ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 277 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ว้า...เซ้งเป็ดศูนย์สอบกทม.เต็มอีกแระ
จากคุณ วิวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 21:03:34 ]
ความคิดเห็นที่ 276 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบว่าจะเปิดสอบ ภาค ข วันไหนคะ
จากคุณ อ้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 12:33:13 ]
ความคิดเห็นที่ 275 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากลองดูแต่ยังไม่ได้หาหนังสือมาอ่านซักกะตัวเลย...ยากป่าวอ่ะ
จากคุณ ขอให้สอบติด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 12:21:47 ]
ความคิดเห็นที่ 274 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะลองสอบดูอีกครั้งค่ะ แต่อยากรู้จัง
ศูนย์สอบที่ฉะเชิงเทรา อยู่แถวไหนอ่ะ กลัวไปไม่ถูกค่ะ
ขอให้สอบได้น้าาาาา
จากคุณ คนจริงจังและจริงใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 11:12:30 ]
ความคิดเห็นที่ 273 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ศูนยสอบมีที่ไหนบ้างอ่ะ เราอยู่ลำปาง ปีนี้จะลองสอบดู
จากคุณ เปอร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-22 14:27:31 ]
ความคิดเห็นที่ 272 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ ผมจะสอบให้ได้คับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-21 19:00:49 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คือว่าหลังจาก พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ แล้ว
ต้องไปยื่นที่ไหนหรือเปล่า?? หรือรอจนกว่า ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555ทางอินเทอร์เน็ต
จากคุณ สอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-21 18:32:42 ]
ความคิดเห็นที่ 270 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สาธุ ผ่าน...........เต้อ
จากคุณ เอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-21 11:17:46 ]
ความคิดเห็นที่ 269 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะลองสอบดูสักที
จากคุณ jimmoplus เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-21 09:30:59 ]
ความคิดเห็นที่ 268 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครไม่ได้ ทามไงดีค่ะ
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-20 15:11:51 ]
ความคิดเห็นที่ 267 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะลองสักทีใครเคยสอบอยากเปล่า
จากคุณ ช่างก่อสร้าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-19 11:18:43 ]
ความคิดเห็นที่ 266 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 2แล้ว ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนน่ะค่ะ
จากคุณ รัตนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-19 10:46:25 ]
ความคิดเห็นที่ 265 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คุณ susu ความคิดเหนที่ 252
ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรเลย ปล่อยว่างไปเลยคะ
จากคุณ หนมหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-18 18:43:41 ]
ความคิดเห็นที่ 264 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้งแรก
จากคุณ วรัญตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-18 16:23:53 ]
ความคิดเห็นที่ 263 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมสอบมาแล้วครั้งเดียวผ่าน ข้อสอบก็งงๆนะครับ ผมอ่านหนังสือไม่เยอะ แต่อาศัยทำข้อสอบตาม internet เยอะๆคับ เอาใจช่วยคับ
จากคุณ kong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-18 09:56:19 ]
ความคิดเห็นที่ 262 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไอ้พวก ม. 6 อย่างผมเป็นควาย จึงไม่รับสมัคร กีดกันใช่ไหม
จากคุณ co-ait เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-17 20:47:56 ]
ความคิดเห็นที่ 261 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
โคราชสอบที่ไหนช่วยบอกที
จากคุณ พัชราภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-17 16:44:03 ]
ความคิดเห็นที่ 260 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบไม่ผ่านสักที ทำยังไง
จากคุณ kny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-17 12:17:48 ]
ความคิดเห็นที่ 259 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนพิมพ์ใบสมัคร พิมพ์ประเภทสาขาที่สำเร็จการศึกษาผิด แต่ยืนยันข้อมูลไปแล้ว ต้องทำยังไงคะ ใครรู้ช่วยตอบด้วย.......
จากคุณ สิรีรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-16 22:09:01 ]
ความคิดเห็นที่ 258 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
0ไม่ต้องใส่
จากคุณ พรเทพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-16 18:37:48 ]
ความคิดเห็นที่ 257 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กทม. สอบที่ไหนคับ
จากคุณ เชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-16 14:28:02 ]
ความคิดเห็นที่ 256 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ นาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-16 12:55:16 ]
ความคิดเห็นที่ 254 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอให้สอบผ่านด้วยเถ๊อะ
จากคุณ Sim Ple เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-15 14:51:03 ]
ความคิดเห็นที่ 253 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิษณุโลก สอบที่ไหนหรอ อยากลองสักครั้ง
จากคุณ ประสบการณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-15 10:51:33 ]
ความคิดเห็นที่ 252 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบว่า ตรงเบอร์โทรศัพท์บ้าน อะ เราไม่มี แต่ก็ใส่ - แต่ว่ามัน บอกให้ใส่เป็นตัวเลข ก็ใส่เป็นตัวเลข เป็นเบอร์โทรเคลื่อนที่อะ แต่พอใส่แล้วมัน ไม่ครบ 10 ตัว ใส่ได้แค่ 9 ตัวแล้วจะทำอย่างไร ใครรู้ช่วยบอกที
จากคุณ susu เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-14 23:00:08 ]
ความคิดเห็นที่ 251 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปริ้นฟอร์มชำระเงินไม่ได้อะ
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-14 22:57:22 ]
ความคิดเห็นที่ 250 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะลองสมัครดู 55 เพื่อประสบการณ์
จากคุณ ellely เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-14 18:03:19 ]
ความคิดเห็นที่ 249 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใครที่พิมชื่อผิดหรือนามสกุลผิดตอนสมัครสอบอ่ะคะ เค้าให้ไปจ่ายตังก่อน พอ 2 วันให้กลับมากรอกข้อมูลเพิ่ม ตอนนั้นและที่เค้าให้แก้ไข
(อันนี้ไม่ได้มั่วนะโทรถามเค้ามา เพราะเราก็ผิดชื่อผิดเหมือนกัน555)
จากคุณ เทพีสันติภาพพ555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-14 15:55:52 ]
ความคิดเห็นที่ 248 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
การกรอกข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลนั้นให้พิมพ์ "-" หรือว่า - งง ค่ะ พอดีเพิ่งสอบครั้งแรก
จากคุณ เตรียมสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-14 06:51:53 ]
ความคิดเห็นที่ 246 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ลองทำข้อสอบก้ทำได้หมดแต๋เวลาไปสอบจริงทำไมสอบไม่ผ่านสักที??????????
