ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 461 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เช๊คสนามสอบไม่ได้เว็ปโคตรห่วยแตกเลย เซง
จากคุณ นางฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-17 09:16:35 ]
ความคิดเห็นที่ 460 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบที่ไหน
จากคุณ นฤชล จิตนาวสาร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 16:24:58 ]
ความคิดเห็นที่ 459 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ แมวดม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 14:03:31 ]
ความคิดเห็นที่ 458 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ แมวดม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 14:00:58 ]
ความคิดเห็นที่ 457 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
27 ก.ค. ที่ไปสอบ มีกี่ข้ออ่ะคะ สอบเสดกี่โมง ช่วยบอกที
จากคุณ แมวดม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 13:58:57 ]
ความคิดเห็นที่ 456 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เป็นไปได้ไหมว่า กพ.จะใช้ระบบการสอบเหมือนเดิม ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์ เองทั้งหมด หนูจะได้พอมีหวังรับราชการกับเค้าบ้าง แบบนี้หนูว่ายาก เพราะหนูลูกตาสีตาสา ไม่มีเส้น เพราะความรู้เฉพาะตำแหน่งเขาเปิดให้ลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น จริงมั๊ย
จากคุณ JPLMJ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 12:43:30 ]
ความคิดเห็นที่ 455 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครพร้อมกันชำระเงินพร้อมกันทำไมสอบคนละทิศ แม่กับลูก ไม่เค้าใจ
จากคุณ 6Hj6D เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 12:35:36 ]
ความคิดเห็นที่ 454 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ม.รัตนบัณฑิต จากบางใหญ่ก็นั่งรถตู้หน้าบิ๊กคิง ลงเดอะมอลล์งาม
และนั่งรถตู้จากเดอะมอลล์งาม ไปเดอะมอลล์บางกะปิ บอกเค้าว่าลงลาดพร้าวซอย 107 จ้าสะดวกดี
จากคุณ พร จ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 10:59:44 ]
ความคิดเห็นที่ 453 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบจ่ายเงินค่าสมัครพร้อมๆกับเพื่อน แต่ได้แยกกันคนทะทิศคนละทางซะงั้น เพื่ออะไรเนี่ย?
จากคุณ มารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-13 10:53:38 ]
ความคิดเห็นที่ 452 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบภาคก.55
จากคุณ อารีญา เชื้อบุญมี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-11 15:35:24 ]
ความคิดเห็นที่ 451 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประกาศผลสอบเมื่อรัยคับ
จากคุณ กันต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-10 22:48:36 ]
ความคิดเห็นที่ 449 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
448 สอบที่เดียวกันเลยครับ
ผมกะว่าจะนั่งแท๊กซี่ไป ผมอยุ่แถวบางแม่นาง
จากคุณ ป้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-10 11:24:06 ]
ความคิดเห็นที่ 448 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
บ้านอยู่บางใหญ่นนท์ ต้องไปสอบ ม.รัตนบัณฑิต 26 ส.ค.
สอบตั้งแต่ 9.00น. มีใครพอจะแนะนำได้บ้างว่า อยุ่ตรงไหน??
หรือนั่งรถเมล์สายอะไรไปได้บ้าง
จากคุณ แต้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-10 11:00:30 ]
ความคิดเห็นที่ 447 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช่ ป.ตรี 15 กันยา ไหม
จากคุณ อู๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 12:05:11 ]
ความคิดเห็นที่ 446 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ rtgyth เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-03 19:37:29 ]
ความคิดเห็นที่ 445 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มีปัญหาเรื่องกรอกใบสมัครผิด สอบถามได้ที่ไหนคะ
จากคุณ saw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-03 12:03:12 ]
ความคิดเห็นที่ 444 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประกาศผลสอบวันไหนคะ
จากคุณ Wan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-03 07:10:51 ]
ความคิดเห็นที่ 443 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ลุ้นๆ วันประกาศผลสอบอ่ะ
จากคุณ karn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-31 14:21:32 ]
ความคิดเห็นที่ 442 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประกาศผลสอบจำได้เจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนที่กระดานว่าวันที่ 15 แต่เดือนอะไรคะใครทราบช่วยบอกที ลืมค่ะ
จากคุณ Pawwaw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-31 11:07:17 ]
ความคิดเห็นที่ 441 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
รอผลสอบ 5 ตุลาคม 2555
จากคุณ Nichapa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-31 10:44:29 ]
ความคิดเห็นที่ 440 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อายุ40 แล้วพอจะมีโอกาสสอบได้เป็นข้าราชการกัับเขาบ้างไหม
จากคุณ ธาดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 11:23:20 ]
ความคิดเห็นที่ 438 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบสถานที่สอบ
จากคุณ นส.อ้อมเดือน คีมกลางดอน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 23:52:25 ]
ความคิดเห็นที่ 437 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เปลี่ยนวันสอบหรอเนี่ย...เพิ่งเข้ามาดูเลยไม่รู้อ่ะ
จากคุณ ส้มเปรี้ยว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 19:44:23 ]
ความคิดเห็นที่ 436 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใส่กางเกงสอบไม่ได้หรอ
