ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 223 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีใจจัง สอบผ่านซะที เฮ้อออออออ
จากคุณ สอบหลายรอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 13:39:23 ]
ความคิดเห็นที่ 222 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่านแล้ว
จากคุณ ธีร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 01:15:05 ]
ความคิดเห็นที่ 221 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เป็นข้อสอบแนวไหนอ่ะค่ะ แล้วมีหนังสือให้อ่าน หรือ ติว ก่อนสอบมั้ยค่ะ
จากคุณ เบญจวรรณ แสงสี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-05 13:37:39 ]
ความคิดเห็นที่ 220 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะกี่ข้อก็มีการตรวจข้อสอบหมดแหระครับแต่โอกาสผ่านนะจะยากหน่อยเพราะมีสิทธิ์ผิดได้แค่12ข้อแต่ถ้าทำครบ80ข้อโอกาสผิด32
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-30 21:44:19 ]
ความคิดเห็นที่ 219 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำข้อสอบไม่ทัน ได้ทำประมาณ60ข้อ ได้รับการตรวจข้อสอบมั๊ยคะ ใครรู้บ้างช่วยตอบที
จากคุณ ไม่ได้ตั้งใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-30 11:33:39 ]
ความคิดเห็นที่ 218 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบ ก.พ.54 (ปริญญาตรี) ข้อสอบมี 80 ข้อ ทำได้กี่ข้อถึงจะผ่านครับ 60 หรือ 48 ข้อครับบอกที
จากคุณ ดอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-29 01:39:50 ]
ความคิดเห็นที่ 217 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
I can arleady tell that's gonna be super helpful.
จากคุณ Howdy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-28 23:44:01 ]
ความคิดเห็นที่ 216 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ อาโนเนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-26 09:12:34 ]
ความคิดเห็นที่ 215 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่ทราบว่าดูผลสอบได้เมื่อไหร่ ? ยังไง ?
ลองเข้าไปในหลาย ๆ ช่องทางแล้ว แต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
ใครรู้ช่วยบอกที..
จากคุณ Unleashed เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-25 11:18:26 ]
ความคิดเห็นที่ 214 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากรู้ผลสอบจังเลย เจอข้อสอบง่ายมากๆ
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-23 14:32:18 ]
ความคิดเห็นที่ 211 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราก็ใส่กางเกงไปสอบนะไม่เห็นอาจารย์คุมสอบเขาว่าไงเลย โชคดีไปที่ไม่ได้ที่เดียวกัน
จากคุณ บิ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 19:45:44 ]
ความคิดเห็นที่ 210 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมื่อวานไปสอบ กพ (ปวส) มา มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่กางเกงมา ผู้คุมสอบบอกว่าไม่ให้เข้าห้องสอบ ต้องไปเปลี่ยนเป็นกระโปรงมา แต่พอลูกศิษย์ที่ ม. ของตนเองใส่กางเกงมา ทำไมถึงให้เข้าห้องสอบได้......งงเหมือนกัน
จากคุณ กฤษ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 11:45:07 ]
ความคิดเห็นที่ 209 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบกพ.มีทุกปี นะคะติวไว้แต่เนิ่นๆเปิดสอบประมาณเดือนพ.คยากมากขอบอกติวเยอะก็ยังไม่แน่ใจเลย
จากคุณ นภัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 23:24:29 ]
ความคิดเห็นที่ 208 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้สอบกพยากมากไม่เหมือนที่ติวมาเลย
จากคุณ นภัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 23:20:55 ]
ความคิดเห็นที่ 207 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
การสอบ กพ ภาค ก มีเปิดอีกเมื่อไหร่อยากสอบบ้างจัง
จากคุณ สาวลาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 15:46:07 ]
ความคิดเห็นที่ 206 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะเปิดสอบอีเดือนไหนบอกด้วยรอบนี้ไม่ทัน
จากคุณ สาวอุดร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 15:29:40 ]
ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หนูแป้งต้องทำได้นะ สู้ๆ ^__^
จากคุณ กำลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 08:31:17 ]
ความคิดเห็นที่ 204 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ กีพารี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-06 16:42:25 ]
ความคิดเห็นที่ 203 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบที่ศูนย์อุบลราชธานีจ่ายตังค์แล้วพอค้นหาทำไม ให้สมัครออนไลน์ภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม งงงงงงจัง ทำไงละ
จากคุณ kumhad เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-01 13:18:02 ]
ความคิดเห็นที่ 201 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใครสอบที่ศูนย์พิษณุโลกเหมือนผมบ้างช่วยบอกหนหน่อยว่าม.ราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ตรงไหน รถสายอะไรวิ่งผ่าน
จากคุณ รอเธอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-26 17:20:31 ]
ความคิดเห็นที่ 200 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่ได้ซ้ำเติมคนที่เสียสิทธิ์ในการสอบนะคะ..แต่ขอแสดงความคิดเห็นอย่างคนที่เข้ามาติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง...สำหรับคนที่ไม่ได้สอบเพราะ.1.เสียสิทธิ์ระบบไม่บันทึกข้อมูล..หรือสมัครไม่ทัน..ไม่เห็นด้วยเลยคะ..เพราะเขาเปิดให้สมัครสอบมาได้ระยะ1 แล้วและมีการขยายเวลาสำหรับการรับสมัครด้วย..ถ้าติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอ..ส่วนที่ระบบไม่ยอมรับ..หากคุณเข้าไปตรวจสอบตามขั้นตอนก็น่าจะเห็นข้อมูลการรับ..และหากจ่ายเงินไปแล้วไม่มีข้อมูล.คุณต้องรีบตรวจสอบและติดตาม..ประสานอย่างต่อเนื่องก็จะได้สิทธิ์ในการสอบ
อยากแนะนะว่า..ตรวจสอบและติดตามข้อมูลของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ..แล้วไม่มีพลาด..
