ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 389 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
แอ๊คกรุ๊ป
จากคุณ 3410200155301 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 11:37:34 ]
ความคิดเห็นที่ 387 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเข้าไปดูสถานที่สอบไม่ได้เลยอะ
จากคุณ ปลา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 15:57:38 ]
ความคิดเห็นที่ 386 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กรอกข้อมูล

จากคุณ ภานุวัฒน์ ศรีสุธรรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 14:21:37 ]
ความคิดเห็นที่ 385 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คนสมัครเยอะนะ ก็เลยได้สอบอีกเดือนมั้ง
จากคุณ ดิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 12:43:38 ]
ความคิดเห็นที่ 384 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไปเช็คดูที่เวป กพ.สิ คลิกที่ประกาศสอบ ด้านซ้ายมือ จะมีหัวข้อให้เลือก ก็เลือกหัวข้อ สถานที่สอบ พิมพ์เลขบัตรประชาชนใส่ลงไป
ระบบก็จะรันแจ้งวันที่สอบให้เองล่ะ สำหรับคนที่ได้สอบวันที่26 สิงหาคม ก็หมายความว่าเลขประจำตัวสอบตั้งแต่..- .. ได้สอบวันที่26 ปีที่แล้ว ก็เป็นแบบนี้ คนที่สมัครระดับ3 (ปริญญาตรี) ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ได้สอบในช่วงเดือนสิงหาคม
ท่านที่สงสัยให้ดูเลขประจำตัวสอบที่ท่านได้รับว่าหมายเลขเท่าใด
แล้วไปเทียบดูสิ จะได้หมดข้อสงสัยว่าทำไม ได้สอบวันที่เท่านั้นเท่านี้
จากคุณ วิฬาร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 12:39:04 ]
ความคิดเห็นที่ 383 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบระดับปริญญาตรี วันที่29กรกฎาคม แต่ทำไมรายชื่อสอบวันที่26 สิงหาคม แล้วต้องสอบวันไหนกันแน่
จากคุณ pizzala เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 11:32:07 ]
ความคิดเห็นที่ 382 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปุก เช็คใหม่ด้วยจ้า
จากคุณ bird เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 02:48:42 ]
ความคิดเห็นที่ 381 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมียนกัน สอบ ป.ตรี ที่ 26 ง่ะ
จากคุณ evil เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 02:44:27 ]
ความคิดเห็นที่ 379 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเข้าค้นหาสถานที่สอบไม่ได้เลย ระบบมีปัญหาหรือว่าเน็ตที่ใช้มีปัญหา ใครดูได้ช่วยแนะนำด้วย
จากคุณ นิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 22:07:17 ]
ความคิดเห็นที่ 378 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบ กพ
จากคุณ นางสาวรอมือล๊ะ มะหะมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 21:10:21 ]
ความคิดเห็นที่ 377 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบสถานที่สอบ กพค่ะ
จากคุณ นางสาวรอมือล๊ะ มะหะมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 21:09:06 ]
ความคิดเห็นที่ 376 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ติวสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการและปราบปราบ 4 ศูนย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา
ครบทุกวิชา จับทุกประเด็น เน้นเทคนิค หลักสูตรลัด วีธีจากขั้นเซียน เก็บข้อสอบ แม่น แน่น ชัวร์ หวังผลได้จริงในราคาประหยัด
รับรองผลโดย 4 อาจารย์ “จตุรเทพ” แห่งสถาบันพัฒนวิชช์-รามคำแหง
ที่ 1 นายสิบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทร. 087 227 4651

