ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 2556 แล้ว ระบุเกณฑ์รับเด็ก ม.1 โรงเรียนดัง ใช้วิธีจับสลากคัดเด็กในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%

          วันนี้ (16 ตุลาคม) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำประกาศการรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า สำหรับในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้รับเด็กอายุ 4-5 ขวบ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยไม่มีการสอบ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก

          ส่วนเด็ก ป.1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมที่อยู่ในพื้นที่บริการทุกคน โดยไม่มีการสอบ และถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก และประสานโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน 

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การรับนักเรียนชั้น ม.1 นั้น ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักใกล้บ้าน โดยให้โรงเรียนประกาศรายชื่อเด็กและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก

          สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำเป็นต้องสอบคัดเลือก และใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 

          1. ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%  โดยวิธีการจับสลาก กรณีมีเด็กในพื้นที่ไม่ถึง 50% ให้รับเข้าเรียนทุกคน และนำที่นั่งเหลือไปรับนักเรียนทั่วไป

          2. ในกรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนในชั้น ม. 1 จะใช้คะแนนสอบ 80% และคะแนนโอเน็ต 20%  

          3. การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          4. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย, นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน, นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส, นักเรียนบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ, นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา, นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

          และในการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ให้โรงเรียนจัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม หรือใช้การประเมินศักยภาพพิเศษอื่น ๆ

          ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้ทั้งหมดให้คิดเป็น 80% ของแผนการรับนักเรียน ที่เหลืออีก 20% ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียน 80% และผลคะแนนโอเน็ต 20% ส่วนการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชั้น ม.1 

          ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 


ระดับก่อนประถม
 

          รับสมัคร  :  วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 
          จับสลาก  :  วันที่ 10 กุมภาพันธ์
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 10 กุมภาพันธ์
          มอบตัว  :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

          รับสมัคร  :  วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์
          จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์
          มอบตัว  :  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

   ประเภทความสามารถพิเศษ 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม
          จับสลาก  :  วันที่ 31 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม 

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 23 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :   วันที่ 27 มีนาคม 


   ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่บริการ 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม
          จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 31 มีนาคม 

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 27 มีนาคม 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 6 เมษายนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิดสอนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)

   ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิมเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม

          รายงานตัว  :  วันที่ 1 เมษายน
          มอบตัว  :  วันที่ 7 เมษายน

   ประเภทความสามารถพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 24 มีนาคม
          ประกาศผล  :  วันที่ 28 มีนาคม
          รายงานตัว  :  วันที่1 เมษายน

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่14-18 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :   วันที่ 28 มีนาคม

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 7 เมษายนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิดสอนเฉพาะในระดับ ม.ปลาย)

   ประเภทความสามารถพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต รวมถึงประเภทเงื่อนไขพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่14-18 มีนาคม
          สอบ  :  วันที่ 24 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 28 มีนาคม 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับ ม.ปลาย ในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 7 เมษายน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อยากรู้เบอร์โทร ติดต่อกับโรงเรียนเพื่อจะถามเกี่ยวกับ การเปิดรับสมัครเข้าเรียนในชั้นม.4 ว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง
จากคุณ ด.ญ.เกษวราง นิ่มนวลรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-13 21:32:03 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ มาม่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-04 17:35:39 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ดีมากครับ
จากคุณ ขิขุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-24 12:19:15 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ดีมากครับ
จากคุณ หมาน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-24 12:17:45 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ดีมากครับ
จากคุณ กลากร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-28 16:27:13 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ แมว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-09 18:32:41 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อยากเข้าได้จัง
จากคุณ กชกร ทับจันทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-24 14:27:00 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อยากเข้าให้ได้จัง:
จากคุณ สรานุช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-09 20:26:34 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศใช่ไหมคะ?
จากคุณ เปรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-05 16:20:11 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อันที่จริง เด็กเก่งและไม่เก่งควรจะคละกันไปอย่างน้อยเด็กเก่ง จะได้สอนเด็กที่ไม่เก่งบ้าง และครูจะได้มีเวลาติวเด็กที่ไม่เก่งเลย
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-14 17:32:41 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ มูมู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-10 14:43:58 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ มนัสชัย สุมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-17 14:53:39 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ถ้าย้ายมาจากต่างจังหวัดไม่ทันที่กำหนดจะเข้า2 ร.ร.นี้ใด้ใหม
ศีลาจารพิพัฒน์ โยธิน2 ย้ายมาหลังสงกรานต์พอจะใด้ใหม ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ แม้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-12 16:51:39 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
มีธุระ ไปไม่ทันมอบตัวเข้สม.4ทำยังไงดีครับ
จากคุณ เด็กเก่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 18:14:53 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
มีรอบ 2 อีกได้ไหมค่ะ
จากคุณ เด็กไมเก่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-27 08:38:09 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
เรป22ครับ ถ้าไม่มีที่เรียนก็ไปเรียนเอกชน ไม่ก็ไปเรียนรัฐบาลที่ไม่ต้องสอบเข้า เช่น ศีลาจารพิพัฒน์ โยธิน2 เป็นต้น
จากคุณ - - เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-24 13:00:41 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ลอบสองมีตอนใหน
จากคุณ สมพล ชูชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-22 15:18:27 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ทำไม ม.4 ต้องสอบ 24 พร้อมกันด้วยค่ะ
ถ้าเกิดสอบเข้าไม่ได้หล่ะ แล้วจะให้ไปเรียนที่ไหน -*- ไม่ใช่ไม่มั่นใจน่ะค่ะว่าสอบไม่ได้แต่...ถ้ามันไม่ได้จริงๆ ก็ไม่มีที่เรียนจริงๆน่ะค่ะ
จากคุณ เบญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-08 21:26:34 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ข้อเสียของเด็กที่อยู่ห้องไม่เก่งคือ ครูจะไม่ค่อยสนใจเด็กเลย จะเอาใจใส่เฉพาะห้องที่เก่งๆเทานั้น
จากคุณ เด็กไม่ค่อยเก่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-25 11:39:54 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
มันมาแล้ว
จากคุณ เด็กโหด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-12 23:02:35 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ดีจุงเบยที่มีข้อมูลและรายละเอียดเยอะแบบนี้
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-10 11:39:43 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อยากเข้าร.ร.ปากเกร็ดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆอ่ะ
จากคุณ วรรณพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-08 19:37:16 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ Teerapat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-08 09:42:02 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จากคุณ หฟกฟหก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-08 09:41:13 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ถ้าเด็กสอบเข้าหรือจับสลากไม่ได้จะทำยังไง เพราะแต่ละโรงเรียนสอบคัดเลือกพร้อมกันหมด
จากคุณ Natchanant เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-29 14:56:29 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
อยากเข้า
จากคุณ สุดสวย ม.1 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-27 20:25:42 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ดีมากเลยค่ะ
จากคุณ fonry เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-26 17:34:19 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จะย้ายลูกชายกำลังเรียนอยู่ชั้นประถม 6 ที่ ตจว เข้าเรียนม.1 ที่กทม
ต้องจัดการอย่างไรบ้างค่ะ จะให้เรียนโรงเรียนรัฐบาล อยู่เขตหนองแขมต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ(เท่าไหร่) ขอบคุณมากๆค่ะ
จากคุณ ปนัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-25 14:36:31 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ผมกำลังเรียนดนตรีสากล คือ กลองชุด มาได้ปีกว่า ถ้าไปสมัครสอบพอจะแจ้งว่ามีความสามารถพิเศษได้หรือเปล่าครับ และสมัครสอบแบบเด็กพิเศษกับเด็กสอบทั่วไป ทั้ง 2 อย่างหรือเปล่าครับ ไม่ค่อยเข้าใจ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเท่าไหร่จะได้ขอผู้ปกครองมาถูกต้องครับ /ขอบคุณครับ
จากคุณ nopharoot เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-22 17:03:47 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ขอรายละเอียด การรับสมัคร ม.4 (ความสามารถพิเศษ)ของโรงเรียน วัดสุทธิวราราม หน่อยคับ
จากคุณ พชรพล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-18 08:58:56 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
จบ ม.3 เรียน ม.4 เกรด แค่ 2.00 โอ้....โรงเรียนผม มีนักเรียน ม.3 700 กว่าคน เกรดเฉลี่ย 2.00 กว่า ๆ เกือบทั้งหมด แต่ ม.4 รับได้แค่ 10 ห้อง ต้องอัดกันเข้าไปอย่างไง ห้องละ 60 กว่าคน จะเอาคุณภาพจากไหน ทั้ง ๆ ที่ กติกาของโรงเรียนบอกไว้ รับได้แค่ 450 คน ใครไม่ได้สอบเข้า พร้อมเด็กม.3 ที่อื่นอีก 50 แล้วจะทำอย่างไงละคราวนี้ ไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนคิด อย่างว่าตนเองกำหนดนโยบายไม่ต้องสอนหนังสือไม่เจอปัญหา สั่ง แล้ว ๆกันที่เหลือเป็นปัญหาของโรงเรียน....แย่
จากคุณ ครูสมมาตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-20 13:21:27 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
ชอบยัดลูกเข้าโรงเรียนดี ๆ แต่ไม่รู้ลูกเรียนตามเขาไม่ทัน สงสารเด็กจริง ๆ พ่อ แม่ไม่รู้หรอก โรงเรียนเองก็น่าจะแยกเด็กเพื่อให้ครูสอนได้ถูกต้อง เด็กไม่เก่งจะเข้าใจยาก ในวิชาการ ไม่เหมือนเด็กเก่ง
จากคุณ สาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-17 15:58:13 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
เด็กจับสลากเข้ามาคุณภาพ ตามเด็กสอบเข้ามาไม่ท้น เป็นบมด้อยให้กับเด็กอย่างมาก บ้างโรงเรียนคละเด็ก แล้ว จึงมีปัญหามาก เพราะตามเด็กเก่งไม่ทัน สอบตกตลอด โรงเรียนควรจะคัดสรรเด็กเก่งให้ไปอยู่ด้วยกัน เด็กไม่เก่งครูจะได้สอนเน้นให้มากกว่าเด็กเก่ง จึงจะได้ผลดี ตัวเด็กเองก็จะไม่มีบมด้อย
จากคุณ สกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-17 15:30:54 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
สำหรับน้องแบงค์
จากคุณ ลูกปู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-17 00:18:41 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556


มันใกล้เข้ามาแล้ว
จากคุณ ฮือๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-16 23:03:39 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
สู้ๆนะ เราม.5แล้ว:)
จากคุณ tanggu เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-16 21:12:16 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
มาตรฐานเดียวกัน ดีมากๆครับ จะได้รุ้วันไปเลยทั่วประเทศ
จากคุณ ก่าหฟสก่ฟหส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-16 19:07:15 ]