จากคุณ อิ๊คิว.. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-25 20:59:30 ]
ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียใจกะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เพราะผมเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบัตรประชาชน คือไม่สามารถมีบัตรแสดงต่อหน้ากรรมการในวันสอบที 24 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา ผมมีบัตรอื่น 3 ใบ ใบกว.ใบกค.ใบขับขี่ ก็ใช้ไม่ได้ครับกรรมการแก่ๆ บอกว่าต้องบัตรประชาชนเท่านั้น ก็ต้องออกจากห้องสอบทำให้เป็นที่น่าสงสัยของสมาชิกในห้องสอบและตัวผมเอง และยังบอกอีกว่าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ปีหน้า ผมอุทานเบาๆ ผมตอบกลับไปอย่างเสียงอ่อยๆ คงไม่มีการสอบ ก.พ.อีกแล้วขอให้ผู้ที่เข้าสอบทุกคนโชคดีครับ.
จากคุณ ห่วยแตก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-25 14:51:02 ]
ความคิดเห็นที่ 198 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียใจ เสียดาย เสียอารมณ์และความรู้สึก สมัครไปแล้วตั้งแต่ต้นเพราะกลัวที่นั่งหมดแต่ดันจบด้วยการบอกว่าระบบไม่ได้บันทึกข้อมูลเรา แล้วทำไมต้องบันทึกยอมรับการสมัครของเราด้วย เป็นใครก็ต้องว่าได้สอบแน่ๆ เพราะถ้าระบบไม่ตอบรับน่าจะบอกเออเร่อบ้างจะได้เข้าสมัครใหม่...เงินก็จ่ายไปแต่ไม่เสียใจเท่ากับตอนที่รีบสมัครก่อนแล้วเสียสิทธิ์นี่สิ...เจ็บใจ
จากคุณ เสียอารมณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-23 10:22:43 ]
ความคิดเห็นที่ 197 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ 11111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-22 23:37:31 ]
ความคิดเห็นที่ 196 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ฉันต้องสอบได้ ต้องทำให้ได้
จากคุณ m&b เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-21 21:56:38 ]
ความคิดเห็นที่ 195 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราต้องข้อสอบให้ได้ สู้ๆ
จากคุณ ฟุตบอล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-21 11:53:30 ]
ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
โชคดีน่ะค่ะทุก ๆคน
จากคุณ 999 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-20 16:15:40 ]
ความคิดเห็นที่ 193 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เสียดายโอกาส.เสียความรู้สีก....เสียตังค์ไม่ได้ไปสอบแล้วทำไมไม่เอาคืนให้ละค่ะ...เพราะรายชื่อตกหล่นนะ
จากคุณ ณัฐธิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-20 13:36:41 ]
ความคิดเห็นที่ 192 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต้องทำให้ได้
จากคุณ J B เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-20 10:25:31 ]
ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราต้องสอบให้ได้...เพื่ออนาคต...สู้ สู้
จากคุณ T&T เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-19 22:12:02 ]
ความคิดเห็นที่ 189 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าสมัครใบออนไลน์ไม่ทันทำไงดีค่ะ อยากสอบมาก
จากคุณ ฟาริตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-18 18:22:52 ]
ความคิดเห็นที่ 186 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมไม่ขยายเวลารับสมัคร เสียดายจัง
จากคุณ นูรียา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-15 21:10:54 ]
ความคิดเห็นที่ 184 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีใจจัง ได้สนามสอบที่จ.พิษณุโลก เพราะสอบเสร็จ จะได้ถือโอกสกราบขอพร จากองค์พระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพระนเรสวร ที่พักก็ได้สำรองที่โรงแรมไพลิน พิษณุโลก ราคาย่อมเยาว์ สำหรับที่มาสอบกพ.ที่พิษณุโลก ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ราคาเหมาะสมคนที่มาสอบกพ. ค่ะ
จากคุณ มะเปิ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-14 11:00:33 ]
ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ คน ตจว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-11 19:05:35 ]
ความคิดเห็นที่ 181 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดูแลคนตั้งเยอะ ทั่วประเทศก็จริง ถ้ารู้อย่างนั้นแล้ว ไม่จัดระบบให้ดีกว่านี้ กำหนดวันก็กระชั้น ระบบออนไลน์อ่ะคะ ต่างคนต่างก็อยากสมัคร มันก้อเน่า พอสอบถาม ก็ต่อว่า พลาดปีนี้ไม่เป็นไร แต่โดนด่า เสียความรู้สึกค่ะ
