การเขียนโครงงานภาษาไทย


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


การเขียนโครงงานภาษาไทย

การเขียนโครงงานภาษาไทย

          การเขียนโครงงานภาษาไทย หรือ การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย เป็นการนำเสนอผลของการศึกษาในรูปแบบของการเขียนรายงาน ทั้งนี้ ในการเขียนโครงงานต้องแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการทำโครงงาน ผลของการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำการศึกษาด้วย


          การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย มีหลักการเขียนโครงงาน ดังนี้

 1. ชื่อโครงงาน

          ชื่อโครงงานต้องเป็นชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน และยังต้องเป็นชื่อที่เรียกความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดีด้วย

 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีใครบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดบ้างของการทำโครงงาน

 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมาย 

 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

          วัตถุประสงค์ คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

          ต้องสามารถบอกผู้อ่านโครงงานได้ว่า การทำโครงงานนี้ช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อาทิ เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านใดให้มีมากขึ้นหรือไม่ นำผลที่ได้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์กับผู้ทำโครงงานอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร เป็นต้น

7. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน

          สมมติฐานของการศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

8. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

          ผู้ทำโครงงานต้องกำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดเรื่องที่ต้องการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา และวิธีที่จะใช้ในการศึกษา

9. วิธีดำเนินการโครงงาน

          วิธีดำเนินการ คือ วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

 10. วัสดุและอุปกรณ์

          เป็นการระบุสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาตามโครงงาน อาทิ อุปกรณ์ในการทำโครงการ หนังสือที่ต้องใช้ประกอบการอ้างอิงข้อมูล หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพื่อให้โครงงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 

          นำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย    

 12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

          อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมติฐานที่ตั้งไว้  หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่ เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย   


          ประเภทของโครงงานภาษาไทย

          ในการประเภทของโครงงานภาษาไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. โครงงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

          เป็นโครงงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะง่าย เพียงแค่ทำการรวบรวมข้อมมูลที่มีอยู่ และนำมาจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

          การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ
          การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์
          การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์

2. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง

          มีขั้นตอนการทำศึกษาโครงงานประเภทนี้คล้ายกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดปัญหาที่จะศึกษ วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า การออกแบบการทดลอง เป็นต้น สำหรับตัวอย่างโครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง มีดังนี้

          ทดลองออกเสียงคำควบกล้ำ
          ทดลองอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์
          การศึกษาความจำจากการฟัง

3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์

          สำหรับวิชาภาษาไทยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มากมาย เช่น การประดิษฐ์โคลงกลอน ประดิษฐ์บทละครและอื่น ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนตัวแปรบางตัวเสียใหม่ให้ต่างจากของเดิม ก็จะเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ อาทิ

          การประดิษฐ์เกมภาษาไทย
          การประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหม่
          การประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย...

4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี

          เป็นโครงงานที่นักเรียนต้องทำการนำเสนอหลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยใช้แนวความคิดหรือการจินตนาการของผู้ทำโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน หรืออธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในวิชาภาษาไทย อาจเป็นการเสนอทฤษฎีหรือหลัการขึ้นมาสนับสนุน หรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม ๆ เช่น นักเรียนเสนอโครงงานประเภททฤษฎีขึ้นมาว่าท่านสุนทรภู่ไม่ดื่มเหล้า โดยนำทฤษฎีหรือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะห์ว่า หากท่านดื่มเหล้าเป็นคนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้จำนวนมากมายดังที่ทราบ แต่ที่เห็นพฤติกรรมว่าเมานั้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทั่วไปก็ได้

          โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการนำเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้าง อาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการ ในวิชาภาษาไทยมีเนื้อหามากมายที่นักเรียนสามารถคิดขึ้นมาในแง่ทฤษฎีได้ เพียงแต่ครูที่ปรึกษา จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนหรือไม่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
muslimthaipost.com , chula.ac.th
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 293 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 0...... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-27 11:20:44 ]
ความคิดเห็นที่ 292 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ............. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-02 10:53:23 ]
ความคิดเห็นที่ 291 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ อ้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-02 10:51:56 ]
ความคิดเห็นที่ 289 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ แมวเหมียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-17 19:25:39 ]
ความคิดเห็นที่ 287 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
แต๊งมากๆค่ะ
จากคุณ เล็ก รนอ. ม.1/1 2557 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-17 20:20:15 ]
ความคิดเห็นที่ 285 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
""ฏฤ กไฟ ก "ฤกฟไไฟกไกฟไกฟไฟฏไก ฟกไฟ ก ไฟไกไกฟ ไก ฟไกฟ ไฟไกฟไก ฟไ กก ไฟไกฟ ไก ไกไฟก ไฟ ไกฟไกฟไกฟไกฟไกไฟก ไกฟไกฟไกฟไฟกไฟกไฟกไฟไฟกฤ "ฏ "ฏฤ ไกฟ กไฤไก ฟไกฟ
จากคุณ ด้ปก้้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-17 09:14:07 ]
ความคิดเห็นที่ 284 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
☺☻♥♦♣♠•◘○◙♀♪♫☼►◄↕‼¶§↨♣ŠBŸŸ|4&ว7B/‰ห
จากคุณ สัสควายกัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-17 09:05:39 ]
ความคิดเห็นที่ 281 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ได้ความรู้มากเลยค่ะ
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-03 19:05:49 ]
ความคิดเห็นที่ 280 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ uni เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-28 21:07:19 ]
ความคิดเห็นที่ 279 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ผ่นเเล้วเพ่
จากคุณ รานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-13 10:53:29 ]
ความคิดเห็นที่ 278 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ดีมาก 555+
จากคุณ รานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-13 10:49:09 ]
ความคิดเห็นที่ 276 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ไม่รู้เรื่องเลย
จากคุณ แซน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-21 19:57:21 ]
ความคิดเห็นที่ 275 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ดีค่ะช่วยได้เยอะเลย
จากคุณ king เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-09 14:36:45 ]
ความคิดเห็นที่ 274 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
รักนุ๊ก 1/7 เเอบชอบเธอเสมอ
จากคุณ ฟิล์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-11 15:16:40 ]
ความคิดเห็นที่ 273 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
รักเทอที่สุด
จากคุณ ตีรฑารักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-11 15:14:49 ]
ความคิดเห็นที่ 272 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
แอบชอบเทอเสมอมา
จากคุณ มายด์ดี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-11 15:13:07 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ ตรีฑารักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-11 15:11:53 ]
ความคิดเห็นที่ 270 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ jkuk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-25 13:47:07 ]
ความคิดเห็นที่ 269 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ 55555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-13 18:51:09 ]
ความคิดเห็นที่ 268 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
LOVE
จากคุณ 02122555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-08 17:22:47 ]
ความคิดเห็นที่ 267 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
LOVE YOU สุดที่รัก
จากคุณ 021225555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-08 17:21:14 ]
ความคิดเห็นที่ 266 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
จากคุณ 02122555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-08 17:18:58 ]
ความคิดเห็นที่ 265 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ Taem เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-06 13:47:52 ]
ความคิดเห็นที่ 264 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ soraya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-06 13:45:22 ]
ความคิดเห็นที่ 263 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
วิธีการทำโครงงานนะ เฮ้าต้องทำอิหยัง ถึงเฮ้าจะได้เก้งโครงงาน
จากคุณ สารนิส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-29 12:58:33 ]
ความคิดเห็นที่ 262 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ defhywerfe เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 14:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 261 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ scsaXA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 14:30:13 ]
ความคิดเห็นที่ 260 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ต้นสำหนอย
จากคุณ ด่ำาดำิเดำ้ร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 14:27:54 ]
ความคิดเห็นที่ 259 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เกกา
จากคุณ ้่้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 14:26:29 ]
ความคิดเห็นที่ 257 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
พีเเบมทําอะไรอยู่ค่ะ
จากคุณ ซาร่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 15:58:39 ]
ความคิดเห็นที่ 256 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ต้นรักเมย์กที่สูดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 15:57:50 ]
ความคิดเห็นที่ 255 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ซาร่า
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 15:55:33 ]
ความคิดเห็นที่ 254 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ต้นอยา่
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 15:54:57 ]
ความคิดเห็นที่ 252 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:16:22 ]
ความคิดเห็นที่ 251 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
หมา
จากคุณ เดีรีึค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:15:10 ]
ความคิดเห็นที่ 250 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ น้องซาร่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:11:43 ]
ความคิดเห็นที่ 249 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:07:20 ]
ความคิดเห็นที่ 248 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ต้นรักเมย์มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
จากคุณ ต้นรักเมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:07:00 ]
ความคิดเห็นที่ 247 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
บักความ สมนํ้านา้
จากคุณ ้ัีfrfyh เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:06:53 ]
ความคิดเห็นที่ 246 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
หมาต้น
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:05:48 ]
ความคิดเห็นที่ 245 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
เกดรักโฟก
จากคุณ ต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:05:23 ]
ความคิดเห็นที่ 244 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
บักต้วง
จากคุณ แบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:02:46 ]
ความคิดเห็นที่ 243 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
บักต้น
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 14:01:18 ]
ความคิดเห็นที่ 242 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ นมใหญ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:58:19 ]
ความคิดเห็นที่ 241 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ hgtejti เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:58:09 ]
ความคิดเห็นที่ 240 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ซาร่าอย่ากวนตีน
จากคุณ ต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:56:21 ]
ความคิดเห็นที่ 239 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
บักต้นขี้หมา
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:56:14 ]
ความคิดเห็นที่ 238 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ น้องเเจน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:53:39 ]
ความคิดเห็นที่ 237 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
ั่ัื่ัะาทท้เท
จากคุณ ต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:53:29 ]
ความคิดเห็นที่ 236 หัวข้อข่าว การเขียนโครงงานภาษาไทย
จากคุณ obk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-26 13:52:22 ]