ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดให้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ / วิชาการ หรือ แพต (PAT)  ครั้งที่  1 /2556  ไว้ดังนี้

gat pat 56 
กำหนดการรับสมัคร ตารางสอบ และสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

          สทศ.ประกาศเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2 - 30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556


 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

          ผู้สมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือระดับสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป


 กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)


gat pat 56 ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2556

          เพื่อให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้

          1. ในการสอบทุกวิชา ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลำยมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้ บนโต๊ะที่นั่งสอบ

          2. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ใน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามำสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

          3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็น เป็นรายกรณี

          4. อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำสองบี กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบ ได้เท่านั้น
ห้ามนำกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดำาษ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ สื่อสำรใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้หรือถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขำด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริต ในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

          5. ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขำด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

          6. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

                    6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มสองบีเท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้

                    6.2 กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่

          เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในข้อนี้

          7. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา

          8. เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำแบบทดสอบและระบายกระดาษคำตอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในห้องครบ ทุกคน และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้

          ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

          9. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ

          10. การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศนี้ สทศ.อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา


 สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ 


สนามสอบ gat pat 56


 คลิกดูไฟล์สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 แบบเต็ม ๆ ได้ที่นี่   ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ดีค่ะ
จากคุณ วราภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 12:55:07 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ม.5 สอบได้ไหมค่ะ
จากคุณ Pornly เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-20 20:32:41 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
กลัวทำไม่ได้จังค่ะ
จากคุณ แตงโม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-27 21:42:28 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
แกท-แพท รอบ 2 เริ่มสอบช่วงไหนคะ
จากคุณ คนอยากสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-02 10:31:32 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
สอบรอบสุดท้าย ที่ไหน เมื่อไหร่ค่ะ?
จากคุณ นุชนาฎ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-07 13:03:42 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
สอบครั้งที่สอง สอบตอนไหนค่ะ
จากคุณ เฟิร์น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-13 01:49:55 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ไปสอบมาแล้ว กัวเชื่อมโยงไทยจัง แต่ภาษาอังกฤษได้อยู่ ดีนะไปติว กับ ดร วาทิน ที่ไอฟาสมา มีตรง 6 ข้อ แต่ pat อะ ติวแล้วก็จำไม่ได้ แง่ๆ เส้าาาาา
จากคุณ น้ำฝน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 18:55:23 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
Gat-Pat รอบที่2สอบวันน่ะค่ะ
จากคุณ กิตติยา ชุมสุข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 15:33:27 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ทัมไปปวดหัว กุมั่วดีกว่า !! 555. ><
จากคุณ บ.บิว ' เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 14:34:19 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
สถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ก่อตั้งโดยดร. วาทิน เฉลิมดำริชัย จากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ทั้งของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศนั้น ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ ต่างก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร หาข้อมูลต่าง ๆ การเข้ามหาวิทยาลัย ก็ต้องมีการสอบวัดภาษาอังกฤษ การเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ จึงอยากจะมอบโอกาสดีๆที่เคยได้รับให้กับทุกๆคน
จากคุณ iFast เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 13:26:17 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ข้อสอบ pat 2 ปีนี้ยากจริง ๆ ท่าน เอาเนื้อหาอะไรมาออกสอบก็ไม่รู้สงสัย คงได้คะแนนน้อยมากเลย
จากคุณ เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 13:10:17 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ข้อสอบ Pat 1 ยากมาก ข้อสอบปราบเซียนชัดๆ
จากคุณ ละอ่อนเจียงดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 08:53:54 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
กุเกลียดป่าพรุ
จากคุณ เกลียด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 00:27:03 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
เชื่อเราดิสอบตรงง่ายกว่า ลุ้นมากกว่าอีก พูดถึงถ้าเราสอบGAT/PATได้และเราลงที่เราจะเลือกแต่กลับพวกสอบตรงที่เดียวกับเรามันสอบได้แล้วก็เต็มก็หมายถึง เราสอบฟรีเรียนก้ไม่ได้เรียน เชื่อเราดิสอบตรงไปเลยวัดดวงกันไป เส้นสายก็เยอะ เห้อออ วัดความรู้กันแบบสอบตรงดีกว่า แต่ถ้าใครจะสอบGAT/PATเป็นพิธีก็แล้วแต่ ทำตามคนส่วนใหญ่เหมือนคนในสังคมก็ตามใจแต่ยังไงผมก็แนะนำให้สอบตรงดีกว่านะครับ
จากคุณ ว่าไงก็ว่าตาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 22:46:20 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ข้อสอบ อยากมาก ++
จากคุณ กาญจนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 20:56:19 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
1. ไม่มีสัญชาติไทย ก็สามารถสมัคร GATPAT ได้ครับ ให้ติดต่อไปที่ สทศ. ในเวลาทำการได้เลย
2. GATPAT มี รอบที่ 2 ครับ วันเวลาที่จะเปิดรอบที่ 2 ให้ติดตามที่ เวบไซค์ สทศ. ครับ
จากคุณ webface เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 13:04:20 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ยากมาก gat
จากคุณ daw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 19:14:29 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
จะสอบได้ป่เนี่ย
จากคุณ tao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 07:43:53 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
แพท1 อย่าเจอกันอิกเลยชาตินี้
จากคุณ sri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 14:03:40 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
เซ็งเลยจ๊า...มีหนังสือก่ออ่านไม่รู้เรื่อง อย่างเซ็ง
จากคุณ คนชอบเซ็ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-03 22:51:55 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ไม่เข้าใจ งง กับระบบนี้ ยุ่งยาก หลายขั้นตอนไม่รุ่เรื่องบ้านยิ่งไม่มีเน็ตลำบากจริง
จากคุณ คนจน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-03 09:51:28 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
สอบgat pat ครั้งที่ 2 จะสามารถเพิ่มวิชาสอบจากครั้งที่ 1 ได้หรือไม่
จากคุณ น้อย004 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-19 12:40:41 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่ใหนคะ
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-10 15:50:12 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
จากคุณ นางสาว วิภาวรรณ คำอ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-05 12:43:03 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
จากคุณ ้กดเกดเหกดกหฟด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-25 23:03:16 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
งงมากคะแล้วถ้าดูของจังหัดอื่นได้มัย
จากคุณ สุวรรณา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-25 12:58:12 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
โอ๊ยยยยยยยย แย่แน่เลยลืมรหัสผ่าน ทำไงดี
จากคุณ tim เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 16:48:07 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
มีรอบ 2 มั้ยคระ.... ม๊ดั้ยสมัครรอบแรก ทำงัยดีอ่ะ มีรอบ 2มั้ยๆๆๆๆ
จากคุณ Ruttiya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 15:23:14 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ไม่รู้เลขที่นั่งทีหาไม่เจอนิทัมพรือนิบอกที่ตะ
จากคุณ ญิงเอ็ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 11:27:55 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
มีรอบ 2 มั้ยค่ ????
จากคุณ kasama เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 14:31:42 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
แย่จัง ถ้าไปสอบแล้วหาห้องสอบไม่เจอ ต้องสอบไม่ทันแน่ๆเลย ทุกข์ใจ ...เฮ้อ
จากคุณ น้องจุ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 11:47:21 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ถ้าสมัครรอบแรกไม่ทันมีรอบสองจร้า
จากคุณ minz เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-17 16:51:27 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ลืมรหัสผ่านทำไงค่ะ
จากคุณ จินตนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 09:35:30 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
มีรอบ2มั๊ยคะสมัครสอบไม่ทัน
จากคุณ อรศิริ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-08 14:11:08 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
GAT/PAT มีครั้งที่ 2 มั้ยครับ
จากคุณ คิดมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-07 21:26:43 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ข้อสอบยากมั้ยนะ จะทามได้ป่ะ
จากคุณ บีบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-06 13:12:24 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ปริ้นใบสอบไม่ได้
จากคุณ tandmo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-31 18:22:10 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
หนูอยากสอบGat-patแต่ก็สอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้สัญชาติไทย