จากคุณ เสาร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-11 11:28:35 ]
ความคิดเห็นที่ 180 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เพื่อนๆๆๆๆคนไหนมีแบบแนวข้อสอบบ้างไหมค่ะ บอกหน่อยๆๆๆๆ จะขอบคุณยิ่งเลยค่ะ
จากคุณ พัณณิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-11 09:44:25 ]
ความคิดเห็นที่ 179 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครไม่ทันอ่ะทำไงดี
จากคุณ อิทธิ์ศักดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-10 13:44:13 ]
ความคิดเห็นที่ 177 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่พบศูนย์สอบเลยครับ หาหลายครั้งแล้วแต่ก้อเห็นช่วยบอกด้วยครับ
จากคุณ กิตติศักดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-07 16:18:56 ]
ความคิดเห็นที่ 175 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
-ขยายเวลาสมัครหน่อยนะค่ะ
จากคุณ รวิวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-03 15:11:45 ]
ความคิดเห็นที่ 174 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครไม่ทันขยายเวลาสมัครได้ไหมค่ะ
จากคุณ กนกวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-03 15:04:51 ]
ความคิดเห็นที่ 173 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช้ google Chorme อยู่มุมขวาบนของหน้าต่าง google โหลดแป๊บเดี๋ยว แล้วค้นหา สมัครสอบ กพ 2554 ดาวน์โหลดเหมือนปกติ ใช้ได้ครับทุกคน
จากคุณ nattapolsansri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-03 01:04:44 ]
ความคิดเห็นที่ 172 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช้ Google Chrome
จากคุณ nattapolsansri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-03 01:01:24 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พอดีเข้าไปดูได้แล้วเลยแวะมาบอกว่าให้เข้า google chrome พิมพ์ สอบ กพ 54 สามารถเข้าไปดูได้ค่ะ
จากคุณ แตง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-02 23:41:03 ]
ความคิดเห็นที่ 169 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข่าไปดูสถานที่สอบไม่ได้เลยทำไงดีคับ
จากคุณ nipas เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-02 22:07:25 ]
ความคิดเห็นที่ 168 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
:e2_02ใครรุ้ช่วยบอกทีว่าเช็ครายชื่อยังไงสมัครใหม่ยังใง4ชม.แล้วเข้าไปสมัครไม่ใด้เลยเข้าก็มได้สักทีน่าเบื่อที่สัมรไม่ได้:
จากคุณ bom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-02 15:12:04 ]
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เรานั่งตั้งแต่เช้ายังเปิดไม่ได้ซะที กำหนดกรอกใบสมัครใหม่ถึงแค่วันที่ 5 กค.54 เราจะรู้ได้งัยว่ารหัสอะไร เราจะมีที่นั่งรึเปล่า แล้วจะทันมั๊ยเนี๊ย
จากคุณ รดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-02 13:29:27 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าครบกำหนดพิมพ์ใบสมัครและเลขที่นั่งสอบแล้วยังไม่สามารถเข้าระบบได้จะทำยังค่ะเพราะนั่งเข้ามาเป็น2ชม แล้วยังไม่ได้เลย
จากคุณ ก้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-01 22:16:45 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เช็คสถานที่สอบ ก.พ.ไม่ได้เลยทางสำนักงาน ก.พ.จะรับรู้บ้างมั้ย
น่าจะจัดทำหลายเว็บ เพื่อรองรับความต้องการผู้สมัคร
จากคุณ โมจิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-01 13:53:02 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบและเลขที่นั่งสอบไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าไม่ได้เลย
จากคุณ เทน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-01 11:53:09 ]
ความคิดเห็นที่ 163 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอบ ความคิดเห็นที่ 148
ถ้าไม่ได้พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล แต่วันที่ 1 สามารถพิมพ์ใบเลขที่สอบได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะว่าใบตรวจสอบข้อมูลนั้น มันเป็นหลักฐานว่าเราได้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ใช้อ้างอิงในกรณที่เกิดความผิดพลาดว่าเรากรอกข้อมูลแล้วแต่ไม่มีข้อมูลในระบบ
จากคุณ อาร์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-30 19:04:09 ]