เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ทรงผมนักเรียน
 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ศธ. ชี้ กฎกระทรวงยอมให้เด็กชายไว้ผมรองทรงได้อยู่แล้ว ส่วนผู้หญิงก็ให้ไว้ผมยาวได้ แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรงเรียน ด้าน ผบ.นรด. ยัน ไม่ปรับเปลี่ยนกฎ รด. ย้ำ ยังต้องตัดผมสั้น

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา ว่า ได้มอบให้สำนักงานปลัด ศธ. ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับ ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515  โดยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 ระบุข้อความ ดังนี้

            1. ห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 ซม. และชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนัง

            2. นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

            ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2518 ระบุว่า

            1. นักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้าง และด้านหลังยาวเลยตีนผม

            2. นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินก็ให้รวบให้เรียบร้อย

            นายพงศ์เทพ ยังกล่าวอีกว่า ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ. 2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องตัดผมด้านข้างหรือด้านหลังจนเกรียน แต่ในทางปฏิบัติโรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กรองทรงได้

            ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น ทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกัน ที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไป ตนจะให้ทาง ศธ. ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย และทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้ แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย

            นายพงศ์เทพ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ขณะนี้ตนได้มอบให้เจ้าหน้าที่ไปจัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในกำกับของ ศธ. ทุกแห่ง เรื่องทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

          อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนนั้น ทาง พล.ท.วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) กล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม ว่า ทางหน่วยจะไม่ปรับกฎระเบียบอนุญาตให้ไว้ผมรองทรงได้ตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด เพราะกฎระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะฝึกระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าเรียนต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อนี้ และทุกประเทศก็ไม่เคยอนุญาตให้ทหารไว้ผมยาวได้อยู่แล้ว


สำหรับกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ มีใจความดังต่อไปนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515)

         ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
         ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

         ข้อ 1 การแต่งกาย และความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 132

         (1) นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดหรือเครา นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย นักเรียนใช้เครื่องสำอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย

         (2) เที่ยวเร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณะสถาน หรือทำลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสาธารณสมบัติ

         (3) แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ

         (4) มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนรำคาญอย่างหนึ่งอย่างใด

         (5) เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน

         (6) เที่ยวเตร่เวลากลางคืนระหว่าง 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นไว้แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา

         (7) สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น

         (8) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานอื่นใดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจำนำ หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที่มีการเล่นการพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติสถานที่นั้น

         (9) เข้าไปในงานหรืองานร่วมสังสรรค์ และงานนั้นมีการเต้นรำหรือการแสดงซึ่งไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรืองานนั้นบิดามารดาผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาของนักเรียนคนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัด

         (10) เข้าไปในสถานค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยมญาติ ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น

         (11) คบค้าสมาคมกับหญิงที่ประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นญาติใกล้ชิดกับหญิงนั้น

         (12) ประพฤติตนในทำนองชู้สาว

         (13) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็ดี

         (14) หลบหนีโรงเรียน

          ข้อ 2 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักศึกษา ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132

         (1) นักศึกษาชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวด ไว้เครา นักศึกษาหญิงนุ่งประโปรงสั้นจนชายกระโปรงสูงกว่ากึ่งกลางสะบ้าหัวเขาเกิน 5 เซนติเมตร ขอบกระโปรงต่ำกว่าระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ำกว่าระดับขอบกระโปรงหรือแต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพกุลสตรีไทย นักศึกษาใช้เครื่องสำอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย

         (2) สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น

         (3) กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจบริหารของโรงเรียน หรือสถานศึกษาหรือบังคับขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษากระทำการเช่นว่านั้น

         และ (4) ความประพฤติตามข้อ 1 (2) (3) (4) (5) (8) (10) (11) (12) (13)

          ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515

          บุญถิ่น อัตถากร
          (นายบุญถิ่น อัตถากร)
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518)

         ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
         ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515

         อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

         ให้ยกเลิกความในข้อ (1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "(1) นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้าง และด้านหลังยาวเลยตีนผม หรือไว้หนวด ไว้เครา นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย นักเรียนใช้เครื่องสำอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย"

          ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2518


          เกรียง กีรติกร
          (นายเกรียง กีรติกร)
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คลิป ของขวัญวันเด็ก ปลดแอกผมทรงหัวเกรียน : เครดิต รายการเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์โดย คุณ CiNNtv3อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
  , กระทรวงศึกษาธิการแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 622 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
แต่เหลืออีกกี่ปี ก็กลับทรงผมนักเรียนเดิม คือ นักเรียนชาย ทรงผมเกรียน และนักเรียนหญิง ทรงผมสั้น ในประถมศึกษา ส่วน นักเรียนชาย ทรงผมเกรียน ในมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชาย ทรงผมรองหวี ในมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักเรียนหญิง ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ทรงผมสั้น ไม่ควรทำดัดผม ห้ามซอยผม ห้ามทำสีผม ห้ามตัดหน้าม้า ห้ามไว้หนวดเครา หรือทำการอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ไม่ว่าทั้งภาครัฐและเอกชน...
จากคุณ rtun เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 16:50:30 ]
ความคิดเห็นที่ 621 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
โรงเรียนสามพรานวิทยายังไม่ให้ไว้รองทรงเล
ย เมื่อไรจะได้ไว้กันนะ
จากคุณ ปรัชญา จตุเทน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-20 14:39:17 ]
ความคิดเห็นที่ 620 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ผมสั้นผมยาวไม่เกี่ยวกับการเรียนหรอก เพียงแต่ที่ต้องให้ไว้ผมสั้นเพราะต้องการฝึกวินัย ความอดทน และให้ยังคงแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไป แสดงให้เห็นถึงการมีวินัย เอาง่ายๆ ถ้านักเรียนหญิง ม.3 ที่ยังเรียนหนังสือ ไปรวมอยู่กับ หญิงที่ชอบอย่างว่าที่รุ่นราวคราวเดียวกันมันก็ยังแยกออกว่านี่คือนักเรียน ผมสั้นน่ะดีแล้ว
จากคุณ อยากเห็นอนาคตเด็กไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 18:21:26 ]
ความคิดเห็นที่ 619 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
เปิดเทอมนี้ วัฒนาวิทยาลัย ยังให้ตัดติ่งหูอยู่เลย T__T
จากคุณ ว.ว. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 17:19:35 ]
ความคิดเห็นที่ 618 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ทำไม่ โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา ไม่ให้ไว้รองทรง หล๊ะคับ????
จากคุณ เด็กนครศรีฯ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-03 21:28:46 ]
ความคิดเห็นที่ 617 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
คห. 611 ปากสุนัข ก็นักเรียน ม.ส. ทั้งชายหญิงไม่ค่อยจะทำตามกฎกันหนิคะ หญิงก็ซอยซะสั้นเลย ผู้ชายก็ชอบประชดโกนหัว และคุณครูสมเดชไม่ได้เป็นมะเร็ง ปล. ถึงเราจะเชี้ยแต่ก็ไม่เอาครู เอา ร.ร. มาพูดในทางเสื่อมเสียหรอก เรา ม.ส. รุ่น 31
จากคุณ LomaLing เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-17 14:47:01 ]
ความคิดเห็นที่ 614 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
javascript:select_emo('e3_05'); ผมก็ไม้่ค่อยเข้าใจกับปัญหาเรื่องทรงผมมากเท่าไร่หรอกนะ ไม่รู้ว่าพวกครูจาอารัยนักหนากับทรงผมเนี่ย มันไร้สาระสิ้นดี