จากคุณ tom008 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 20:19:21 ]
ความคิดเห็นที่ 375 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิเศษเฉพาะชาวอุบลราชธานีและใกล้เคียง ติว ก.พ. ภาค ก. และท้องถิ่น
เพียงคอร์สละ 1,900 บาท สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพียง 1,490 บาท/คนเท่านั้น
วิชาคณิตศาสตร์สอนโดย อ.ต่อ ป.ตรี+โท+เอก จาก ม.อุบลฯ วิชาภาษาไทยสอนโดย อ. เอก ป.ตรี(เกียรตินิยม) โท มมส. รับสมัครศูนย์อุบลราชธานี 25 คน
ติววันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 กรกฎาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0872274651,0900276967
จากคุณ ต้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 20:08:36 ]
ความคิดเห็นที่ 374 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลพูดไม่เพราะเลยอะ
จากคุณ april เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 13:46:11 ]
ความคิดเห็นที่ 373 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบหาไม่เจอ ทำไงดี สถานที่อุบลราชธานี ใครช่วยได้ ช่วยบอกทีค่ะ
จากคุณ กุ้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 13:23:26 ]
ความคิดเห็นที่ 372 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเราสมัครเกือบวันสุดท้ายได้สอบเร็วจัง แถวยังไปสอบตั้งพัฒนาการน่าเบื่อมาก
จากคุณ nanny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 12:21:47 ]
ความคิดเห็นที่ 371 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ได้สอบวันที่ 26 สิงหาคม แต่ติดรับปริญญา จะต้องทำยังไงดี
ขอย้ายวันสอบได้ไหมค่ะ เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม
จากคุณ lukkana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 21:08:43 ]
ความคิดเห็นที่ 370 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เรามีเวลาเตรียมตัวสอบอีก 1 เดือน ฮ่า ฮ่า ฮ่า
จากคุณ Nu_Tae เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 20:44:30 ]
ความคิดเห็นที่ 368 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบสถานที่สอบที่อยุธยา
จากคุณ นโม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-14 18:38:41 ]
ความคิดเห็นที่ 364 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว

ดีใจมากที่ย้ายวันสอบจะได้ขอเวรไปสอบได้ขอบคุณมากๆค่พ
จากคุณ annny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 23:36:57 ]
ความคิดเห็นที่ 363 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข้าค้นหาสถานที่สอบไม่ได้ทำไงดีช่วยบอกทีค่ะ
จากคุณ ผู้สมัคร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 22:20:32 ]
ความคิดเห็นที่ 362 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่ทราบว่ารันเลขที่สอบกันยังไงถึงกระโดดออกกลุ่ม สอบแยกสถานที่อยู่คนเดวทั้งๆ ที่คนต่อท้ายได้อยู่ที่เดวกัน รู้มั้ยว่ามันไปลำบากก ก
จากคุณ วันฟา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 22:18:01 ]
ความคิดเห็นที่ 361 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีแล้วจะไดมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น
จากคุณ ผู้สมัคร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 22:15:01 ]
ความคิดเห็นที่ 360 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมไม่สอบวันเดียวกันเพราะใช้ข้อสอบคนละชุดกันอยู่แล้ว เด็ก...ผู้โดดเดี่ยว
จากคุณ ผู้โดดเดี่ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 19:33:00 ]
ความคิดเห็นที่ 359 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมสมัครไรเรี่ยกันแต่ได้สอบคนละเดือน
จากคุณ จันจิรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 17:47:21 ]
ความคิดเห็นที่ 358 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเพื่อนที่สมัครสอบ เค้าสอบ 29 ก.ค. กัน แต่ทำไมเราถึงสอบ26ส.ค. ทั้งๆที่สอบในระดับป.ตรี เหทือนกัน
จากคุณ Chelsea kan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 16:05:37 ]
ความคิดเห็นที่ 357 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเราสมัครตั้งแต่วันแรกที่สมัครสอบแล้วทำไมเราถึงได้สอบเดือนสิงหาเนี่ยโอ๊ยจาบ้าตาย
จากคุณ สุกี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 15:38:16 ]
ความคิดเห็นที่ 356 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี แล้วทำไมผมได้สอบ 26 สิงหาคม บ้าบอจริงๆ
จากคุณ ยศพจนย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 14:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 355 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ข้อสอบความรู้ความสามารถ
จากคุณ ราดพร้าว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 14:22:18 ]
ความคิดเห็นที่ 354 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมต้องสอบเดอนสงหาด้วยอะ
จากคุณ พัชณีย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 11:17:32 ]
ความคิดเห็นที่ 353 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมต้องสอบ 25สิงหาคม 55 งง ค่ะช่วยบอกที
จากคุณ น้องบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 11:03:02 ]
ความคิดเห็นที่ 352 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไม่เข้าไปค้นหาสถานที่สอบไม่ได้ Error ตลอดเลย
จากคุณ สายทิพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 10:14:34 ]
ความคิดเห็นที่ 351 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เซ็ง มาก สมัครสอบกพ วันแรกหวังได้สอบในราชบุรีแต่ดันได้ไปจอมบึง คนทำไม่มีตาดูที่อยู่รึงัย เค้าจะไปยังงัย บ้าที่สุด
จากคุณ ดอกอ้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-13 07:51:38 ]
ความคิดเห็นที่ 350 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันที่สอบจาก26 ก.ค. เปลี่ยนเป็น 28 ส.ค.ตอนไหนงงมากๆๆๆ
จากคุณ ่จิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 22:34:58 ]
ความคิดเห็นที่ 349 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
l,y8i
สมัครแต่เนิ่นๆ ไม่รู้ทำไมได้ไปสอบ วันที่26สิงหา นะ งงมากๆ
จากคุณ น้องตู่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 21:44:07 ]
ความคิดเห็นที่ 348 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทุกคนสู้ๆไม่ว่าสอบวันไหนก็เถอะ
จากคุณ antza เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 21:35:48 ]
ความคิดเห็นที่ 347 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จะโว้ยกันไปทำไมฮะ ก็ตามนั้นน่ะ ถ้าไม่พร้อมเมื่อไรก็เหมือนกันนะ
จากคุณ ข้าวเจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 21:21:50 ]
ความคิดเห็นที่ 344 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบ
จากคุณ ธาริตานันท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 17:32:44 ]
ความคิดเห็นที่ 343 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าป.ตรีจะสอบเดือนสิงหา จะชนกับวันรับปริญญานะค่ะ เพราะมีบัณฑิตที่รับปริญญาปีนี้ ได้ลงสอบ กพ ด้วย
จากคุณ สุกัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 16:01:23 ]
ความคิดเห็นที่ 342 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว

ปล.สอบ26เหมือนกันอ่า
จากคุณ นุช คนเมืองเพชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:47:58 ]
ความคิดเห็นที่ 341 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบวันไหนก็ตื่นเต้นอยู่ดี
จากคุณ วงแหวน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:43:50 ]
ความคิดเห็นที่ 340 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ระบบปีนี้แย่มาก
จากคุณ B Bow เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:39:31 ]
ความคิดเห็นที่ 339 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เพื่อนๆคุณลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูสิ
ว่ารหัสประตัวสอบเลขที่เท่าไหร่ อย่างคนที่เลขประตัวสอบ
ตั้งแต่ 5501.... เป็นต้นไป ก็ให้เข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม เป็นต้นไป รายละอียดมีให้อ่านในประกา่ศสถานที่สอบ วันเวลาของ สำนักงานกพ.ของแต่ละเขตพื้นที่ ที่คุณสมัครน่ะ

จากคุณ โอ มหาชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:24:01 ]
ความคิดเห็นที่ 338 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ป.ตรี ให้ดู สถานที่สอบ ใหม่ 10 ส.ค. ไม่รู้สอบเช้า หรือบ่าย ถ้าเช้า กลัวไปไม่ทัน เลือกศูนย์สอบ ตจว.
จากคุณ ติ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:15:08 ]
ความคิดเห็นที่ 337 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
334 เหมือนกันจ้า เราก็ีสอบระดับ3 เหมือนกัน แต่ครั้งที่2
นี่ก็กังวลอยุ่ว่าถ้าสอบช่วงเดือนนี้ จะอ่านหนังสือทันมั้ยนี่ตู - -"
มัวแต่วุ่นกับงาน เราว่าปีนี้ระบบดีขึ้นนะ อย่างเราสมัครวันแรกเลยกะ
ว่าวันต่อมาที่กพ.บอกให้เริ่มไปจ่ายตังได้ แต่รู้สึกจะเป็หยุดสำคัญ
ธนาคารที่ใกล้บ้านก็หยุด เลยได้ไปจ่ายวันศุกร์สุดสัปดาห์เลย ปีนี้ระบบไม่ค่อยมีปัญหาเราคิดว่าคนคงสมัครกันได้เร็วขึ้นรึเปล่า

จากคุณ มดเขียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:12:10 ]
ความคิดเห็นที่ 336 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้งนี้งง มากๆ ทั้งเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ ต้องโทร ไปถามที่กพ.
จากคุณ กาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 15:03:03 ]
ความคิดเห็นที่ 335 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
งงมากตกลง ป ตรี สอบวันไหนกันแน่
จากคุณ อ้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 14:02:17 ]
ความคิดเห็นที่ 334 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไม ป.ตรี เปลี่ยนวันสอบจาก 29 ก.ค. เป็น 26 ส.ค. เฉยเลย จะว่างมั้ยเนี่ย ระบบผิดพลาดอะไรหรือเปล่า?
จากคุณ กระต่าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 13:46:43 ]
ความคิดเห็นที่ 333 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


สอบวันที่ 26 สิงหาคม หรือ 29 กรกฎาคม คร้า ปวช.อะ
จากคุณ กอล์ฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 13:44:16 ]
ความคิดเห็นที่ 332 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบวันที่เท่ารัยคร้า(ปวช)
จากคุณ 125541 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 13:38:43 ]