ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 331 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอสอบ ป.ตรี มีสองชุดหรอไง ถ้ามีชุดเดียวสอบสองรอบ ทุจริตกันตาย
จากคุณ คิดซิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 13:03:30 ]
ความคิดเห็นที่ 330 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คือ ตรวจสถานที่สอบวันที่ 12 สิงหา แล้ว สอบ 26 สิงหา
หรอไงค่ะ ระดับปริญญาตรีนะ งง มากเลยยยย
จากคุณ 2525 ค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 12:41:50 ]
ความคิดเห็นที่ 329 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบเร็วมาก ปวส. ยังไม่ตั้งตัวเลย เป็นบ้าไปแล้ว
จากคุณ เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 12:02:04 ]
ความคิดเห็นที่ 328 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมภาค ก สอบ 200ข้อครับ งงมาก
จากคุณ Tded เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 11:59:38 ]
ความคิดเห็นที่ 326 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
งง เหมือนกันตอนแรกบอก ปริญญาตรีสอบ 29 กค.มาดูอีกทีเป็น 26 สค ตกลงสอบวันไหนกันแน่
จากคุณ por เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 10:48:35 ]
ความคิดเห็นที่ 325 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เอ่อ...เห็นบอก ปวช เดือนสิงหา แต่ดูเมื่อกี้ ไหง สอบ กรกฎาอ่ะ งงมากมาย
จากคุณ Ploygoth เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 10:35:00 ]
ความคิดเห็นที่ 324 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
งงค่ะ??? ประกาศบอกว่า ปวช.สอบ26 สิงหา แต่ไปตรวจสอบสถานที่สอบกับบอก สอบ 29 ก.ค งงมากค่ะ ใครรู้กรุณาช่วยบอกหน่อยค่ะ จากคนสอบครั้งแรก....
จากคุณ อรอนงค์ แสนนนท์ชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 10:08:22 ]
ความคิดเห็นที่ 323 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ระดับ ป.ตรี สอบวันที่29กรกฎาคม55 หรือ วันที่26 สิงหาคม55 ครับ
จากคุณ น้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 09:18:10 ]
ความคิดเห็นที่ 322 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
โอ้ยยยย!!!!!เพิ่งจะสอบครั้งแรกข้อสอบจะยากแค่ไหน??????????
จากคุณ ช่อม่วง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-09 16:54:47 ]
ความคิดเห็นที่ 321 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้งแรกยากเหมือนกัน แต่ไม่รู้ ครั้งที่สองจะยากหรืออเปล่า
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-07 19:48:14 ]
ความคิดเห็นที่ 320 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เคยสอบครั้งที่แล้ว ข้อสอบยากมาก ไม่รู้ว่าครั้งนี้ยากอีกหรือเปล่า แต่ขอให้โชคดีให้กับตัวเองละกัน
จากคุณ มูนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-04 14:05:37 ]
ความคิดเห็นที่ 319 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-04 12:36:10 ]
ความคิดเห็นที่ 318 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เคยสอบมาแล้วยากมาก แต่ครั้งจะตั้งใจมากกว่าเดิมค่ะ
จากคุณ พี่ไหม สอบมาแล้วครั้งหนี่งข้อสอบยาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-04 05:18:34 ]
ความคิดเห็นที่ 314 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ นาย ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-27 14:47:59 ]
ความคิดเห็นที่ 313 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบรอบนี้เป็นรอบที่2แล้ว ขอให้รอบที่2ที่สอบนี้ผ่านซักทีเถอะ เพื่อที่จะก้าวสู่วงราชการต่อไป สาธุ
จากคุณ จจร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-18 16:43:32 ]
ความคิดเห็นที่ 312 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
This shows real expertise. Thanks for the asnwer.
จากคุณ Anoash เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-16 13:40:07 ]
ความคิดเห็นที่ 311 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เรา กรอก ชื่อสถานศึกษาเก่าผิดอะ เเก้ไขยังไงดีอะ
จากคุณ วัชรพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-16 11:22:40 ]
ความคิดเห็นที่ 310 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำทุกอย่างเรียบร้อยแร้ว แต่ไม่รุ้ว่าสอบวันไน๋บ้าง แร้วสอบที่ไน๋อย่างไร ไครุ้บอกรายละเอียดด้วยคับ
จากคุณ pang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-15 09:16:01 ]
ความคิดเห็นที่ 309 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ PAw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-14 21:34:15 ]
ความคิดเห็นที่ 308 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
At last! Something clear I can undretsand. Thanks!