จากคุณ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺBBBBBB เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-27 09:59:05 ]
ความคิดเห็นที่ 613 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ไอ้เหี้ย
จากคุณ เดกดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-31 12:55:44 ]
ความคิดเห็นที่ 612 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ไอ้เหี้ย
จากคุณ เดกดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-31 12:51:21 ]
ความคิดเห็นที่ 610 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ตกลงตอนนี้ทรงผมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงยัง
จากคุณ มาร์โก้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-27 11:03:44 ]
ความคิดเห็นที่ 609 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
สวัดดีคะ เเก็งจังโก้
จากคุณ ชมผู้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 15:28:14 ]
ความคิดเห็นที่ 608 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
สวัดดีครับพี่ เเก็งจังโก้ ผมอยู่ข้างพี่ครับ
จากคุณ ทำงานเเล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 15:27:07 ]
ความคิดเห็นที่ 607 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ไปไกรไกรไปไอ กทม อย่าปันยาออ่น ผมไม่ชอบ ผมจะบอกไห้คุนฟัง การไว้ผมยาว จิงๆเเล้วเราสามารไว้ผมซงอาไรก็ได้ มันเป็นสิดทิขิงตัวเอง ไอ กทม จำเอาไว้ จาก(เเก็งจังโก้) มีเเต่คนรู้จักผม อยากรู้ประวัติผมพืมไนเนตว่าเเก็งจังโก้
จากคุณ เเก็งจังโก้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 15:25:24 ]
ความคิดเห็นที่ 606 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ขอบคุนมากๆ ผมยาวเเล้วทำไห้ผมตั้งไจเรียนขึ้นเยอะ ดีไจมากที่มีคนตี้งกดดี้ขึ้งมา ผมยาวผมสั้นไม่สำคัน สำคันกับคนที่ตั้งไจเรียนมากกว่า ดีไจโคดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จากเเก้งจังโก้
จากคุณ เเก้งจังโก้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 15:16:53 ]
ความคิดเห็นที่ 605 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ตกใจมากตอนเเรกทีครูมาบอก มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่นะที่จะปลดเเอกทรงผมนักเรัยนไทย เขาจะได้มีอิสระเสียบ้าง เเต่ก็เเอบคิดมากอยู่สำหรับพวกเด็กๆที่รักสวยรักงาม พวกเขาก็เลยจะไม่เป็นอันเรียน อันที่จริงแล้วผมคิดว่าใช้กฎระเบียบแบบเดิมเเหละน่าจะดีเเล้วครับ งานนี้สงสารท่านรัฐมนตรี ศธ. จัง จบข่าว
จากคุณ ธนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 09:53:44 ]
ความคิดเห็นที่ 604 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
เรียนฟรีอยู่ไหน บอกเด็กนครสวรรค์หน่อยคะ อยากรู้มีไหม
จากคุณ แม่เด็ก นครสวรรค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 20:10:32 ]
ความคิดเห็นที่ 603 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
โรงเรียนดังในขังหวัดนครสวรรค์เรียกเก็บเงินระดมทรัดยากร 2000 ยาททุกคน เด็ก 4000 คน นี่ก็ผลงานเรียนฟรี 15 ปีของท่านใช่ไหมค่ะ
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 20:08:17 ]
ความคิดเห็นที่ 602 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ขอร้องล่ะ รัฐมนตรีกระทรอวงศึกษาเปลี่ยบไวยิ่งกว่าทรงผมเด็กซะอีก ท่านทำอะไรไว้ ผลที่ท่านคิดน่ะ สังคมเป้นนคนรับ
