รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
  
           ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบแอดมิชชั่น สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติด กระปุกดอทคอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนน้อง ๆ ที่พลาดหวังไป วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบการรับตรงเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง หรือ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 แล้ว โดยคณะหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดรับตรง มีดังนี้


 คณะที่เปิดรับตรง (แบบปกติ)   

          ใช้วิธีพิจารณาคะแนนสอบ GAT PAT รอบ 1/56 (สอบตุลาคม 55) และคะแนนจาก 7 วิชาสามัญ (สอบเดือนมกราคม 56) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์นั้น ให้น้อง ๆ เลือกคะแนนจาก 7 วิชาสามัญ หรือคะแนนสอบ CU-Science ในการสมัคร ทั้งนี้ น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ เหมือนระบบแอดมิชชั่น ส่วนคณะที่เปิดรับ มีดังนี้

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและสายการเรียน , คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คณะที่เปิดรับตรง (แบบพิเศษ)   

          การรับตรงแบบพิเศษ มีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

        หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้ที่สมัครโครงการอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 
 


 ขั้นตอนการสมัครสอบ   

             กรอกข้อมูลการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th  เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด 

             เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้) ระบบจะคำนวณค่าสมัครให้ 

             พิมพ์ (Print) ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ธนาคาร 

             พิมพ์ (Print) ใบปิดหน้าซอง และนำไปปิดซอง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้กับทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
เมื่อไหร่รับตรง57จะขึ้นหน้าเว็บสักทีล่ะ
จากคุณ เจนล์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 20:05:05 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
นิติศาสตร์ละค่ะ ม่ายเห็นมีคณะนิติศาสตร์เลยอะ
จากคุณ นุ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-05 21:37:37 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
น้องๆค่ะ เปิดรับตรง ให้เข้าดูที่ เว็บไซด์ แต่มหาลัยเลย จะแม่นกว่า......
จากคุณ พิมพ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-07 10:38:59 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
เภสัชศาสตร์จัดอยู่ในประเภทไหนคะ
จากคุณ สงสัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-06 23:18:50 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
คณะวิศวะเปิดวันไหน
จากคุณ บิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-16 20:06:04 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
ไม่เห็นมีคณะนิติศาสตร์เลย
จากคุณ ปอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-09 18:56:50 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
คณะศึกษาศาสตร์ คณะหรือสาขาอื่นๆ เปิดวันไหนค่ะ??
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-09 17:03:56 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
คณะพยาบาลรับสมัครวันไหนค่ะ?
จากคุณ yuda เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-01 13:11:08 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
เปิดรับสมัคร วันที่ 1-7 ก.พ 56 จ้า
จากคุณ >// เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-18 14:39:49 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครวันไหนอ่า ??
จากคุณ Riki เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-02 11:23:28 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากให้มี คณะนิติศาสตร์ ด้วยค่ะ
จากคุณ เด็กแอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-31 16:28:22 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
ooopppppp
จากคุณ may เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 15:40:57 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากเรียนใหม่จังเลย เสียดายแก่แระ
จากคุณ ซาซ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-28 14:18:32 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
เปิดรันสมัครวันไหนค่ะ
จากคุณ Chnan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 10:49:58 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
เค้าปิดรับสมัครกันยังหรอคะ
จากคุณ painting เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 22:04:10 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
แล้ว คณะ นิติฯ ล่ะค่ะ ??? ทำไมไม่มี
จากคุณ kasama เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-12 13:57:36 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากเข้าสอบเรียนจุฬาจัง
จากคุณ เเพทตี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-05 16:10:40 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
สุดยอด
จากคุณ ยาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 12:43:52 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากเข้าจุฬาได้จังเลย
จากคุณ จูน601 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-05 13:17:33 ]