จากคุณ gookgig เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 17:26:34 ]
ความคิดเห็นที่ 245 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบไปแล้ว ใครไปสอบเจอกันน๊า !!
จากคุณ สมายด์ตังเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 15:44:59 ]
ความคิดเห็นที่ 244 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบ ก.พ. แต่เขียนนามสกุล จะแก้ไขอย่างไร ตอนนี้จึงยังไม่ได้ไปจ่ายเงินที่ธนาคารครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
จากคุณ ทอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 08:39:59 ]
ความคิดเห็นที่ 243 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จบรัฐศาสตร์แล้วกำลังต่อศึกษาศาสตร์เอกการวัดและประเมินผล อยากทำงานราชการจะได้มั่นคงแต่สอบไม่ผ่านภาค ก.สักที โรงเรียนที่ไหนรับสมัครบ้างติดต่อด่วน
จากคุณ ตะวัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 00:03:37 ]
ความคิดเห็นที่ 241 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กรอกนามสกุลผิด ทำไงดีค่ะ สมัครใหม่ก็ไม่ได้
จากคุณ กานีซ๊ะ มามะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 09:22:07 ]
ความคิดเห็นที่ 240 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอให้ผ่านๆเถอะ........
จากคุณ ต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 18:41:26 ]
ความคิดเห็นที่ 239 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าเรากรอกชื่อตกไป1 ตัว จะสามารถแก้ไขวิธีไหนได้บ้างค่ะ
จากคุณ นู๋บี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 16:37:36 ]
ความคิดเห็นที่ 238 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้้สมัครสอบกพ. แต่มันไม่ยอมให้ปรินท์ใบชำระเงิน
ทำใงดีค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ
จากคุณ นู๋นุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 11:07:09 ]
ความคิดเห็นที่ 237 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความคิดเห็นที่233/ มีสอบสองรอบแล้วแต่เลขที่นั่งจร้ามีรอบที่1.วันที่29กรกฎาคม2555 - รอบที่2.วันที่26สิงหาคม 2555
จากคุณ ตะนอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 23:39:14 ]
ความคิดเห็นที่ 236 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความคิดเห็นที่233/ มีสอบสองรอบแล้วแต่เลขที่นั่งจร้ามีรอบ1.วันที่29กรกฎาคม25552.26กรกฎาคม2555
จากคุณ ตะนอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 23:37:24 ]
ความคิดเห็นที่ 235 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ 0000 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-14 22:06:33 ]
ความคิดเห็นที่ 234 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เปิดปี2555เมื่อไร :e2_05 ::e2_04 :
จากคุณ เกิดมาเป็น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-10 21:38:42 ]
ความคิดเห็นที่ 233 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เปิดสอบปี2555เมื่อไรคะ
จากคุณ พัชรินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-16 11:17:26 ]
ความคิดเห็นที่ 232 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตกลงอยู่ได้กี่ปี
จากคุณ รุจา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-27 11:39:17 ]
ความคิดเห็นที่ 230 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีใจจัง สอบผ่าน กพ. สอบมาตั้ง 2 ครั้งแล้วนะเนี้ย กะว่าจะยกธงขาว...ขอยอมแพ้แล้วนะ
จากคุณ คนเมืองพล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-18 09:01:27 ]
ความคิดเห็นที่ 229 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ภาคขเปิดสอบเมื่อไหร่ค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ
จากคุณ kuk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-17 12:18:51 ]
ความคิดเห็นที่ 228 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เอกสารอะไรบ้างที่ต้องส่งให้เมื่อสอบผ่านเพื่อยื่นขอหนังสือรับรอง
ใครรู้ข้อมูลชัวร์บอกทีนะ
1.transcript
2. รูปถ่าย 1x1.5นิ้ว+ใบสมัครที่พิมจาก internet
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ซองจดหมายขนาด 11x22 เซนติเมตร ติดแสตมป์ 3 บาท ไม่ปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงเราเอง แล้วระบุเลขประจำตัวสอบมุมขวาล่าง

นอกจากนี้อะไรอีกป่ะค่ะ
จากคุณ ou54 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-08 20:54:57 ]
ความคิดเห็นที่ 227 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีใจจังสอบผ่านกะเขาด้วย ฮ่า ๆๆ
จากคุณ หยอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-08 18:35:08 ]
ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่านแล้วอ่ะ ดีใจมากกกกเลย ปีแรกด้วยจ้าาาาา......
จากคุณ นาเดีย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-08 12:37:53 ]
ความคิดเห็นที่ 225 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่าน..ดีใจมากปีแรกด้วย
จากคุณ รักศนันท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 20:09:20 ]
ความคิดเห็นที่ 224 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ว้า!!?สอบไม่ผ่าน แต่ก็ไม่เป็นไร(ตราบใดที่ยังมีพระอาทิตย์อยุ่บนท้องฟ้า เราก็ต้องมุ่งหน้าสุ้กันต่อไป)..สู้..สู้..
จากคุณ fhay เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 14:57:35 ]