มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้ิอมูลโดยกระปุกดอทคอม

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 


          โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

          2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 

          3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

          4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)


          โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

          3. ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

          4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่

                4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

                4.2 ชนิดกีฬาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน เป็นต้น

          5. ผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา

          6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น

          7. คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

          8. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงาน ตามข้อ 5 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

          9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

          10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


          โควต้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 

          3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

                3.1 ดนตรีพื้นเมือง 

                3.2 นาฏศิลป์พื้นเมือง 

                3.3 ขับร้องหมอลำ , ลูกทุ่งหมอลำ

                3.4 ศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม 

                3.5 ดนตรีสากล

          4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

          5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

          6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

          7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น 

          8. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

          9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ ผลงาน ตามข้อ 4 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 


 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

          
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556(สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 % 

          ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 % 

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 %


          ผู้สมัครคณะการบัญชีและการจัดการ  กลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน.

          1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็น 20 % 

          2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 80 % 
    

 ปฏิทินการดำเนินงาน
 


          1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2555

          - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/  หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ 

          14 - 16 พฤศจิกายน 2555

          - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/   หรือ  http://www.acad.msu.ac.th/   ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          20 พฤศจิกายน 2555  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/  หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ 

          24 พฤศจิกายน 2555 

          - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา 
 
          25 พฤศจิกายน 2554  

          - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

          30 พฤศจิกายน 2555  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์  http://www.msu.ac.th/  หรือ  http://www.acad.msu.ac.th/  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

          6 ธันวาคม 2555 

          - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ 
 
          14 ธันวาคม 2555

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์  http://www.msu.ac.th/  หรือ  http://www.acad.msu.ac.th/ 

          หมายเหตุ  ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 สถานที่ติดต่อ : 

          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 
          ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 
          จังหวัดมหาสารคาม 44150 

          หมายเลขโทรศัทพ์ : 043-754377 
          อัตโนมัติ : 043-754333 ต่อ 1322, 1329, 1354 
          หมายเลขโทรสาร  : 043-754377 
          เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
อยากเรียนที่นี อยากเรียนพยาบาลศาสตร์ต้องเกรดเฉี่ยเท่าไรคร๊ะ
จากคุณ kwanjit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-29 12:19:52 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
จะเปิดรับอิกวันไหน คะ
จากคุณ surinporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-18 16:59:44 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
ไม่มี คะแนน แกด แพต อะ คับ ทัมงัย
จากคุณ มานิตย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-22 23:42:52 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
อยากเรียนสารคามมากคับแต่สมักไม่ทันมีสมัครรอบสองไหมคับ
จากคุณ กำชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 14:25:21 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
อยากจะจบม.6 เเย้วรอม่ายหวัยเเล้วนะ
จากคุณ kantima เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-03 09:24:18 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
สอบติดแล้วสบายจัยขึ้นเยอะเลยครา
จากคุณ kantima เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-03 09:22:41 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
รอบแรกไม่ทันอ่ะครับ รอบรับตรงมีอีกมั้ยครับ เพราะจบสายอาชีพมา ช่วยบอกหน่อยนะครับ
จากคุณ aut เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-02 22:10:26 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว

เมื่อไหร่คณะพยาบาลเปิดสอบเองค่ะ...........
จากคุณ Noot.... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 15:52:59 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
สัตวศาสตรเรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะ
จากคุณ มุกดารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-13 18:39:10 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
หวัดดีค่ะ
จากคุณ มุกดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-13 18:37:21 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
ดีไหมค่ะเรียนที่มมส
จากคุณ กุสุมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-13 18:36:07 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56 เปิดแล้ว
บ้านผมนิ
จากคุณ เอกคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 10:58:42 ]