จากคุณ ประชาชนคนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 20:04:28 ]
ความคิดเห็นที่ 601 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
วันนึง.....ก็ยึดไม้เรียวครู วันนี้....ยึดอำนาจการตัดสินใจครู ท่านเข้าข้างเด็กเพื่ออะไรหรือครับท่าน แล้ว 10 ปี ที่ผ่านมาที่ท่านห้ามตีเด็ก เด็กไทยเป็นไงครับท่าน สังคมเสื่อมทรามเพราะเด็กรุ่นนี้โตแล้วไง ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหากระเบียบวินัยสร้างไม่ได้ในโรงเรียน ทุกคนคอยดูแล้วกัน ระเบียบวินัยต้อสร้างให้ได้ในโรงเรียน สังคมไทยมีแต่จะแย่ลง และแบ่ลง
จากคุณ คนไทย หัวใจรักชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 20:00:40 ]
ความคิดเห็นที่ 600 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
สุดยอดแนวคิดเจ๋งจริง ได้คะแนนเสียงเพียบ เด็กไทยไอคิวสูงนิดเดียวซะด้วย เอาสมองไปคิดอะไรที่ยาด ๆ ดีกว่ามั้ย เช่น เด็กตีกัน เช่นเด็กท้องก่อนวัย เช่นเด็กติดเกม เช่นเด็กติดยา เช่นเด็กขายตัว เช่น ......ครับท่านรับมนตรี
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 19:53:09 ]
ความคิดเห็นที่ 599 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
แก้ไขอย่างอื่นมันคงยากนะ แก้ไอคิวเด็กไทยดีกว่า อ้อ....โอเน็ต ป.6 เด็กไทยเก่งไวนะ จากปี 2553 แค่ 32 มาปี 2554 เป็น 51 เลย เป่ากัวกันได้แน่เลยนะ ขึ้นตั้ง 20 ปีนี้เอาเท่าไหร่คะ 80 เลยเป็นไง ผมก็ยาว โอเน็ตก็พุ่งดัวยตัวเลย ครูไทยเก่งจริง ทำให้ท่านได้ทุกอย่าง
จากคุณ ครู นะคะท่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 19:48:51 ]
ความคิดเห็นที่ 598 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ไม่มีอะไรจะคิดหรือไง ไว้ปมแล้วไอคิวเด็กไทยคงสูงขึ้นนะ ลืมความเป็นไทยไปหมดแล้ว บ้าอารยธรรมต่างชาติ บางชาตินะมันเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ร้อยปีเอง ประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่มี โง่หรือฉลาดไปเอาแบบอย่างเขามา ไปดูเด็กบ้านนอกไป ปมเด็กปู้ชาตยาวแค่นี้ยังเป็นเหาเลยท่านรัฐมนตรี ครูต้องคอยตัดมห้ รักษาเหาไม่ไหวก็โกนปมกันเลยก็มี ประเทศไทย
จากคุณ ครูบ้านนอกในประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-13 19:44:40 ]
ความคิดเห็นที่ 597 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ขอบคุนค่ะที่หั้ยไว้ผมยาวดีใจจังเลย
จากคุณ สุพาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 21:43:12 ]
ความคิดเห็นที่ 596 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ทำไมต้องตัดถึงติ่งหูตามจริงก้อน่าจะตัดเเค่บ่าก้อพอเล้ว
จากคุณ popo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 19:48:04 ]
ความคิดเห็นที่ 595 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ตามจริงนะคะไว้ยาวจะดีกว่าเพราะรวบมัดเเต่ถ้าตัดผมถึงติ่งนักเรียนบางส่วนอาจซอยผมได้กว่าผมยาว
จากคุณ 51456 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 19:45:37 ]
ความคิดเห็นที่ 594 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
มีข้อสงสัยอยากถามค่ะ คือว่ายังมีโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนบังคับให้เด็กนักเรียนหญิงตัดผมสั้นอยู่ ไม่ทราบว่าการแก้ไขกฏกระทรวงนี้สามารถบังคับใช้ในโรงเรียนเอกชนได้หรือไม่คะ ??
