การเขียนโครงงานภาษาไทย


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


การเขียนโครงงานภาษาไทย

การเขียนโครงงานภาษาไทย

          การเขียนโครงงานภาษาไทย หรือ การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย เป็นการนำเสนอผลของการศึกษาในรูปแบบของการเขียนรายงาน ทั้งนี้ ในการเขียนโครงงานต้องแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการทำโครงงาน ผลของการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำการศึกษาด้วย


          การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย มีหลักการเขียนโครงงาน ดังนี้

 1. ชื่อโครงงาน

          ชื่อโครงงานต้องเป็นชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน และยังต้องเป็นชื่อที่เรียกความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดีด้วย

 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีใครบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดบ้างของการทำโครงงาน

 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมาย 

 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

          วัตถุประสงค์ คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

          ต้องสามารถบอกผู้อ่านโครงงานได้ว่า การทำโครงงานนี้ช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อาทิ เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านใดให้มีมากขึ้นหรือไม่ นำผลที่ได้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์กับผู้ทำโครงงานอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร เป็นต้น

7. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน

          สมมติฐานของการศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

8. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

          ผู้ทำโครงงานต้องกำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดเรื่องที่ต้องการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา และวิธีที่จะใช้ในการศึกษา

9. วิธีดำเนินการโครงงาน

          วิธีดำเนินการ คือ วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

 10. วัสดุและอุปกรณ์

          เป็นการระบุสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาตามโครงงาน อาทิ อุปกรณ์ในการทำโครงการ หนังสือที่ต้องใช้ประกอบการอ้างอิงข้อมูล หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพื่อให้โครงงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 

          นำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย    

 12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

          อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมติฐานที่ตั้งไว้  หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่ เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย   


          ประเภทของโครงงานภาษาไทย

          ในการประเภทของโครงงานภาษาไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. โครงงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

          เป็นโครงงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะง่าย เพียงแค่ทำการรวบรวมข้อมมูลที่มีอยู่ และนำมาจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

          การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ
          การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์
          การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์

2. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง

          มีขั้นตอนการทำศึกษาโครงงานประเภทนี้คล้ายกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดปัญหาที่จะศึกษ วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า การออกแบบการทดลอง เป็นต้น สำหรับตัวอย่างโครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง มีดังนี้

          ทดลองออกเสียงคำควบกล้ำ
          ทดลองอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์
          การศึกษาความจำจากการฟัง

3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์

          สำหรับวิชาภาษาไทยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มากมาย เช่น การประดิษฐ์โคลงกลอน ประดิษฐ์บทละครและอื่น ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนตัวแปรบางตัวเสียใหม่ให้ต่างจากของเดิม ก็จะเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ อาทิ

          การประดิษฐ์เกมภาษาไทย
          การประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหม่
          การประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย...

4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี

          เป็นโครงงานที่นักเรียนต้องทำการนำเสนอหลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยใช้แนวความคิดหรือการจินตนาการของผู้ทำโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน หรืออธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในวิชาภาษาไทย อาจเป็นการเสนอทฤษฎีหรือหลัการขึ้นมาสนับสนุน หรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม ๆ เช่น นักเรียนเสนอโครงงานประเภททฤษฎีขึ้นมาว่าท่านสุนทรภู่ไม่ดื่มเหล้า โดยนำทฤษฎีหรือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะห์ว่า หากท่านดื่มเหล้าเป็นคนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้จำนวนมากมายดังที่ทราบ แต่ที่เห็นพฤติกรรมว่าเมานั้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทั่วไปก็ได้

          โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการนำเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้าง อาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการ ในวิชาภาษาไทยมีเนื้อหามากมายที่นักเรียนสามารถคิดขึ้นมาในแง่ทฤษฎีได้ เพียงแต่ครูที่ปรึกษา จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนหรือไม่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
muslimthaipost.com , chula.ac.th
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 234 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ น้องเเบมค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:48:08 ]
ความคิดเห็นที่ 233 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ น้องเกดอิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:45:40 ]
ความคิดเห็นที่ 232 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ไห้ข้อคิดดีดี
จากคุณ วรรณวิสาข์ เชียงพฤกษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:41:04 ]
ความคิดเห็นที่ 230 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ เเรดะด้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-23 10:22:38 ]
ความคิดเห็นที่ 229 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ joke เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-30 22:11:50 ]
ความคิดเห็นที่ 228 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ดกัี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-20 10:01:12 ]
ความคิดเห็นที่ 227 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
งงค่ะ
จากคุณ เบ็นซ์5-3 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-14 17:45:32 ]
ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ตุ๊กติ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-14 09:55:47 ]
ความคิดเห็นที่ 224 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ดี
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-13 15:24:36 ]
ความคิดเห็นที่ 222 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
55+
จากคุณ 41584114865146 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-10 15:44:08 ]
ความคิดเห็นที่ 217 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
โดนใจจัง
จากคุณ เนตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-05 15:50:15 ]
ความคิดเห็นที่ 216 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
555555555555555+
จากคุณ น้องหมูแฮม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-04 16:09:17 ]
ความคิดเห็นที่ 213 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุญที่ได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมา
จากคุณ ftgyhfytrfujkio เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-27 15:33:27 ]
ความคิดเห็นที่ 212 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
รักพี่เอ้จุงเบย
จากคุณ น้องรักเด็กเทพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-25 18:18:50 ]
ความคิดเห็นที่ 209 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
น่ารัก เว่อ
จากคุณ ปราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-24 17:51:21 ]
ความคิดเห็นที่ 208 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ปราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-24 17:48:28 ]
ความคิดเห็นที่ 207 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ฟรอยด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-24 15:08:21 ]
ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
love
จากคุณ จรัลรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-20 20:03:17 ]
ความคิดเห็นที่ 204 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ อ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-18 18:52:08 ]
ความคิดเห็นที่ 203 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ขอ ขอข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-10 16:20:51 ]
ความคิดเห็นที่ 201 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
Thank for data.
จากคุณ chapoom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-07 00:13:44 ]
ความคิดเห็นที่ 200 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
จากคุณ น้องอ๊ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-04 17:34:10 ]
ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 26966 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-03 17:52:11 ]
ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
:e_04::e_05:
จากคุณ นัท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-28 16:56:22 ]
ความคิดเห็นที่ 193 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
:
จากคุณ เกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-28 16:53:37 ]
ความคิดเห็นที่ 192 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณค่าาา
จากคุณ ข้าวฟ่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-28 16:52:10 ]
ความคิดเห็นที่ 190 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ cartoon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-27 19:42:23 ]
ความคิดเห็นที่ 189 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบคุณนะคะ
จากคุณ ดา อินดี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-18 17:09:15 ]
ความคิดเห็นที่ 187 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ตูดสิค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-15 18:21:44 ]
ความคิดเห็นที่ 186 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
:e2_010-0
จากคุณ ada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-09 14:50:43 ]
ความคิดเห็นที่ 185 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
สีหน้าหัดมันเข้าไม่ใด้
จากคุณ พลฐวุฒ สายทองสุข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-09 13:54:43 ]
ความคิดเห็นที่ 184 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
D D
จากคุณ m n l เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-03 16:50:10 ]
ความคิดเห็นที่ 183 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ดีครับ
จากคุณ faerm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 15:20:56 ]
ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ กรกช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 15:19:30 ]
ความคิดเห็นที่ 176 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
555
จากคุณ 5 17 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 11:02:33 ]
ความคิดเห็นที่ 171 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
hoii
จากคุณ fuang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-26 10:09:30 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
DDDDD
จากคุณ คนไม่สวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 20:51:47 ]
ความคิดเห็นที่ 168 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ คนสวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-24 17:30:48 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ beam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-20 18:06:08 ]
ความคิดเห็นที่ 163 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลขอรับ
จากคุณ natsuda เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-14 09:20:00 ]
ความคิดเห็นที่ 162 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
วิธีดำเนินการ คือ วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
จากคุณ นัทควยบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 13:22:54 ]
ความคิดเห็นที่ 161 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 123456 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 13:18:49 ]
ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 000000 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-11 12:26:09 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
I LOUE Hle :
จากคุณ ผ้าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-04 09:52:47 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
สวดยอด

จากคุณ gogo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-01 11:04:51 ]
ความคิดเห็นที่ 147 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
5555555555
จากคุณ อั๋น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-25 18:14:45 ]
ความคิดเห็นที่ 145 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ akira เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 19:56:03 ]
ความคิดเห็นที่ 144 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ akira เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 19:54:37 ]
ความคิดเห็นที่ 143 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ กูเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 15:28:55 ]
ความคิดเห็นที่ 142 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ นามเเฟง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 15:27:50 ]