ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 162 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความพยายามอยู่ที่ไหน ? / ความสำเร็จอยู่ที่ไหน ? ..งง..
จากคุณ น้อยหน่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-29 12:38:26 ]
ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบทุกครั้งเลยครับแต่ไม่ผ่าน
จากคุณ สิทธิพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 21:26:00 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หนูก้อสอบไม่ผ่านเหมือนกันค่ะ
แต่หนูก้อจะตั้งใจสอบไปจนกว่าหนูสอบติด กพ ค่ะ

จากคุณ เจม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 12:34:31 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมก้อสอบหลายครั้งแล้วแต่ก้อยังไม่ติดซะทีเหมือนกัน
แต่ผมก้อจะสอบไปจนกว่ามีการเปิดสอบ กพ
จากคุณ Gee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 12:31:25 ]
ความคิดเห็นที่ 157 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำงัยดี สอบไม่รู้กี่ครั้งแล้วก้อยังไม่ติดซะกะที
จากคุณ เอ็นดู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 11:41:52 ]
ความคิดเห็นที่ 156 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คนที่สอบไม่ติดอย่าไปเสียใจโอกาสของเรายังมาไม่ถึง สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
จากคุณ แพนด้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 06:48:11 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมครไม่เลยปีหน้าค่อยสอบล่ะกัน:
จากคุณ แพนด้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 06:44:29 ]
ความคิดเห็นที่ 154 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะปีหน้าก็มีอีกเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ สู้สู้ๆๆๆๆ แต่ปีนี้เราขอสอบก่อนแล้วกันนะ อิอิอิอิอิ Good luck every body
จากคุณ กิ๊ก (หัวหิน) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 20:29:44 ]
ความคิดเห็นที่ 153 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีใจจังที่รู้ไวอิอิอิิอิอิอิ

จากคุณ พรทิพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 20:17:55 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมื่อรู้สึกตัว ก้อสายเกินปัยยยยยย สมัครม่ายยยทัน
จากคุณ sog00d เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 19:29:17 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะรู้ได้ไงว่าจะสอบตรงไหน
จากคุณ ลัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 15:08:58 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เรื่องจิ๊ปๆ
จากคุณ beat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 09:07:07 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ รินดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-26 13:25:07 ]
ความคิดเห็นที่ 148 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบออนไลน์แล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลจะมีสิทธิ์เข้าสอบมั้ยค่ะ
จากคุณ ple เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-25 13:20:39 ]
ความคิดเห็นที่ 147 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ครั้งนี้มีเด็กเส้นมั้ย...ครับ
จากคุณ มังกร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 16:12:43 ]
ความคิดเห็นที่ 146 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากให้มีข้อสอบอย่างง่าย
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 14:03:12 ]
ความคิดเห็นที่ 142 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ nunoi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-20 21:06:34 ]
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผลสอบนิติกร กพ.ออกยัง
จากคุณ BuMbim เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-19 15:18:15 ]
ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียดายรู้ช้าเลยไม่ทัน สมัครสอบ และใครพอรู้ว่ารอบต่อไปจะสอบช่วงไหน ช่วยบอกด้วย นะครับ
จากคุณ ท่านรอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-18 07:36:49 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไงดี...สอบสามครั้งแล้วยังไม่ติดสักที
จากคุณ อรวรรณ บุญคุ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-16 20:32:20 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันที่ 1 ก.ค. 2554 นี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
จากคุณ ชุติมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-15 20:36:32 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เพิ่งทราบข่าว สมัครไม่ทันเลย ซวยจริงๆเรา
จากคุณ คนระยอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-15 16:55:49 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ตรวจสอบข้อมูไม่ได้ทำตามที่เขาบอกไว้ทุกอย่างแล้วนะทำไงดีค่ะใครมีทางแก้ช่วยบอกด้วย ขอบคุณค่ะ
จากคุณ เด็กอุดร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 23:17:58 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไม ไม่เปิดสอบศูนย์ จังหวัดขอนแก่น ที่อื่นไกลๆๆๆๆ
จากคุณ เด็ก กสิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 16:07:15 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เดี๋ยวเจอกันเเน่
จากคุณ 5234793 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-12 14:46:24 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมบากบั่นสอบมาครั้งหนึ่งเเล้วเเต่ไม่ได้ เเต่ครั้งนี้สู้โว้ยยยยยยยยย ขอให้พระคุ้มครอง
จากคุณ ขวัญชัย(เฉิน) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-12 14:30:57 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียดายจังไม่รู้นะเนี๊ยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเปิดอีกเด้น้อ
จากคุณ สาวภูไทกะสินธุ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-12 14:29:23 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ มาสน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-12 14:26:54 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียดาย เพิ่งรู้
จากคุณ พชรมน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-10 14:40:05 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมื่อไรจะเปิดสอบอีกคับ