จากคุณ ส้มเปรี้ยว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 19:33:34 ]
ความคิดเห็นที่ 432 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบ
จากคุณ พัชรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 09:48:33 ]
ความคิดเห็นที่ 431 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อีก 2วันก็จะสอบแล้ว
จากคุณ ฐิตาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-27 17:29:58 ]
ความคิดเห็นที่ 430 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมเข้าไปดูสถานที่สอบไม่ได้เลย
จากคุณ โคตรเครียด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-27 10:41:34 ]
ความคิดเห็นที่ 427 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ เมตตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 15:40:44 ]
ความคิดเห็นที่ 426 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบภาค ก และ ก.พ
จากคุณ ประสิทธิ์ ศรีชาดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 15:04:35 ]
ความคิดเห็นที่ 425 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดูสถานที่สอบไม่ได้อะ ทำไงๆๆ
จากคุณ NING เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 14:58:27 ]
ความคิดเห็นที่ 421 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนสอบ ใส่กางเกงได้ไหม แต่ไม่ใช่กางเกงสั้น
จากคุณ ฟารีดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 13:10:57 ]
ความคิดเห็นที่ 420 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เปิดสอบใหม่ีกทีเหมือไหร่คะ
จากคุณ นครินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 13:08:56 ]
ความคิดเห็นที่ 419 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว

เบื่อสุดอะ
จากคุณ ญารินดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 10:43:42 ]
ความคิดเห็นที่ 418 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมดูสถานที่สอบไม่ได้อ่ะ
จากคุณ แสนดีค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 18:59:52 ]
ความคิดเห็นที่ 417 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่มีแผนที่ สนามสอบ นครสวรรค์เลย เซ็งจัง
จากคุณ เดชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 18:10:05 ]
ความคิดเห็นที่ 416 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไหนตอนแรกบอก ป.ตรี สอบ 27 ก.ค. 55 ปวส. สอบ 29 ส.ค.55 ทำไมเลื่อยมาเป็น 28-29 ก.ค. 55 ซะงั้น
จากคุณ โดนัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 17:58:35 ]
ความคิดเห็นที่ 415 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มีข่าวว่าเลื่อนสอบจริงหรือป่าวคะ และถ้าเลื่อนจริงเมื่อไหร่คะ
จากคุณ ตาต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 16:54:17 ]
ความคิดเห็นที่ 414 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใกล้ถึงวันสอบแล้วนะ
จากคุณ นกฮูก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 14:35:09 ]
ความคิดเห็นที่ 406 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปิดรับสมัครแล้วเหรอค่ะ
จากคุณ nicha เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-22 13:38:35 ]
ความคิดเห็นที่ 404 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบกพวันที่26สคแต่ตรงกับวันรับปริญาพอดีจะขอสอบวันที่29กคได้ไหมใครรู้ช่วยตอบทีคะ
จากคุณ คนดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-21 22:05:44 ]
ความคิดเห็นที่ 403 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอเปล่ยนวันสอบจากวันที่26สคเป็นวันที่29กคได้ไหม
จากคุณ หนูนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-21 21:58:34 ]
ความคิดเห็นที่ 401 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ซื้อหนังสือสอบที่ไหนดี
จากคุณ นัต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 22:40:38 ]
ความคิดเห็นที่ 399 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สนามสอบ
จากคุณ 1960700003622 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 21:18:21 ]
ความคิดเห็นที่ 398 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใครมีหนังสือดี แบ่งกันบ้าง
จากคุณ ปัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 20:07:42 ]
ความคิดเห็นที่ 397 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข้าไปคลิกที่เวป กพ.แล้ว ตรงค้นหาสถานที่สอบด้านซ้ายมือแต่ทำไมเข้าดูไม่ได้
จากคุณ ผู้สมัคร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 21:12:01 ]
ความคิดเห็นที่ 396 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สถานที่สอบ กพ ระดับ ปวส
จากคุณ นาย เสวก อุดแก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 18:56:41 ]
ความคิดเห็นที่ 395 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข้าตรวจสถานที่สอบไม่่ได้ ค่ะ ทำไงดี
จากคุณ กวาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 17:46:12 ]
ความคิดเห็นที่ 394 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบว่า อนุปริญญาสอบวันไหนแน่ 29 กค. 55 กับ 26 สค. 55 วันไหนแน่ค่ะ
จากคุณ เมกกาไบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 17:13:57 ]
ความคิดเห็นที่ 393 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ เมกกาไบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 17:10:29 ]
ความคิดเห็นที่ 392 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอโทษนะค่ะ ทำไหมตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ ก.พ.ไม่ได้ค่ะ
จากคุณ ยุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 15:02:12 ]