคุณ ชลิตา สิกขฤทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 16:34:34 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ หมาร่า หมาหรอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-21 20:01:35 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 01000 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-19 20:07:06 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณมากคร้า
จากคุณ ดารินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-10 12:02:45 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เซ็ง
จากคุณ บีบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-07 10:22:58 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ i love u เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-02 19:03:27 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ บีม รัก แก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-01 11:57:07 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ อรอุมา ชาลัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 09:12:00 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ อรอุมา ชาลัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 09:09:20 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ณัฐลินี ช่วยการ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 09:07:06 ]
ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
น่ารักอะจุงเบย
จากคุณ น่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 09:01:26 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุนคร๊ะ ดีมั่กมากกก ทำงานได้เต็มเลยย >
จากคุณ แกว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 19:48:43 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ อ้ดั แ่ม้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 23:55:51 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ด่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 23:06:37 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เงินทองก็เป็นเเค่ของนอกกายทรัทย์สินที่มีก็ไม่ได้มีมากมายก็มีอชิต๋อ
จากคุณ ย้าว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 10:13:57 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ตูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-22 18:04:29 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ วรรธิชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-22 17:25:46 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ถ้าเราอากเขียนนิยายฟาม♥ แต่เรามัยมีฟามรักเราจะเขียนทำไหม
จากคุณ คนโดนทิ้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 15:14:34 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
แจ๋มวะ
จากคุณ ต้าร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 15:11:33 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ได้สาระน่ารู้
จากคุณ นางฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 14:29:45 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
555585
จากคุณ ดาวนภา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 10:25:24 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ืทิ้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 09:05:41 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
555
จากคุณ หญิงฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-08 20:30:02 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ชอบอ่ะน่ารักอ่ะ
จากคุณ ฟลุค คนไร้แฟน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-07 12:45:42 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย

ขอบคุณสำหรับแบบฟอร์ม
จากคุณ นู๋บีมลั้นล๊าไปวันๆๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 15:01:18 ]