พี่ๆทีมงานพอจะมีวิธีอื่นให้หนูสอบGat-Patได้ไหม??
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 15:04:52 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
คุณ Lilly เราก้จบปี53เหมือนกันค่ะและก้กำลังจะลงใหม่เหมือนกัน ใช่ค่ะต้องลงสอบgat pat ใหม่ค่ะ
จากคุณ JANe เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-29 19:49:49 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ฤดูแห่งการแข่งขันเริ่มอีกแล้ว...ขอให้เด็ก ๆ สมหวังนะคะ
จากคุณ อุษณีย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-23 14:15:26 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ทำไมมันสมัครยากจัง ช่องที่ให้ใส่คำถามเมื่อลืมรหัสผ่านอ่ะ ทำยังงัยก็ใส่ไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกทีT______T
จากคุณ เด็กไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-23 11:21:39 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
อยากจะอัพเดทให้ทราบว่าถ้าใครชำระเงินแล้ววันนี้ (17ก.ค.)พอกลับเข้าเว็บเพื่อเลือกสถานที่สอบ (โรงเรียน) จะเลือกไม่ได้แล้ว โทรไปถาม สทศ ได้คำตอบว่าในเขตกรุงเทพเต็มหมดแล้ว ให้รอดูประกาศวันที่ 20 สิงหาคมเลยว่าทางสทศจะจัดให้ไปสอบโรงเรียนไหน
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 17:18:55 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
จบตั้งแต่ 53 ถ้าจะสมครเรียนใหม่ ต้องสอบgat/patใหม่ใชไหม
จากคุณ Lilly เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 11:30:39 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
ลืมรหัสค่ะ และยังไม่ได้สมัคร PATเลย
จากคุณ พุทธรักษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-11 12:44:22 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
จากคุณ usa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-11 07:35:18 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
งงอ่ะ
จากคุณ POLLY เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-09 11:36:08 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
เปิดรับสมัครเมื่อไรอ่ะ ไม่เห็นบอกเลย
จากคุณ nnpp เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-08 12:25:37 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
หารู้ไหม

จากคุณ เดโสตอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-06 15:03:44 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
เป็นอะไรไม่รู้ สมัครแล้วเข้าไม่ได้
จากคุณ Cartoon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-06 09:11:56 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ตารางเวลาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (6 - 9 ต.ค. 55)
สมัครสอบ
จากคุณ รพีพัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-05 18:48:47 ]