ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


เครื่องสำอาง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก คุมจริยธรรมเข้ม ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง - อาหารเสริม ให้นักเรียน ฝ่าฝืนถือว่าเป็นการผิดวินัย 

         วันนี้ (22 มกราคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ที่ออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 279 และ มาตรา 280 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 19 (4) ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลบังคับให้ข้าราชการครู ต้องปฏิบัติตามร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมไว้ 15 ข้อ อาทิ 

         ข้อ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาท เป็นเครื่องกำหนดกรอบในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การรักษาสัจความจริงใจต่อตนเองที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

         ข้อ 6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตาไม่เบียดเบียน, ไม่ทำร้ายหรือละเมิดต่อศิษย์ มีจิตกรุณาให้ความคุ้มครองปกป้องศิษย์ตามความเหมาะสมและจำเป็น ละเว้นการเข้าไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมและอบายมุข, ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ทำธุรกิจของตนหรือของผู้อื่น, ไม่กระทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือกรรมการใดที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรม หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

         ข้อ 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

         ข้อ 12 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น

         ทั้งนี้ รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ได้หนดไว้ว่า หากมีการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จะถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งยังกำหนดให้ดำเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

         นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุต่อว่า ได้มีการกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการขึ้น เพื่อกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนด จะต้องมีการพิจารณาปรับหรือทบทวนทุก ๆ 4 ปี ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยประมวลจริยธรรม และร่างประมวลจริยธรรม แนบท้ายแล้ว จะต้องนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

         อย่างไรก็ดี ร่างประมวลจริยธรรมที่อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์นี้ หากมีการประกาศใช้ก็จะถือเป็นครั้งแรก เพราะแม้ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีการทำประชาพิจารณ์มาหลายรอบ แต่ก็ยังไม่มีการประกาศใช้ ส่วนการประมวลจริยธรรมฉบับดังกล่าว ค่อนข้างจะละเอียดกว่าระเบียบวินัยของข้าราชการ เช่น  กรณีการประกอบอาชีพเสริม หากครูนำเครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือขายประกันให้แก่นักเรียน ก็อาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรม แต่ทั้งนี้ ต้องมีการตีความและพิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
แก้ที่การเพิ่มเงินเดือนให้ครูอยู่ได้ ไม่เป็นหนี้ อย่าหลอกให้ครูกู้ เช่นการกู้..ชพค...แล้วเป็นไง บอกดอกถูกพอกู้แล้วเสียดอกบานเลย หากินกับครูโดยเฉพาะครูโรงเรียนเอกชน น่าห่วงมากกว่าครูรัฐบาล ไม่เหลือสวัสดิการที่เคยจุนเจือครอบครัว โดนทั้งขึ้นและล่อง ..ครูทุกคนอยากเป็นคนดีต้องการให้ลูกศิษย์ดี มีส่วนน้อยที่มาเกาะหาผลประโยชน์ ที่มาทำลายอาชีพแม่พิมพ์ของชาติก็ให้ออกไปซะ
จากคุณ ครูที่ห่วงใย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 20:07:06 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
มีความคิดเห็นเหมือน คห.ที่ 4 ค่ะ ลูกดิฉันเรียนการตลาด วิชาการขายตรง คุณครูให้เอาแค็ตตาล็อกเช่น กีฟฟารีน ฟรายเดย์ มิสทีน ให้ น.ร.มาขาย ยอดต้องไม่ต่ำ 1000.-ต่อรอบ การสั่ง ระยะการขาย 1 เทอม ถ้ายอดสั่งแต่ละครั้งไม่ถึง 1000.- ลูกก็ต้องมาเรี่ยไรขายกับพวกญาติ ๆ พี่ ป้า น้า อา ให้ช่วยซื้อ ดิฉันเป็นคุณแม่รอบนึงไม่ต่ำกว่า 700-800 บาททุกรอบ แล้วให้ทำเป็นกลุ่มด้วยนะคะ กลุ่มละ 4-5 คน แข่งกันทำยอด ใครได้ยอดสูงก็ได้คะแนนเยอะค่ะ
จากคุณ คุณแม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 14:39:44 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
เห็นด้วยที่สุด ขายจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ออกกฎห้ามไปเลย คุณความคิดเห็นที่ 6 คุณถามได้ไงว่าครูไทยมีจริยธรรมด้วยหรือ ครูคุณจะคิดยังไง คุณตรัสรู้เองโดยไม่ได้เรียนจากครูหรือไง ครูที่สอนคุณมา ไร้จริยธรรมหรือไร ตรองดูให้ดี อย่าดีแต่โพสต์
จากคุณ คนเป็นครูที่ไม่ได้ขายของ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 11:48:58 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
เหอะ ๆ อีกอันนะ