จากคุณ karn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 19:44:31 ]
ความคิดเห็นที่ 592 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ก็ดีค่ะ การที่นักเรียนจะไว้ผมยาวหรือสั้นมันไม่เกี่ยวกันหรอกว่านักเรียนจะเป็นคนดีคนไม่ดี ไม่เกียวกันว่านักเรียนจะเรียนเก่งเรียนโง่
ไม่เกี่ยวกันว่า ไว้ผมยาวแล้วนักเรียนจะไม่มีระเบียบวินัย
การที่กำหนดให้นักนักเรียนไว้ผมสั้นแบบนี้ มันเหมือนกับไม่ได้เจาะจงมาที่การมีระเบียบวินัยของนักเรียน แต่เจาะจงไปที่ระเบียบวินัยของโรงเรียน
จากคุณ anejung เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 14:20:26 ]
ความคิดเห็นที่ 591 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
เราเคยเรียนทั้งโรงเรียนรัฐยาล (สั้นเเค่ติ่งหู)
และเราเคยเรียนโรงเรียนเอกชน (ผมยาวถักเปียหรือมัดผมสูง)
ทรงผมไม่มีผลอะไรต่อการเรียนทั้งสิ้น
ไว้ผมยาวก็ใช่ว่าจะไม่ดี มันกลับทำให้เด็กรู้จักดูเเลตัวเองเพิ่มขึ้น คือเรื่องความสะอาด ไว้ผมยาวเเต่สกปรกก็กระไรอยู่นะ ถ้าไว้ผมยาวได้ก็ควรจะรวบขึ้นเพื่อความเรียบร้อยอยู่แล้ว
กฎเดิมที่ว่าเกรียนหรือสั้นเเค่ติ่งหู บางทีมันก็ไม่ช่วยอะไรเด็กได้เลย ภาพลักษณ์ที่ดูภาพนอกก็ไม่ได้ดีกว่าเด็กที่ไว้ผมยาวสักเท่าไหร่หรอก ลองมองเด็กเอกชนนะ จะทำให้ได้รู้ถึงความเเตกต่างกันเลย เด็กเอกชนไว้ผมยาวไม่ได้จะสกปรกกันนะ กับแลดูสะอาดกันทั้งนั้น เด็กผู้หญิงไว้ผมยาวถักเปียก็แลก็หญิงแลดูน่ารัก เด็กผู้ชายตัดลองทรงสูงก็แลดูหน้ารัก ดูหน้ามองดีนะ
จากคุณ dddddddd เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 14:13:13 ]
ความคิดเห็นที่ 590 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ทำไมต้องแก้ปัญหาทรงผมนักเรียน มีอีกหลายเรื่องทางการศึกษาที่ควรพัฒนา ทำไมไม่ไปทำ กฎเดิมของทรงผมนักเรียนก็ดีอยู่แล้ว ถือเป็นกฎที่นักเรียนต้องปฏิบัติตาม แค่กฎแค่นี้ยังปฏิบัติตามไม่ได้ แล้วกฎอื่นๆของบ้านเมืองจะทำได้ไหม จะสั้นจะยาวยังไงก็เรียนได้ เป็นนักเรียนที่ดีได้ นักเรียนผมสั้นดูเป็นนักเรียน ดูเรียบร้อยดี หากไว้ยาวจะดูแก่เป็นผู้ใหญ่ไป ควรไปพัฒนาการศึกษาในด้านอื่นๆดีกว่านะ
จากคุณ Numi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 13:24:21 ]
ความคิดเห็นที่ 588 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
4. นักเรียนหญิงที่ผมหยิก หยักโศก จะนิยมไปยืดผมเพื่อให้ผมตรง ทำให้รบกวนผู้ปกครองและเกิดการสิ้นเปลือง อันเนื่องมาจากตามแฟชั่น
คิดดูนะว่า ต่อไปสภาพนักเรียนไทยจะอยู่อย่างไร..? ไว้ผมยาวแล้วคะแนน O-NET คงจะขึ้นตาม..?
ครู...เป็นได้แค่ผู้ปฏิบัติ ปฎิบัติตามนาย...ข้างบนที่สั่งมา แต่ไม่เคยมาสัมผัสสภาพที่แท้จริงของนักเรียน
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 11:14:09 ]
ความคิดเห็นที่ 587 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ถ้าหากให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรง นักเรียนหญิงไว้ผมยาว ต่อไปนักเรียนจะมีปัญหาต่อไปนี้
1. เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น ปัญหาชู้สาวก็จะตามมา