จากคุณ Chika เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-14 18:43:41 ]
ความคิดเห็นที่ 307 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้กรอกใบสมัครสอบเลยค่ะ
จากคุณ หน่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-14 14:12:04 ]
ความคิดเห็นที่ 306 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ sss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-13 10:24:08 ]
ความคิดเห็นที่ 305 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิษณุโลก สอบที่ไหนคับ
จากคุณ ทนคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-12 16:41:14 ]
ความคิดเห็นที่ 304 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
...อยากได้แนวข้อสอบจัง
จากคุณ aey เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-11 13:10:05 ]
ความคิดเห็นที่ 303 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมื่อไหร่จะรู้สนามสอบล่ะค๊...อยากรู้แย้วอ๊
จากคุณ ญิ๋งจ๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-11 09:14:46 ]
ความคิดเห็นที่ 302 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายเงินไม่ทันช่วยเพิ่มรอบสองได้ไหมค่ะ
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-10 13:34:14 ]
ความคิดเห็นที่ 301 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เซ็งจริงๆเลย เข้ามาดูรายละเอียดของก.พ.ช้าไปหน่อย เค้าปิดรับสมัครไปแล้ว ฮือ ฮือ อดสมัครสอบกะเค้าเลย อย่างนี้ก็ต้องรอจนถึงปีหน้าเลยล่ะสิ โหย!! 'รมณ์ เสีย
จากคุณ สุอินทร์ดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-08 13:31:45 ]
ความคิดเห็นที่ 300 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต่อระยะเวลาในสมัครอีกได้หน่อยสิค่ะ
จากคุณ นี สุภาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-08 12:44:05 ]
ความคิดเห็นที่ 299 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใฝ่ฝันอยากสอบติดชีวิตนี้อยากทำให้ได้จาทำงัยดี ดวงเก่งหรือเฮงบอกที
จากคุณ ค้นดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-07 22:31:35 ]
ความคิดเห็นที่ 298 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอต่อเวลากำหนดวันชำระค่าสมัครหน่อยนะคะไปไมทันค่ะ
จากคุณ นางทัศนีย์ จันทร์หอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-07 16:46:59 ]
ความคิดเห็นที่ 297 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ น้องหยก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-06 15:14:23 ]
ความคิดเห็นที่ 296 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
รู้ได้ไงวะ
จากคุณ บังออฟ เล้าเป็ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-06 14:48:43 ]
ความคิดเห็นที่ 295 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ศูนย์สอบกรุงเทพฯไม่รู้อยู่ตรงไหน
จากคุณ สัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-06 09:47:11 ]
ความคิดเห็นที่ 294 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต่อเวลาอีกหน่อยนะคะหนูยังไม่ทันสมัครเลย........
จากคุณ มิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-05 15:31:01 ]
ความคิดเห็นที่ 293 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต่อเวลาสมัครอีกหน่อยได้ไมค่ะ พึ่งรู้วันนี้จิงๆ
จากคุณ นิภา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-04 21:46:07 ]
ความคิดเห็นที่ 292 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ส่งเงินไม่ทันธนาคารปิดก่อนควรทำอย่างไรดีคับ
จากคุณ กัญญารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-01 18:33:37 ]
ความคิดเห็นที่ 291 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต่อเวลาสมัครอีกได้มั้ยคะ สมัครไม่ทันค่ะ
จากคุณ ศุภลักษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-01 15:28:05 ]
ความคิดเห็นที่ 290 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต่อเวลาดีได้มั้ยคะ สมัครไม่ทันค่ะ
จากคุณ ศุภลักษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-01 15:14:55 ]
ความคิดเห็นที่ 289 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายพุ้งเน่ทันม่ะ
จากคุณ เจเจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-31 21:22:25 ]
ความคิดเห็นที่ 288 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้งแรกค่ะ แต่ไปไกลถึงเชียงใหม่ ใครรู้จักที่พักบ้างคะ
จากคุณ mymint เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-31 16:33:45 ]
ความคิดเห็นที่ 287 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมนามสกุลผิดเปนไรป่าวคับ
จากคุณ อภิเดช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-31 14:42:33 ]
ความคิดเห็นที่ 286 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ในส่วนของรายละเอียดสนามสอบ ระเบียบการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบจะออกวันที่ 12 กรกฎาคม 55 คะ รอก่อน
จากคุณ SAJUNG เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-30 11:02:56 ]
ความคิดเห็นที่ 285 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ศูนย์สอบแต่ล่ะศูนย์ มีจำนวนกี่คน
จากคุณ ดนุพล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-30 09:47:12 ]
ความคิดเห็นที่ 284 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสอบทุกคน
จากคุณ ท่านเวอร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-29 13:46:55 ]
ความคิดเห็นที่ 283 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิพพ์ชื่อผิด แต่ยืนยันข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้ไหมค่ะ
จากคุณ pattramat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-28 17:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 282 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี อยู่ ที่ไหน คับ รบกวนตอบที่คับ
จากคุณ ฤทธิเดช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-28 15:22:06 ]
ความคิดเห็นที่ 281 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้งแรกขอให้ผ่าน อยากมีงานที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวจนแก่เฒ่า ใครมีวิธีบอกด้วยนะค่ะ (คนที่เคยสอบผ่าน) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ สาวภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-27 23:32:53 ]
ความคิดเห็นที่ 280 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้า จ่ายเงินวันจันที่ ยีสิบแปด รออีกสองวัน แร้วไปเข้าไปกรอกใหม่มันวันที่สามสิบ พอดีจะถือว่าเรยกำหนด ไหมอ่ะ
จากคุณ ช่วยตอบหน่อยสิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-26 23:26:33 ]
ความคิดเห็นที่ 279 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สุราษฯ สอบที่ไหนคะ
จากคุณ mat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-25 20:08:12 ]
ความคิดเห็นที่ 278 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใครมีแนวข้อสอบบอกด้วยนะ
จากคุณ เอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-25 17:45:57 ]