เนียนเยี่ยมบ้านนักเรียน แล้วมาพร้อมอุปกรณ์สาธิตและแผนการตลาด เอิ๊ก ๆ ๆ

ปล พวกสงสัยเมื่อไหร่เมืองไทยจะหมดกรรม ตอบตรงๆยากครับ แต่เลี่ยงๆก็ประมาณว่า ไอ้อำมหิตจิตใจผิดมนุษย์แต่ยกตัวเองสูงเสียดฟ้าเทียมเมฆหมดลมเมื่อไหร่ก็ดีขึ้นแล้วครับ
จากคุณ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร โวลเดอร์มอลต์ไงครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:44:26 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
เดี๋ยวนี้เห็นครูไม่สอน แต่ออกไปขายของกันเป็นล่ำเป็นสันเลย
จากคุณ ขาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:39:41 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ให้เด็กไว้ผมยาวได้ ครูก็ต้องดูแลเรื่องความงามให้เด็กด้วยจะได้ครบวงจร เด็กจะได้ไม่ต้องไปปรึกษาร้านเสริมสวย คิดผิดคิดใหม่ได้น่ะค่ะเจ้านาย
จากคุณ ครูคนนึง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:33:45 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
เขาให้มาสอน ไม่ใช่ให้มาขายของ ไม่งั้นก็ออกจากครูไปทำธุรกิจไปเรย
จากคุณ ออกไปเป็นเซลล์ป่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:22:49 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ก้อเงินเดือนครูน้อย ไม่พอเก็บให้ลูกเลย
จากคุณ ครู รร.เอกชน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:17:18 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ไปแก้กฎหมายข่มขืนก่อนไป ถ้าว่างมาก คนหาเข้ากินค่ำก็แย่ สนับสนุนแต่คนรวยๆ
จากคุณ ะพพัถุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:16:57 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
มีเหมือนกัน ครูขายกิฟฟารีน อวดไปเมืองบ้าง มีรถบ้าง นูนนี่นั่น บ้าง ฮา ฮา
จากคุณ ..... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 09:48:08 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ทียังงี้อ้าง ประมวลจริยธรรม แล้วบักห่าถ่ายรูปกับนักโทษล่ะ อ้างไร
จากคุณ โคตรเซ็ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 09:18:28 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว
จากคุณ กาก้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 09:18:05 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ครูไทยรู้จักคำว่าจริยธรรมด้วยหรอ
จากคุณ ไม่เค๊ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 09:03:13 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน

จับได้ ..ไล่ออกให้ไปขายเครื่องสำฯให้พอใจไปเลย ขายให้นร.แค่คิดก็ไม่ควรเป็น ..ครูแล้ว.
จากคุณ หนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 08:52:06 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
มีมาตั้งนานแล้ว อ.ให้นักเรียนขายแล้วเอายอดขายมาส่งห้ามต้ำกว่า1000ได้ส่วนแบ่งแต่หัวคิวกินไปเท่าไรฉลาดมากขายแบบลูกโซ่ ขายไม่ได้ก็ต้องซื้อเองเพื่อไม่ให้ติด ร.
จากคุณ ดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 08:42:03 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
แล้วนักเรียนขายให้ครูได้ไหมอะ
จากคุณ อิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 08:28:57 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
ออกกฏ ทำไม กฏมีไว้แหก สำหรับรัฐบาลชุดนี้
จากคุณ เวรกรรมประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 08:28:07 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน
เพิ่งตื่น
จากคุณ 0ib' เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 08:15:57 ]