2. เมื่ออยู่นอกโรงเรียนจะไม่รู้ว่าแน่ชัดว่าอยู่ในสถานะใด เป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือใคร แต่ถ้านักเรียนชายไว้ผมเกรียน นักเรียนหญิงไว้ผมสั้น แม้จะเห็นเพียงผิวเผินก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นนักเรียน ดังเช่น กรณีที่มีคลิบมาแอบอ้างว่า นักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์กัน ทรงผมก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเราหรือไม่..?
3. ความสนใจในการเรียนลดลง เนื่องจากมีความรักสวยรักงามมากขึ้น
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 11:12:38 ]
ความคิดเห็นที่ 586 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะปรับเปลี่ยนอะไร น่าจะมีหนังสือเวียนมาสอบถามความคิดเห็นของโรงเรียนก่อนบ้างนะ ท่านไม่ได้มาคลุกคลีอยู่ในโรงเรียน ไม่รู้ ไม่เห็นสภาพนักเรียนไทยที่แท้จริง ท่านกำลังทำลายอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียนไทย จริงอยู่ว่าการเรียน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรงผม แต่เชื่อหรือไม่ว่า ถ้าหากให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรง นักเรียนหญิงไว้ผมยาว ต่อไปนักเรียนจะมีปัญหาตามมามากมาย
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 11:01:59 ]
ความคิดเห็นที่ 585 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
หลักสูตร รด.สกินเฮดไว้ได้หรือเปล่าครับ?? แต่ก่อนโรงเรียนนานาๆ ชาติเขาให้เด็กเรียน รด.ไว้ได้ ครูฝึกก็ไม่ว่า แต่ต่อมาบางโรงเรียนขอร้องให้ทาง รด.ไม่อนุญาต เขาก็เลยไม่อนุญาตตามที่โรงเรียนร้องขอคือตัดสกินเฮดไม่ได้ แต่ตอนนี้ รด.จะให้ได้เหมือนเดิมไหมครับ
จากคุณ จิ๊บ รด. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 11:01:37 ]
ความคิดเห็นที่ 584 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้มขึ้นดีกว่าไหม นักเรียนไว้ผมยาวให้สวยงามทำไม กลัวไม่หล่อไม่สวยกันหรือ ปัจจุบันเด็กมีแฟนในวัยเรียนก็มากพอแล้วไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือ บ้า
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 10:25:07 ]
ความคิดเห็นที่ 583 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
คห. 582 คุณ 111
ฉันเห็นด้วยที่สุดเลย ค่ะ....
จากคุณ ธนูทอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:38:56 ]
ความคิดเห็นที่ 582 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
แต่ก่อนคนมีความรู้น้อยแต่มีความคิดเยอะ
ปัจจุบันคนมีความรู้เยอะแต่มีความคิดน้อย
จากคุณ 111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:19:09 ]
ความคิดเห็นที่ 581 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ตบมือให้กับความคิด 552 ค่ะ เยี่ยมมากๆ วางมาตรฐานให้เค้าเป็นเด็กไว้ก่อน เพราะไอ้ความหล่อ สวยนี่ เค้ายังมีเวลาที่จะสัมผัสกันอีกเยอะ ความเป็นเด็ก 10 ปีก็หมดแล้ว เสียดายกฏข้อนี้ที่จะหายไป ต่อไปคงไม่มีภาพเด็กผมสั้นน่ารักๆๆอีกแล้ว
จากคุณ ของเก่าใครว่าไม่ดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:15:07 ]
ความคิดเห็นที่ 580 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
น่าเบื่อกับรัดบานชุดนี้
- ผู้นำหญิง : พูดจาไม่รู้เรื่อง
- รองผู้นำ: เมาแอ๋เข้าประชุม
- เจ้ากระทรวงต่างประเทศ: ยอมแพ้เขมรตั้งแต่ในมุ้ง
- เจ้ากระทรวงมหาดไทย : ขี้หงุดหงิด..ไม่ยอมแก้วันเกิด..สมควรตาย
- เจ้ากระทรวงศึกษา : โปรเจ็คใหญ่กับสุดยอดผลงาน..เลิกเกรียน...
ฯลฯ

