คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร

แนะนำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 


          คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามนโยบายขยายการศึกษาสู่ภูมิภาคทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีของรัฐบาลในรูปของวิทยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรกในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ทำสวนผักและผลไม้ เป็นต้น
   
   
วัตถุประสงค์
 
          คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้จัดการฟาร์มของตนเองให้เป็นฟาร์มมาตรฐานโดยรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ด้านชีววิทยาของสัตว์เพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตสัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตั้งใจในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรมและถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีแผนการจัดทำฟาร์มมาตรฐานสาธิต และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และพืช และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่นักเรียนนักศึกษา ชุมชน และประเทศ
 
          โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีพื้นฐานความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน 4 ภาคการศึกษาแรกและเน้นการปฏิบัติและการศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลัง รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในฟาร์มของเกษตรกร เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประกอบธุรกิจปศุสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งรวมไปถึงการค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างดียิ่งด้วยศักยภาพวิทยาการที่ได้บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร

หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช


 ระดับปริญญาโท   

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
          เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ 
          จังหวัดเพชรบุรี 76120 

          เบอร์โทรศัพท์ : 032-594043-50 ต่อ 41131 , 41139 
          เบอร์โทรสาร :  032-594037-8

          เว็บไซต์  :  http://www.asat.su.ac.th/
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....