เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษทั้งในภาคการศึกษาและการงานอาชีพ ทั้งนี้ ในด้านอาชีพนั้น องค์กร บริษัท หรือ หน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง จึงมีการตั้งเกณฑ์การวัดทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งที่หลายคนทราบคือ การสอบ TOEIC แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบข้อมูลที่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ กระปุกดอทคอมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TOEIC (โทอิค) ที่ทุกท่านควรทราบมาฝากกันค่ะ


  รายละเอียดการสอบ TOEIC

          TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ มากมายที่ต้องการผล TOEIC โดยนำไปใช้ประเมินคุณสมบัติของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน ใช้เพื่อวัดระดับเพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าอบรม ดูงานหรือสัมมนาต่างประเทศ หรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ เป็นต้น


  รูปแบบการสอบ 2 รูปแบบ

          1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ

          2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

          อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน


  การวัดผลคะแนนสอบ TOEIC

          คะแนนของ TOEIC นั้น ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง

                การฟัง Listening 5-495 คะแนน
                การอ่าน Reading 5-495 คะแนน


  รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

          ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้

          1.  การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 1: รูปภาพ (Photographs) จำนวน 10 ข้อ
                Part 2: ถาม-ตอบ (Question-Response) จำนวน 30 ข้อ
                Part 3: บทสนทนา (Conversations) จำนวน 30 ข้อ
                Part 4: บทพูดคุยสั้น ๆ (Short Talks) จำนวน 30 ข้อ

          2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) จำนวน 40 ข้อ
                Part 6: เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 12 ข้อ
                Part 7: การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) จำนวน 48 ข้อ


  ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

          1. เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท สำหรับ TOEIC (Listening and Reading Test)

          2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          3. สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน

          4. หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ คือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ


  ข้อควรรู้และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ TOEIC

          1. ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

          2. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบ คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้

          3. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบและกระดาษคำตอบ


  ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

          1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง :

           ทางโทรศัพท์     

                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600

           อีเมล์            

                toeic@cpathailand.co.th

          2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

          3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

                หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)

                ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

                วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)

                เบอร์โทรศัพท์

                วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

                เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

          4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

          5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th  โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง


  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

          1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

          2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

          3. ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำหลักฐานทั้งสองอย่างข้างต้นและบัตรประชาชนของผู้มารับแทนด้วย

          4. หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมเสียค่าดำเนินการ 50 บาท ผลสอบจะถูกจัดส่งในวันถัดไป
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
2btopic.com
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
Oh.... Arjan Somrak Khemo
จากคุณ สมหมาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-17 08:45:34 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้ สมรักษ์ ขี้โม้
จากคุณ สมรักษ์ ขี้โม้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-07 00:16:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
สมรักษ์ ขี้โม้ 5555
จากคุณ ann เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 14:56:54 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
ไปสอบมาแล้ว ได้แค่ 980 เอง
จากคุณ สมรักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 16:29:44 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
ที่ 1 ป่าวเนี้ย แต่ผมสอบได้ 300 กว่าๆ เอง อิอิ โง่น่ะ
จากคุณ dlna เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 09:24:03 ]