..ละเหี่ยใจ..ว้าเหว่..ประเทศไทย..
-
จากคุณ ก็แค่ความคิดเห็นนึง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:07:01 ]
ความคิดเห็นที่ 579 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
หน้าที่ของประชาชนทุกคน น่าจะเป็น หาเงินเลี้ยงปากท้องในทางสุจริต รักษากฏระเบียบในสังคม เลิกชุมนุมเลิกแบ่งสี เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นอารมณ์ เพราะมันไม่ได้ทำให้รวยขึ้นเหมือนผู้นำทุกสีครับพี่น้อง
จากคุณ ไข่ตุ๋น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:05:19 ]
ความคิดเห็นที่ 578 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ทรงผมนักเรียน

ปัญหาระดับประเทศ(เชียวนะเออ)
จากคุณ ทนงผม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 09:04:57 ]
ความคิดเห็นที่ 577 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ห้ามครูตีเด็ก (ทำร้ายร่างกาย) แต่ให้ลงโทษวิธีอื่นที่สร้างสรรค์ ต่างหากละจ๊ะ
จากคุณ ครูสู้ ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:51:39 ]
ความคิดเห็นที่ 576 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
เด็กนะหรือคนส่วนใหญ่ทั่วๆไป รู้ แต่"สิทธิ" แต่ไม่รู้ "หน้าที่" ไม่งั้นคงไม่มีการชุมนุมกันแบบนี้หรอก เรียกร้องสิทธิกันอย่างเดียว แต่คุณไม่มองว่า หน้าที่ ของพวกคุณๆๆ ทั้งหลาย ควรจะทำอะไร
จากคุณ แดงเทียม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:50:23 ]
ความคิดเห็นที่ 575 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ระเบียบเขามีมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ปี 2518 ให้ไว้รองทรงได้ แต่ยังไปใช้ระเบียบตัวเก่า ปี 2515 อยู่ จ้า... อ่านกันให้ดี เขาไม่ได้ยกเลิก ที่ทำกันอยู่มันไม่ถูกระเบียบล่าสุด(30 ปีที่แล้ว ฮ่า..ฮ่า ) ต่างหาก เขาเลยให้นำมาใช้...
จากคุณ อ่านกันให้ดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:49:08 ]
ความคิดเห็นที่ 574 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ท่านที่ยังอ่านไม่ดี กรุณาอ่านใหม่ให้เข้าใจก่อนแสดงความคิดเห็น
จากคุณ รำคาญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:43:29 ]
ความคิดเห็นที่ 573 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
อย่าไปว่าเขาเลยค่ะ เขาคงไปสหรัฐอเมริกามานาน ดูที่เขาเขียนสิ ไปเมกา แล้วคุณคิดว่าเขาจะเข้าใจภาษาไทยแค่ไหน
จากคุณ 5555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:42:16 ]
ความคิดเห็นที่ 572 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
571 แล้วทำไมคุณไม่ทำงานที่นั่นไปเลยล่ะ ผมไม่เห็นว่า 569 เขาบอกตรงไหนว่า คนไทยเก่งมากหรือเห็นด้วยกับการให้ไว้ผมของนักเรียน อ่านให้มันดีเสียก่อน
จากคุณ อ่านดีๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:34:17 ]
ความคิดเห็นที่ 571 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
569 งั้นถ้าไทยเก่งมาก ทำยังนั่งกันอยู่นี้หล่ะ? พวกเราไม่มีใครอยากดูถูกหรอก แต่ทำแบบนี้มันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา นี่ๆถามผมผมไปเมกามา คนที่นั่งโง่เราเยอะ แต่เขาโง่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ กลับฉลาดเรื่องที่ควรต้องรู้
จากคุณ ก็คนไทยเนี่ยแหล่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:25:26 ]
ความคิดเห็นที่ 570 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
มอปลายเรียน ร ด เดี๋ยวก็หัวเกรียนเหมือนเดิมอยู่ดี
จากคุณ เชด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:24:29 ]
ความคิดเห็นที่ 569 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
520 คุณคิดว่าต่างชาติมันเก่งมากหรือ เคยรู้บ้างไหมว่าแค่ในองค์การนาซ่า ซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาน่ะ ไม่ได้มีเฉพาะฝรั่งเท่านั้นนะครับ การที่เขาเจริญกว่าเรานั้นไม่ได้บอกว่า เราโง่กว่าเขา คุณเคยคิดถึงเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้พัฒนาด้านการศึกษาหรือการส่งเสริมการเรียนรู่้ของเด็กบ้างไหม ไม่ใช่ว่าส่งเสริมกันครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไปสอบแข่งขันวิชาการชนะตั้งแต่อยู่ในประเทศจนถึงนอกประเทศหลังจากนั้นชื่อของเด็กพวกนั้นก็เงียบหายไป ทุกประเทศมีคนที่มีมันสมองดี ไอคิวดีทั้งนั้น เพียงแต่คุณให้โอกาสเขาได้ทำบ้างหรือเปล่าเท่านั้น ฟังมานานต่างชาติดีอย่างนั้นอย่างนี่้ อย่าดูถูกประเทศตัวเองให้มากนัก อะไรก้ออ้างว่ามันโบราณ แผ่นดินที่คุณยืนอยู่นี่อาศัยทำกินนี่ มันก็ได้มาจากคนโบราณเขารักษาไว้ให้คุณ
จากคุณ ส่งเสริม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:20:47 ]
ความคิดเห็นที่ 567 หัวข้อข่าว เฮ! ศธ. ปรับระเบียบทรงผมนักเรียน เลิกบังคับตัดผมเกรียน-บ๊อบติ่งหู
ด.มันดูแลตัวเองไม่ค่อยจะดี ยังจะเสือกให้ไว้ผมยาว

เรื่องรังแค เหา เชื้อรา รัฐชุดนี้แม่งคิดอะไร คงเรื่องคะแนนด้วยล่ะ

ต่อไปก็คงยกเลิก ท. ไว้ผมเกรียนมั๊ง ตอนนี้เรียกเกรียน คงเรียกเฉพาะ ท. ไปก่อน

บ้านเมืองต้องมีกฏเกณฑ์บ้าง กฎหมายยังต้องมี

ว่าแต่หลายทีที่เห็น กฏมันมีไว้แหก ขับรถชนคนตาย รอดคุก รอลงอาญา

จากคุณ ชาวกาญจน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 08:00:37 ]