รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ ที่ง 20 จังหวัด ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธรการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


จำนวนรับเข้าศึกษา

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับคัดเลือก โดยวิธีรับตรง ประมาณ 50-75% ของจำนวนรับเข้าทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4712 คน

องค์ประกอบในการคัดเลือกฯฯ

 องค์ประกอบในการคัดเลือก  ปีการศึกษา 2555
 สัดส่วนการรับระหว่าง รับตรง : Admission    75:25%
 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  5%
 ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง)   เปลี่ยนเป็น 55-85%
 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  เปลี่ยนเป็น 10%
 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  0-30%

ปฏิทินการรับสมัครปีการศึกษา 2555

          วันจันทร์ที่ 1 ถึง จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554

          นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th/) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์) 

          วันอังคารที่ 16 ถึงศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 

          - ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
          - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2555 

          วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 

          วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 

          วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 

          ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th/ , http://reg2.kku.ac.th/) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

          วันเสาร์ที่ 8 ถึง อังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 

          ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

          วันเสาร์ที่ 29 ถึง จันทร์ที่ ตุลาคม 2554  

          สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          วันเสาร์ที่ 5 ถึง อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 

          - สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)

          - สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม)

          - สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)

          - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)

          - สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ) 

          วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 

          ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website http://reg2.kku.ac.th/, http://www.kku.ac.th/ 

          วันอังคารที่ 22 ถึง พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

          นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://reg2.kku.ac.th/) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 

          วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย 

          วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website http://www.kku.ac.th/

          วันพฤหัสฯที่ 5 ถึง ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 

          สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 

          วันเสาร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 

          สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 

          วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://www.kku.ac.th/ 

          วันพฤหัสฯที่ 12 ถึง พุธที่ 18 มกราคม 2555 

          ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website http://www.kku.ac.th/ 

          วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

          วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 55 

          มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission และระบบรับตรงกลาง 


          หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

          มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187

 


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ไอ้บ้า
จากคุณ ปวีณา ทองดีนอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 22:29:44 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ทำงัยดีว่ะอยากเปนนักบัญชีระดับหัวสมองยังมั้ยถึงเรยเนี้ย โอ้ย อยากเปนเด้
จากคุณ yupawan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-05 18:45:27 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
สมัครพยาบาลทามงัยเนี้ย
จากคุณ kittiyayuenyong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-19 09:44:28 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากมีที่กำลังตอนที่เรียนจัง
จากคุณ kaew เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-28 14:14:22 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ไม่รู้ว่าจะเข้ามขได้หรือเปล่าพยายามเต็มที่แล้ว
จากคุณ kaewkinaree เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-28 14:09:10 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
จากคุณ มดดำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-19 21:54:42 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ทำไงดี
จากคุณ แวว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-17 12:51:23 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
คิดว่าจะเข้าได้ไหม
จากคุณ ศราวุฒิ ดอนลาดลี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:14:33 ]