หลังจากรอบนี้แล้วอีกนานไหมคับ
จากคุณ nutthapong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-07 21:33:56 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่ทันเวลาจะทำอย่างไรดี ช่วยบอกหน่อย
จากคุณ สุนันทา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-05 20:51:46 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ วัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-04 15:03:11 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากสมัครสอบ แต่สมัครไม่ทัน เสียดามยจัง เปิดรับสมัครอีกครั้งเมื่อไหร่
จากคุณ เสียดายจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-04 13:47:26 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเหมือนกันเลยค่ะ สมัครสอบแล้ว จ่ายตังค์ก้อแล้ว แต่เผอิญว่าวันที่สอบตรงกับสอบมสธ. เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเสียดายจัง เลื่อนสอบไม่ได้หรือค่ะ ช่วยด้วยเถอะค่ะ เลื่อนสอบปวส.เป็นอาทิตย์ถัดไปไม่ได้หรือค่ะ
จากคุณ วิลาวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-04 12:03:49 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เลื่อนสอบก.พ.ภาคก ในวันที่ 7 ส.ค. 54 เป็นอาทิตย์ถัดไปไม่ได้หรือค่ะ อาทิตย์ที่สอบก.พ.เป็นอาทิตย์ที่สอบกลางภาคพอดีเลย ไม่อยากตัดทิ้งโอกาสเหมือนเพื่อนอีกหลาย ๆ คนที่ตัดสินใจไม่สอบก.พ.ค่ะ
จากคุณ สุนิสา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-04 11:56:03 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช่ค่ะหนูก็อยากสอบแต่ไม่มีใครบอกและไม่ค่อยมีเวลาเซอสข้อมูลเลยค่ะ
จากคุณ หนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-04 09:21:10 ]
ความคิดเห็นที่ 115 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ช่วยเปิดรับสมัคอีกครั้งได้มั้ยครับ อยากสอบจริง ๆ
จากคุณ ประสิทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-03 05:07:16 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัคไม่ทัน ขยายเวลาอีกหน่อยได้ไหม
จากคุณ patty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-02 15:45:50 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กพ.ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้ดีเลย
เพิ่งรู้ข่าววันนี้
ขยายเวลาหน่อยได้มั้ยคะ
อยากเป็นครูค่ะ สงสารเด็ก ตั้งใจว่าหากจบมาจะได้สอบได้
จากคุณ แย่มาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 21:27:53 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบไม่ทัน "ขยายเวลาอีกหน่อยน๊า" พึ่งทราบข่าว เสียดายมั๊กมากเลยค่ะ.........
จากคุณ nutty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 18:20:34 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ภาค ข เปิดช่วงไหนคะ
จากคุณ นัท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 18:12:07 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พึ่งสมัครสอบปีแรกจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรัยบ้างค่ะ
จากคุณ tato เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 17:31:55 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ aun เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 15:13:17 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปีนี้ไม่ทันปีหน้าลองใหม่ก็แล้วกันน่ะ
จากคุณ น้ำจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 09:13:30 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขยายเวลาได้ไหมครับ ทราบข่าวช้าไปครับ เสียดายจัง
จากคุณ สมพร งามไว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 20:01:48 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบไม่ทันทำไงดี กรุณาขยายเวลาการสมัครสอบด้วยนะค่ะ กรุณาพิจารณาอีกครั้ง
จากคุณ มะแม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 18:28:19 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่พบข้อมูลในการค้นหา จ่ายเงินแล้ว สมัคแล้ว กรอกถูกต้อง แล้วไมมันไม่เจอ ทีของแฟนเจอ ทำไงๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ Mini เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 17:49:08 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ
จากคุณ กุ้งเต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 16:03:38 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เค้าต่อเวลาไปถึงวันที่ 8 มิ.ย.แล้วคับ ลองไปอ่านในเว็บที่เค้าดูนะคับ
จากคุณ อยากไป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 15:09:41 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขยายเวลาอีกหน่อยได้ไหมค่ะ อยากไปสอบบ้าง
จากคุณ ขอโอกาส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 10:50:17 ]